Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SaveToFile - metoda obiektu PmDataTable

Opis:
Zapisanie danych tego obiektu do pliku typu CSV lub DBF. ZApisane zostaną wszystkie kolumny i wiersze.
Składnia:
SaveToFile(sFile As String, sParams As String) As Boolean
Wołanie:
b = oDataTable.SaveToFile(sFile, sParams)
Parametry:
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką, do którego mają być zapisane dane. Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względnie w stosunku do foldera aplikacji.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

sParams(String) Dodatkowe parametry określająca sposób zapisania do pliku. Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "filetype:csv;fmt:standard;".
"filetype:xxx;" (obowiązkowe) - Określa typ pliku określony w parametrze sFile. Możliwe są następujące typy plików:
csv - plik typu CSV. Chodzi o wielowierszowy plik wartości tekstowych na przykład oddzielone średnikiem. Powszechnie stosowany na przykład w oprogramowaniu MsExcel.
dbf - plik typu DBF w formacie dBASE III. Powszechnie stosowany na przykład w orogramowaniu MsExcel.
"fmt:xxx;" (opcjonalne) - Określa format zapisanych danych w określonym pliku. Są możliwe następujące formaty:
"standard" (domyślnie) - (tylko dla CSV) wartości w wierszach tabeli są zapisane w odpowiednich wierszach pliku CSV
"head:xxx;" (opcjonalne) - (tylko dla CSV)Określa, czy w pliku będzie zapisany również jednowierszowy nagłówek zawierający nazwy kolumn. Możliwe wartości to:
no (domyślnie) - nagłówek nie jest włożony.
name - nagłówek jest częścią pliku w nagłówku znajdują się nazwy kolumn.
"delimiter:xxx;" (opcjonalne) - (tylko dla CSV) Separator wartości w pliku CSV. Zezwolone wartości to:
semicolon (domyślnie) - separatorem jest średnik.
comma - separatorem jest przecinek.
space - separatorem jest spacja.
tab - separatorem jest tabelator.
number - tzn. separator jest określony numerem dziesiątkowym znaku ASCII, na przykład "delimiter:124;" oznacza separator "|" (kreska pionowa).
"date.fmt:xxx;" (opcjonalne) - Format daty i czasu. Zezwolone parametry to:
system (domyślnie) - format daty i czasu jest określony przez ustawienie w SO Windows (np. 22.11.2010 16:30:15).
pm - format czasu i daty PROMOTIC z dokładnością do całych sekund (np. 2010.11.22 16:30:15).
pmmili - format czasu i daty PROMOTIC z dokładnością do milisekund (np. 2010.11.22 16:30:15.250).
real - format daty i czasu typu danych Date w postaci liczby rzeczywistej (np. 41392.123456789).
"real.dsep:xxx;" (opcjonalne) - (tylko dla CSV) Format separatora miejsc dziesętnych dla liczb rzeczywistych. Zezwolone wartości to:
system (domyślnie) - separator dziesiętny jest określony przez ustawienie w SO Windows (np. 3,14).
dot - separatorem dziesiętnym jest (bez względu na ustawienie SO Windows) kropka (np. 3.14).
comma - separatorem dziesiętnym jest (bez względu na ustawienie SO Windows) przecinek (np. 3,14).
"lastcolsep:xxx;" (opcjonalne)
yes - Przy zapisie jest dodany separator za ostatnią wartość na wierszu, przy wczytaniu pusta wartość na końcu każdego wiersza jest pomijana. Z punktu widzenia pliku CSV taka funkcjonalność nie jest poprawną.
no (domyślnie) - Separatory są tylko pomiędzy wartościami w wierszu, nie są na końcu wiersza. Z punktu widzenia pliku CSV taka funkcjonalność jest poprawną.
"string.len:nnn;" (opcjonalne) - (dotyczy tylko DBF) Maksymalna długość łańcucha, domyślnie 32.
Wartość zwrotna:
true - zapis przebiegł pomyślnie
false - W innym przypadku
Przykład1:
Zapisanie danych do pliku Data.csv, który znajduje się w katalogu aplikacji. Jako separator wartości jest zastosowany średnik, jako znak dziesiętny kropka i format daty będzie w systemowym formacie PROMOTIC.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDataTable.SaveToFile "#app:Data.csv", "filetype:csv;delimiter:semicolon;real.dsep:dot;date.fmt:pm;"
Przykład2:
Zapisanie danych do pliku Data.dbf, który znajduje się w katalogu aplikacji. Data będzie w systemowym formacie PROMOTIC.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oDataTable.SaveToFile "#app:Data.dbf", "filetype:dbf;date.fmt:pmmili;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice