Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt ExtAlarmAnalog

Opis:
Rozszerzenie zmiennej Var obiektu PmData o podłączenie do obiektu PmAlarmEvent w celu alarm wartości analogowej przy przekroczeniu określonych zakresów.

Przy pomocy niniejszego rozszerzenia danych można wywołać alarm przy przekroczeniu dwu górnych i dwu dolnych zakresów. Pierwszy (górny/dolny) zakres często oznacza się jako "zakres technologiczny", drugi oznacza się jako "zakres przyrządowy". Dozorowanie każdego zakresu można ustawić osobno, jednak nie ma sensu dozorowanie drugiego zakresu i jednocześnie nie dozorować pierwszego.

 
Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego:

Zawartość całego rozszerzenia danych (wszystkich konfiguratorów) można zapisać w postaci jedynego łańcucha. Patrz Format zapisania zawartości rozszerzenia danych w formie łańcucha tekstowego .

Id={AlarmAnalog;sPmObject;sTemplate;sSource;bMax1;fMax1;bMin1;fMin1;bMax2;fMax2;bMin2;fMin2;sItemId}

Właściwości i metody:
ActLim Zwraca atrybut, który limit jest aktywny
Alarm Udostępnienie obiektu PmAlarmEventItem
ClassName Nazwa typu rozszerzenia danych
Max1 Wartość górnej granicy 1
Max2 Wartość górnej granicy 2
Min1 Wartość dolnej granicy 1.
Min2 Wartość dolnej granicy 2.
RefreshState Obliczenie stanu alarmu
Var Udostępnienie obiektu Var
Okna konfiguracyjne:
ExtAlarmAnalog Konfiguracja rozszerzenia danych
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice