Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Panel - zakładka obiektu PmPanel

Opis:
Podstawowe ustawienie panelu. Można tu zdefiniować tytuł panelu, prawa do otwarcia/zamknięcia, wydruk panelu, itd. Przy pomocy przycisku "Edytuj zawartość graficzną" można również otworzyć Edytor paneli z określonym panelem.
Pozycje konfiguracji:
Tytuł paneluNazwa panelu określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmPanel.Title oraz PmiRoot.ViewerTitle.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Otwórz na klawiszKlawisz lub kombinacja klawiszy, po naciśnięciu których zostanie otwarty dany panel. Klawisz można zdefiniować przez naciśnięcie (nie przez edycję).

Konfigurator ten jest przestarzały i jest wyświetlony tylko jeżeli zawiera ważną wartość klawisza lub kombinacji klawiszy.

Wartość domyślna sOptionsDane przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".

Szczegółowy opis patrz sOptions.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Wartości można ustawiać ręcznie, lub można je wytworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie, który otworzy okno dla Ustawienie wyjściowych wartości Options.

 
Chodzi o wyjściowe statyczne ustawienie wpisów. Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki, patrz parametr sOptions w metodzie OpenView. W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
Wartość domyślna sParamsDane przekazywane obiektowi, który zostanie wyświetlony przez przeglądarkę.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "nazwa1:wartość1;nazwa2:wartość2;".

Szczegółowy opis patrz sParams.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

 
Chodzi o statyczne wyjściowe ustawienie wpisów. Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki, patrz parametr sParams w metodzie OpenView. W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.
 
Umożliwia ustawienie wartości parametrów elementu graficznego PmiRoot. Parametr taki jest potem dostępny w konfiguratorach panelu przy pomocy Makro wyrażenie $.par oraz ze skryptu przy pomocy metody GetPar. Każdy poszczególny parametr jest tworzony identyfikatorem (nazwa) i wartością. Składnia: "par:name1=value1;par:name2=value2; ...". Patrz również: Parametry elementu graficznego.
 
Stosunek parametrów PROMOTIC obiektu i elementu graficznego: Ważnym jest, że można przekazać parametr PROMOTIC obiektu do panelu jako parametr elementu graficznego. Zasadą jest, że parametr PROMOTIC obiektu nie jest automatycznie przekazywany do środka panelu. W panelu należy w elemencie graficznym PmiRoot stworzyć odpowiedni parametr i przy otwarciu panelu ustawić go na wartość parametru PROMOTIC obiektu. To można osiągnąć przy pomocy Makro wyrażenie $.par, które umożliwi uzyskanie wartości parametrów PROMOTIC obiektu w tym konfiguratorze i wytworzenie z nich parametrów elementu graficznego PmiRoot.

Przykład: Istnieją parametry PROMOTIC obiektu "name1" oraz "name2" o wartościach "boiler" oraz "temperature". Wartości tych parametrów mają zostać przekazane tak do samo nazwanych parametrów panelu przy otwarciu panelu. Makro wyrażenie: $.join("par:name1=",$.par("name1"),";par:name2=",$.par("name2"),";") zostanie opracowane na: "par:name1=boiler;par:name2=temperature;". Zatem przez opracowanie makro wyrażenia z wykorzstaniem wartości parametrów PROMOTIC obiektu powstała wartość konfiguratora, która ustawia wartości parametrów panelu dla otwarcia panelu.

Temat pomocy paneluW tym miejscu można wprowadzić identyfikator wewnętrznego dokumentu, który zostanie wyświetlony, jeżeli w tym panelu graficznym (jeżeli jest aktywny) zostanie naciśnięty klawisz F1. W przypadku pliku CHM wprowadzana powinna być ścieżka (w pryzpadku HLP numer) ddokumentu wewnętrznego. Na przykład jeżeli chciałbyś wyświetlić opis obiektu PmData w PromoticPl.chm, wtedy chodziłoby o ścieżkę: /Objects/Promotic/PmData/Desc.htm. Patrz konfigurator "Ścieżka do pomocy runtime". Patrz również: Jak w aplikacji uruchamiać pomoc aplikacji.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Ustawienia języka skryptowegoUstawia typ zastosowanego języka skryptowego (VBScript lub JavaScript).
vbscript (przestarzałe) - Wszystkie skrypty w zdarzeniach elementów graficznych w tym panelu będą pisane w składni języka VBScript. Umożliwi to funkcjonalność Web paneli wyłącznie dla przeglądarki Internet Explorer.

W tym przypadku następujący konfigurator Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej jest widoczny oraz można określić "full" oraz "client".

javascript - Wszystkie skrypty w zdarzeniach elementów graficznych w tym panelu będą pisane w składni języka JavaScript. Umożliwi to funkcjonalność Web paneli dla wszystkich standardowych przeglądarek (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..).

W tym przypadku następujący konfigurator Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej nie jest widoczny oraz jest ustawiony tryb "client".

Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnejOkreśla sposób integracji przeglądarki panelu i aplikacji lokalnej. Zarówno z punktu dostępu do obiektów aplikacji ze skryptów panelu, jak również odwrotnie z punktu dostępu do zawartości otwartej przeglądarki panelu w trybie aplikacji lokalnej.

Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli został ustawiony język VBScript. Dla języka JavaScript jest ustawiony tryb "client".

full - PEŁNY dostęp ze skryptów w całej aplikacji (tylko dla VBScript) - Ze skryptów w przeglądarce paneli jest dostęp do całej lokalnej aplikacji (tzn. do PROMOTIC obiektów aplikacji). Również z aplikacji jest możliwy dostęp do zawartości otwartej przeglądarki panelu (tzn. do elementów graficznych). W skryptach w zdarzeniach elementów graficznych w lokalnej przeglądarce panelu można przystępować do całej aplikacji lokalnej tak samo jak w zdarzeniach PROMOTIC obiektów. Uwaga! Opcja jest uaktywniona tylko dla języka skryptowego VBScript. Jeżeli panel jest uaktywniony do Webu, wtedy jest konieczne testowanie, czy przeglądarka jest otwarta lokalnie lub w Web panelu na przykład przy pomocy właściwości PmiRoot.ClientType.

Uwaga! Ustawienie jest ważne tylko w aplikacji lokalnej, w Web panelu jest przeglądarka panelu zawsze w trybie "client".

client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmPanel i obiektu Pm - Ze skryptów w przeglądarce paneli nie ma dostpu do aplikacji lokalnej (tzn. do PROMOTIC obiektów), jest możliwy tylko ograniczony dostęp do samego obiektu PmPanel oraz objektu Pm, które tworzą interfejs pomiędzy przeglądarką paneli i aplikacją. Z aplikacji nie ma żadnego dostępu do zawartości otwartej przeglądarki panelu (tzn. do elementów graficznych). Chodzi o zalecany sposób, kiedy przeglądarka lokalnego i Web panelu ma takie same ograniczenia. Nie trzeba wtedy sprawdzać, czy przeglądarka jest otwarta lokalnie czy też na Webie. Jest warunkiem do zapewnienia ewentualnego przyszłego rozszerzania aplikacji o nowe możliwości systemu PROMOTIC. Uwaga! Opcja jest uzktywniona dla języków skryptowych VBScript oraz JavaScript.
Zezwolić wielokrotne otwarcie lokalnego panela Po zaznaczeniu można panel otworzyć wielokrotnie jednocześnie. Zalecane przede wszystkim w przypadku paneli z parametrem, kiedy jednocześnie można otworzyć ten sam panel o różnych parametrach.

Uwaga! Wybór jest zezwolony tylko dla paneli, których konfigurator "Poziom integracji przeglądarki paneli i aplikacji lokalnej" jest ustawiony na "client - OGRANICZONY dostęp ze skryptów do właściwego obiektu PmPanel i obiektu Pm".

Edytuj zawartość graficznąPrzez naciśnięcie tego przycisku jest uruchomiona edycja tego panelu w Edytorze paneli
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice