Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtComm

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtComm - Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmCommData
Pozycje konfiguracji:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. dla właściwości Extension).

Wstępnie ustawioną wartością jest "comm".

Obiekt docelowy (PmCommData)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można także wybrać za pomocą przycisku po prawej stronie.Przyciskiem tym zostaje określony rodzaj komunikacji, szybkość odświeżania i inne parametry zdefiniowane w obiekcie PmCommData.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do PROMOTIC obiektu (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

ItemIDAdres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji. Adres można wprowadzić lub ręcznie lub można go wybrać z okna wyboru, które można otworzyć przyciskiem po prawej stronie konfiguratora.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ItemId.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Przeliczenie wartościJeżeli jest zaznaczone, wtedy odebrana i wysłana wartość będą przeliczane według wyrażenia PmValue = k/d * CommValue + q, gdzie PmValue jest wartością w systemie PROMOTIC, CommValue jest wartością z komunikacji, k,d,q są stałymi przeliczania wprowadzonymi w konfiguratorze.

Przeliczenie zostanie wykonane także przy nadawaniu wartości. Zostanie wtedy wykonane odwrotne przeliczenie według wyrażenia CommValue = d/k * (PmValue - q).

Uwaga: Podczas nadawania wartości z przeliczeniem logicznie może dojść do utraty dokładności i dlatego przesłana wartość PmValue nie musi odpowiadać następnie odebranej wartości PmValue. Na przykład podczas przeliczania PmValue = 1000 * CommValue oraz jeżeli CommValue jest wartością 1B (Zakres 0-255) wtedy przy nadawaniu wartości PmValue=2008 zostanie nadana wartość CommValue=2. Jeżeli następnie zostanie odebrana wartość CommValue=2, wtedy zostanie ona przeliczona na wartość PmValue=2000.

Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora Rozszerzenia danych dla bieżącej zmiennej obiektu PmData.
 
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się po uruchomieniu aplikacji do obiektu PmCommData. Z tego powodu w zakładce PmCommData > Dane wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) zostać wpisana! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmCommData będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka PmCommData > Dane może pozostać zupełnie pusta.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice