Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenView - metoda obiektu PmPanel

Opis:
Metoda otworzy przeglądarkę innego obiektu.
Składnia:
OpenView(sObjectPath As String, [sOptions As String], [sParams As String], [oExtra As PmMap])
Wołanie:
oPanel.OpenView sObjectPath, sOptions, sParams
Parametry:
sObjectPath(String) Ścieżka (względna lub bezwzględna) do obiektu lub komponentu, którego przeglądarka ma zostać otwarta.

Szczegółowy opis patrz sObjectPath.

sOptions[opcjonalne] (String) Dane przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".

Szczegółowy opis patrz sOptions.

sParams[opcjonalne] (String) Dane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".

Szczegółowy opis patrz sParams.

oExtra[opcjonalne] (PmMap) Dodatkowe zachowania wyświetlonej przeglądarki. Dane są tutaj określane wytwarzaniem właściwości w obiekcie typu PmMap (w odróżnieniu od poprzednich parametrów sOptions oraz sParams gdzie dane należy określić tekstowo) - w taki sposób można przekazywać ogólniejsze wartości aniżeli tylko tekstowe.

Szczegółowy opis patrz oExtra.

Notatka:
Do otwarcia przeglądarki musi być w otwieranym obiekcie spełnione uprawnienie. Na przykład:
- dla obiektu PmPanel uprawnienie PanelOpen lub WebRead
- dla obiektu PmAlarmEvent uprawnienie WebRead
- itd.
 
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
 
Wszystkie poniżej opisane przykłady są przygotowane w składni języka JavaScript z założeniem, że metoda OpenView jest wołana w zdarzeniu elementu graficznego (na przykład w zdarzeniu onButtonUp elementu graficznego PmiButton).

Przykłady działają w lokalnych panelach oraz w Web panelach.

Jeżeli istnieje potrzeba otwarcia okna bezpośrednio ze zdarzenia aplikacji (na przykład w obiektach PmTimer, PmKey ..), wtedy jest korzystniejszym wołanie metody PmWorkspace.OpenView.

Przykład otwarcia okna z określonymi parametrami:
Otworzy inny panelw nowym oknie z określeniem wartości parametrów nmb oraz idx.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/Panel3", "target:_blank;", "par:nmb=2;par:idx=5;");
Przykład otwarcia okna z jego położeniem względem elementu graficznego:
Otworzy okno w pozycji elementu graficznego, w którym została wywołana metoda OpenView.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var sPos = "pos:view," + pMe.X + "," + pMe.Y + ";";
pMe.PmPanel.OpenView("/Panel3", "target:_blank;" + sPos, "");
Przykład otwarcia przeglądarki alarmów:
Otworzy przeglądarkę stanu alarmów (obiekt "/alarmy") w głównym obszarze aplikacji przy pomocy przycisku panela. Przeglądarka alarmów może zostać otwarta w aplikacji również u Web klienta.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/alarmy", "target:main;");
//lub
pMe.PmPanel.OpenView("/alarmy/#state", "target:main;");
Przykład otwarcia przeglądarki obiektu PmWebDir:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli plik StronaGłówna.htm, który jest oferowany obiektem PmWebDir.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/Web/WebDir", "target:_blank;", "file:StronaGłówna.htm");
Przykład otwarcia przeglądarki internetowej:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli określoną stronę HTML w internecie (https://www.promotic.eu).
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser", "target:main;", "url:https://www.promotic.eu");
Przykład otwarcie strony HTML oferowanej przez inną aplikację PROMOTIC:
Otworzy przeglądarkę internetową oraz wyświetli określoną stronę HTML oferowaną przez inną aplikację PROMOTIC. Dane logowania mogą być zawarte w adresie url, ale hasło niemoże być puste:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/#glob/webbrowser", "target:main;", "url:http://username:pass@192.168.1.25:82/workspace/main.htm");");
Przykład otwarcie panela przeglądarki trendów:
Otwarcie panela z przeglądarką trendów, gdzie w parametrze trConnect na przemian zawarte jest ID-grupy oraz ID-zmiennej podłączonej automatycznie podczas otwarcia panela
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.PmPanel.OpenView("/PanelTrend", "target:main;", "par:trConnect=group0,temper,group0,pressure;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice