Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry - zakładka obiektu PmOpcClientData

Opis:
Definicja parametrów grupy danych OPC klienta, które będą współdzielone z podłączonym OPC serwerem.
Wspólne konfiguratory:
Aktywny po starcieJeżeli jest zaznaczone, wtedy grupa zostanie uaktywniona bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ActiveGroup.

Konfiguratory dotyczące odbioru danych z OPC serwera:
Odświeżenie z serwera przy zmianie na serwerzeJeżeli jest zaznaczone, wtedy bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji zostanie zaktywowane odświeżanie danych z serwera (będą odświeżane dane w zakładce Dane oraz dane w obiekcie PmData zawierające ExtOpcClient).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Update.

Jeżeli ten konfigurator nie jest ustawiony, wtedy można odbiera=c dane przy pomocy metod Refresh lub Read.

Minimalna szybkość odświeżania [msec]Szybkość w milisekundach. OPC serwer prze automatycznym odświeżaniu danych nie będzie przesyłać dane szybciej niż jest tu określone.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateRate.

Pasmo nieczułości [%]OPC serwer podczas automatycznego odświeżania danych nie będzie wysyłać danych, które zmieniły się o mniej, niż jest tu określone.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Deadband.

Zdarzenie "onDataReceive"Typ wywołania zdarzenia onDataReceive. OPC serwer najczęściej wysyła większą ilość dnaych (pozycji) jednocześnie i w tym miejscu określa się, dla których odczytanych zmiennych zostanie wywołane zdarzenie oraz co zostanie zapisane w parametrze pEvent.Items tego zdarzenia.
A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmData) - Zdarzenie jest wywołane dla wszystkich zmiennych, do których przypisano wartości. Chodzi o:
- zmienne zdefiniowane w tym obiekcie PmOpcClientData w zakładce Dane.
- zmienne zdefiniowane w obiekcie PmData, które posiadają rozszerzenie danych ExtOpcClient zarejestrowane do tego obiektu PmOpcClientData.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie się znajdować lista rozszerzeń danych tych zmiennych (obiektów typu ExtOpcClient).

B = wywołaj dla całej grupy odczytanych zmiennych - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie jest wywołane tylko dla zmiennych, do których zostały przypisane wartości, oraz które zostały zdefiniowane w tym obiekcie w zakładce Dane. Zdarzenie jest wywołane tylko raz dla każdej odczytanej grupy zmiennych.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie się znajdować lista zmiennych (obiektów typu Var).

C = wywołać oddzielnie dla każdej pozycji - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie jest wywołane tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie w zakładce Dane, do których zostały przypisane wartości. Zdarzenie jest wywołane dla każdej zmiennej osobno. Na przykład jeżeli zostanie odebrana grupa 100 zmiennych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane 100x. Z tego powodu jest to opcja szczególnie nieodpowiednia w przypadku dużej ilości zmiennych w obiekcie.

W zdarzeniu onDataReceive można później odkryć zmienne w parametrze pEvent.VarName.

Konfiguratory dotyczące wysyłania danych do OPC serwera:
Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy jakimkolwiek zapisie do zmiennej wartość tej zmiennej zostanie bezzwłocznie do OPC serwera (zarówno przy zapisie do danych zdefiniowanychw zakładce Dane jak i przy zapisie do danych w obiekcie PmData zawierającym ExtOpcClient).

Jeżeli zapisujesz jednocześnie do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja zostanie wywołana dla każdej pozycji danych osobno! W takich porzypadkach jest stosowniejszym niezaznaczenie tego konfiguratora i przesyłać dane przy pomocy metody Write.

Uwaga! Zapis do OPC zostanie wywołany tylko jeżeli zostanie przeprowadzony rzeczywisty zapis (np. obiekt.Item(0)=3) do pozycji - zaznaczmy ją jako A. Lecz jeżeli w pozycji A jest powiązanie danych (przy odczycie) do innej pozycji B (w innym obiekcie) i zostanie wykonany zapis do pozycji B, wtedy pozycja A nie dowie się o tej zmianie i niczego nie odeśle do OPC serwera (pozycja A o zmianie dowie się dopiero wtedy, kiedy ktoś będzie z niej odczytywać - wtedy zostanie "wykonane" powiązanie danych).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice