Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trend - zakładka obiektu PmTrend

Opis:
Podstawowa konfiguracja grupy trendów.

Przez zastosowanie obiektu PmTrend aplikacja PROMOTIC staje się trend serwerem. W trend serwerze (jednej uruchomionej aplikacji PROMOTIC) można zdefiniować kilka grup trendów (czyli obiektów PmTrend).

Pozycje konfiguracji podstawowej:
ID identyfikator grupyIdentyfikator grupy trendów. Pozycja obowiązkowa. Grupa trendów przedstawia obiekt PmTrend i projektant musi zapewnić, żeby dwie grupy nie posiadały takiego samego identyfikatora. Ten identyfikator jest stosowany na przykład przy adresacji źmiennej w przeglądarce trendów. Jeżeli jest na przykład wprowadzone group1, wtedy Adres URL internetowy danych tej grupy może wyglądać następująco http://computername/group1 (jeżeli obiekt PmTrend udostępnia dane do Internetu w zakładce PmTrend > Web serwer za pośrednictwem obiektu PmWeb). W tym przypadku computername jest nazwą komputera, na którym działa trend serwer, oraz group1 jest identyfikatorem Web elementu w zakładce Web serwer (ta nazwa jest identyczna z nazwą w niniejszym konfiguratorze).

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.
Nazwa grupy definiowana przez użytkownikaNazwa grupy definiowana przez użytkownika (lub obiektu PmTrend). Ta nazwa jest wykorzystywana do wyświetlenia jako identyfikacja grupy dla użytkownika.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Ilość rekordów w pamięciIlość rekordów, które będą przechowywane w pamięci. Jeżeli dane są zapisywane na dysk (tzn. konfigurator Korzystanie z zapisanych danych na dysku jest zaznaczony), wtedy są dane zapisywane na dysk i równolegle odpowiednia ilość również do pamięci. Podczas opracowywania bieżących wymogów klientów trend serwer nie musi odczytywać danych z dysku, ponieważ te dane bieżące są dotępne równolegle w pamięci. Przy ustawianiu tej stałej trzeba sobie uświadomić, że przy dużej ilości rekordów w pamięci (>1000) to wzrasta zapotrzebowanie na wielkość pamięci RAM komputera.

Na przykład jeżeli jest zapisywana większa ilość danych we wszystkich obiektach PmTrend razem (niech ilość tych zmiennych jest równa na przykład 1000) i we wszystkich obiektach PmTrend był by utawiony konfigurator Korzystanie z zapisanych danych na dysku na 2000, wtedy wzrośnie zapotrzebowanie w przybliżeniu o 1000*2000*8 = 16 000 000 bajtów = cca 15 MB pamięci operacyjnej komputera (liczba 8 w wyrażeniu oznacza wielkość typu danych Double).

Precyzja zapisu czasu [s]Precyzja zapisu czasu w sekundach. Czas zostanie przed zapisaniem do pamięci/na dysk zaokrąglony z określoną precyzją. Taką określoną precyzję musi wspierać również właściwy system zapisu na dysk (jeżeli dane są zapisywane również na dysk). Maksymalna dokładność jest zależna od typu zapisu na dysk:
Zapis czasu zimowy/lokalnySposób zapisu czasu
Czas jest "czas lokalny" - W okresie letnim jest czas zapisywany jako "czas letni", w okresie zimowym jako "czas zimowy". Czas jest więc zapisywany tak, jak został określony na przykład przy wywołaniu metody Run.
Czas jest "czas zimowy" - W okresie zimowym czas jast zapisywany bez zmian natomiast w okresie letnim jest czas zminejszony o jedną godzinę i jest więc zapisywany jako "czas zimowy". Ten sposób zapewnia poprawną funkcję przeglądarki w czasie przejścia "czas zimowy"/"czas letni" i odwrotnie i z tego powodu jest zalecanym sposobem.
Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)Jeżeli opcja Typ zapisu jest ustawiona na dowolny sposób zapisu z wyjątkiem Database Access backups (przestarzałe), Database MS SQL server backups (przestarzałe) lub Promotic binary file cyclic, wtedy przez ustawienie tej opcji można przełączyć obiekt do trybu "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)" (tzn. odczyt danych z istniejących plików). W tym przypadku obiekt PmTrend odczytuje dane z zarówno z baz danych wytworzonych przez system PROMOTIC jak również w baz danych wytworzonych przez dowolne inne systemy. Tabela w bazie danych, z której mają być w ten sposób odczytywane dane, musi zawierać kolumnę czasu ustawioną jako typ danych Data oraz czas. W tym trybie obiekt nie umożliwia zapisu danych (przy pomocy metod Run, RunTime), pozostała funkcjonalność jest jednak zachowana (wyświetlanie danych przez przeglądarkę TrendsView, statystyka i opracowanie danych przy pomocy metod GetData, CreateFilter, zapis danych do pliku SaveToFile). Metoda Open umożliwia dynamiczne podłączanie do wymaganej tabeli.

W tym trybie nie trzeba definiować listy zmiennych w zakładce Dane (lista zmiennych jest wczytana z pliku jako lista kolumn tabeli w bazie danych). Jeżeli lista zmiennych jest zdefinowana w zakładce Dane, wtedy dojdzie do jej synchronizacji z listą kolumn z tabeli w bazie danych.

Patrz: Obiekt PmTrend w trybie "Tylko do odczytu (danych nie można zapisywać)".

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniuJeżeli jest zaznaczone, wtedy jest włączony autmoatyczny zapis zmiennych po uruchomieniu aplikacji. Obiekt PmTrend posiada w sobie wewnętrzny timer (podobny do obiektu PmTimer), który umożliwia automatyczny cykliczny zapis danych z określonym periodem. Przy każdym automatycznym zapisie wartości (w formie nowego rekordu) dochodzi do wywołania zdarzenia onAddRecord, tak samo jak w przypadku jawnego zapisu wartości przy pomocy metod Run lub RunTime. W tym zdarzeniu można przygotować dane, które następnie zostaną zapisane.
Period zapisu automatycznego [s]Period w sekundach. Zawsze po upływie tego periodu jest wewnętrznie wywoływana metoda Run, która najpierw wywoła zdarzenie onAddRecord a następnie zapisze wszystkie bieżące wartości zmiennych z zakładki Dane.
Włącz zmianowy zapis danychZezwolenie/zakaz zoptymalizowany zapis danych. W tym przypadku są dane (zdefiniowane w zakładce Dane) zapisywane (do pamięci, na dysk) przy wywołaniu metody Run, RunTime tylko jeżeli ich wartość zmieniła się od ostatniego zapisu o wartość większe niż pasmo niewrażliwości. Pasmo niewrażliwości jest wartością liczbową, którą każda zmienna ma zdefiniowaną oddzielnie, patrz Niewrażliwość. Jeżeli przynajmniej jedna ze zmiennych zdefiniowanych w zakładce Dane obiektu PmTrend nie odpowiada swojemu pasmu niewrażliwości, wtedy są zapisane wszystkie zmienne z tej zakładki.
Metoda do opracowania zmianySposób opracowania zmiany wartości:
prosty - wg.zmiany wartości - Zmiana zmiennej jestobliczana jako różnica nowo zapisywanej wartości od ostatnio zapisanej. Jeżeli nowa wartość zmiennej wynosi na przykład 35 a wartość ostatnio zapisanej zmiennej wynosi 34 oraz pasmo niewrażliwości wynosi 4, wtedy nowa wartość należy do pasma niewrażliwości (34-4/2,34+4/2)=(32,36) i zmienna jest opracowana jako nie zmieniona.
optymalizowany - wg.kierunku zmiany - Zmiana wartości jest opracowana jako różnica nowo zapsywanej wartości od współczynnika kierunkowego (zmiana współrzędnej Y / zmiana współrzędnej X) prostej zdefiniowanej przez dotychczas zapisane wartości. W tym przypadku jest pasmo niewrażliwości stosowane do współczynnika kierunkowego prostej łączącej punkty poszczególnych wartości.
Jeżeli bez zmian, wtedy zapisz po [s]Jeżeli nowe wartości zmiennych są kolejno opracowywane jako niezmienione (przy wywołaniu Run, RunTime), wtedy po upływie w tym miejscu określonego przedziału czasu (w sekundach od czasu ostatniego zapisu danych) jest wykonany zapis wartości podczas najbliższego wywołania Run, RunTime (bez opracowywania niewrażliwości).
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice