Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - wlaściwość obiektu PmDataTable

Opis:
Właściwość zwraca/ustawia wartość komórki.
Składnia:
Item(Row As Variant, Col As Variant) As Variant
Wołanie:
Odczyt wartości:
val = oDataTable.Item(row, col)
Zapis wartości:
oDataTable.Item(row, col) = val
Parametry:
Row(Variant) Określa wiersz komórki w tabeli albo indeksem (typ danych Long lub Integer) lub za pomocą identyfikatora wiersza (typ danych String, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks wiersza (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatni wiersz.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich wierszach w wybranej kolumnie.
 
Uwaga! Identyfiaktor wiersza można zastosować tylko jeżeli pierwsza kolumna tabelki posiada typ danych Identyfikator.
Col(Variant) Określa kolumnę komórki w tabeli albo indeksem (typ danych Long lub Integer) lub za pomocą nazwy (typ danych String, rozróżnia duże/małe litery).
Jeżeli jest >=0, wtedy chodzi o indeks kolumny (indeksowane od 0).
Jeżeli jest -2, wtedy oznacza ostatnią kolumnę.
Jeżeli jest -3, wtedy ustawi wartość we wszystkich kolumnach wybranego wiersza.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.

Wartość tej właściwości można również stwierdzić w INFO systemie pod pozycją "PmRoot" (przy spojrzeniu na obiekt posiadający tą właściwość). Niniejszą właściwość w INFO systemie można także zmieniać, kiedy podczas przeglądania tego obiektu zostanie naciśnięty przycisk "Akcje". Patrz uprawnienie PmRoot > Uprawnienia > InfoEdit.

 
Kolumny "Tylko do odczytu" (ReadOnly): Na początku jest każda komórka pusta. Pustą komórką jest również komórka z wartością 0, pustym łańcuchem "". Do takiej komórki można wpisać nową wartość. Po zapisie niepustej niezerowej wartości w kolumnie "Tylko do odczytu" dojdzie do "zamknięcia komórki". "Zamknięta komórka" stanie się stałą, bez możliwości zapisu. Do pozostałych "niezamkniętych" komórek można nadal zapisywać. W przypadku metod, które umożliwiają zapis do większej ilości komórek, zostanie wykonany zapis tylko do "niezamkniętych komórek", zawartość "zamkniętych komórek" pozostanie bez zmian.
Przykład1:
W obiekcie "/Data/Params" (typu PmDataTable) zostaną wykonane następujące czynności:
- do 1. wiersza i 1. kolumny zostanie ustawiona wartość 3.14
- do 1. wiersza i ostatniej kolumny zostanie doliczona wartość 1
- 8. kolumna zostanie wypełniona zerami
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oDataTable
Set oDataTable = pMe.Pm("/Data/Params1")
oDataTable.Item(0, 0) = 3.14
oDataTable.Item(0, -1) = oDataTable.Item(0, -1) +1
oDataTable.Item(-3, 7) = 0
Przykład2:
Wczytanie wartości komórki o indeksie wiersza 0 i indeksie kolumny 0 do zmiennej v1 oraz wczytanie wartości komórki o nazwie temperature i nazwą kolumny value do zmiennej v1.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oDataTable, v1, v2
Set oDataTable = pMe.Pm("/Data/Params1")
v1 = oDataTable.Item(0, 0)
v2 = oDataTable.Item("temperature", "value")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice