Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

StartEx - metoda obiektu PmTimer

Opis:
Aktywowanie czasomierza o określonym periodzie i ilości uruchomień
Składnia:
StartEx(fPeriod As Single, nCounter As Long)
Wołanie:
oTimer.StartEx fPeriod, nCounter
Parametry:
fPeriod(Single) Nowy period czasomierza w sekundach lub znacznik, że ma zostać wykorzystany dotychczasowy period czasomierza.
fPeriod > 0 - Wartość 0 oznacza nową wartość periodu czasomierza w sekundach. Wartość parametru zostanie zapisana do właściwości Period.
fPeriod = -1 - Period czasomierza pozostanie bez zmian. Właściwość Period nie zmieni się.
nCounter(Long) Ilość kolejnych uruchomień czasomierza. Wartość parametru zostanie zapisana do właściwości Counter.
nCounter > 0 - Wartość większe niż 0 oznacza ilość kolejnych uruchomień czasomierza. Każde uruchomienie czasomierza automatycznie obniży wartość licznika o 1.
nCounter = 0 - Nie dojdzie już do uruchomienia czasomierza
nCounter = -1 - Ilość uruchomień czasomierza jest nieograniczona
Notatka:

Wywołanie tej metody jest równoznaczne z ustawieniem: Enabled na true, Period na wartość parametru fPeriod oraz Counter na wartość parametru nCounter.

Po przejściu określonej liczby uruchomień czasomierz zatrzyma się i Enabled będzie false, Period pozostanie niezmieniony na wartości parametru fPeriod oraz Counter będzie 0.

Do bardziej ogólnego zarządzania czasowego jest lepiej zastosować obiekt PmSequencer.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice