Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry - zakładka obiektu PmCommData

Opis:
Definicja parametrów grupy danych komunikacyjnych.
Pozycje konfiguracji:
Odświeżanie danych zezwoloneJeżeli jest zaznaczone, wtedy bezpośrednio po uruchomieniu zezwoli na automatyczne odświeżanie (odczyt) danych z komunikacji (odświeżane będą dane zdefiniowane w zakładce Dane oraz dane w obiekcie PmData zawierające ExtComm).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateEnabled.

Jeżeli niniejszy konfigurator nie jest zaznaczony, wtedy można odbierać dane za pomocą metody Refresh.

Szybkość odświeżania komunikacji [ms]Period w milisekundach z jakim aplikacji PROMOTIC będzie odczytywać bieżące dane z komunikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateRate.

Dla niektórych typów komunikacji niniejszy konfigurator nie jest aktywny (np. dla drivera PmIEC8705 kiedy dane bieżące są odbierane bez wymogu).

Priorytetowe odświeżanie danychJeżeli jest zaznaczone, wtedy odświeżanie danych dla tego obiektu będzie przebiegać z wyższym priorytetem. To znaczy, że wiadomości komunikacyjne od tego obiektu będą w kolejce wyprzedzać inne niepriorytetowe wiadomości komunikacyjne. Jednak zazwyczaj odświeżanie danych nie ma wyższego prirytetu.

Przykład zastosowanie: Istnieje potrzeba transmisji 3 "szybkich wartości" 10x za sekundę i 1000 "wolnych wartości" raz za dziesięć minut. Zostaną wytworzone dwa obiekty PmCommData jeden dla 3 i drugi dla 1000 zmiennych. Jeżeli oby dwa działały by z takim samym priorytetem, wtedy raz za 10 minut nie udało by się odczytać w wymaganym czasie "szybkie wartości". Z tego powodu trzeba obiekt "szybkie wartości" ustawić jako priorytetowy.

Zdarzenie "onDataReceive"Typ wywołania zdarzenia onDataReceive. Określa, dla których odczytanych zmiennych zostanie zdarzenie wywołane i co zostanie zapisane w parametrze pEvent.Items tego zdarzenia. Zdarzenie jest wywołane dla każdej odczytanej grupy zmiennych.
A = wołać dla wszystkich zarejestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w innych obiektach PmData) - Zdarzenie jest wywołane dla wszystkich zmiennych, do którzch zostały odczytane wartości. Chodzi o:
- zmienne zdefiniowane w tym obiekcie PmCommData w zakładce Dane.
- zmienne zdefiniowane w obiekcie PmData, które posiadają rozszerzenie danych ExtComm rejestrowane do tego obiektu PmCommData.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie lista rozszerzeń danych tych zmiennych (obiektów typu ExtComm).

B = wołać tylko dla zmiennych zdefioniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie jest wywołane dla zmiennych, do których były odczytane wartości oraz które były zdefiniowane w tym obiekcie w zakładce Dane. W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie lista zmiennych (obiektów typu Var).
Automatycznie przesyłaj przy zapisie do pozycjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy jakimkolwiek zapisie do zmiennej wartość tej zmiennej bezpośrednio zostanie wytransmitowana (przy zapisie do danych zdefiniowanych w zakładce Dane i przy zapisie do danych w obiekcie PmData zawierające ExtComm).
- Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AutoSendEnabled.
- Dla niektórych typów komunikacji funkcjonalność przesyłania jest zabroniona (np. dla drivera PmIEC8705, kiedy dane są transmitowane dopiero na wymóg drugiej strony).
- Jeżeli jest wykonywany równoczesny zapis do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja jest wywołana dla każdej pozycji osobno!
- Wiadomości komunikacyjne do transmisji danych są automatycznie ustawione, że są wiadomościami priorytetowymi - tzn. w kolejce wiadomości oczekujących na przesył wyprzedzą wszystkie niepriorytetowe.
Parametry specjalneDodatkowe parametry danej grupy danych. Parametry te są zależne od typu drivera komunikacyjnego.

Niektóre drivery nie posiadają żadnych parametrów specjalnych. Niektóre drivery mają na przykład parametr "Domyślny adres PLC". Driver PmModbusMr posiada dodatkowo parametry "Bazowe adresy danych", itd.

Niektóre z tych parametrów można zmienić przy pomocy metody SetSpecParam oraz odczytać metodą GetSpecParam.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice