Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dane - zakładka obiektu PmCommData

Opis:
Definicja danych grupy komunikacyjnej. Wygląd tej zakładki jest wspólny dla większej ilości PROMOTIC obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie zakładki PmObject > Dane. W tym miejscu są opisane tylko pozycje konfiguracyjne dotyczące jednej zmiennej, które są specyficzne wyłącznie dla tego obiektu.
Przyciski:
NowaOtworzy okno Zmienna, w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowychOtworzy okno Wielokrotne dodawanie zmiennych, w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
EdytujOtworzy okno Zmienna, w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunie zaznaczoną zmienną.
W góręMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność zmiennych. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
SortujZesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
EksportMożna wyeksportować dane tej zakładki
Plik typu XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze aplikacji.
ImportMożna wczytać (import) dane do niniejszej zakładki.
Wybór z OPC serwera - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmOpcClientData. Otworzy okno "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej zakładki.
RozszerzeniaOtworzy okno Lista rozszerzeń danych, w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (definiowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w rozszerzeniu danych).
Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
Patrz Zmienna
NazwaNazwa zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych. Wyjątkiem jest typ danych Variant, oznaczający, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).
WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej przy uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Konfiguracja powiązania danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością. Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone rozszerzeniem danych ExtComm:
Patrz Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtComm
ItemIDAdres tekstowy/identyfikator zmiennej dla danego typu komunikacji. Adres można wprowadzić lub ręcznie lub można go wybrać z okna wyboru, które można otworzyć przyciskiem po prawej stronie konfiguratora.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ItemId.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Przeliczenie wartościJeżeli jest zaznaczone, wtedy odebrana i wysłana wartość będą przeliczane według wyrażenia PmValue = k/d * CommValue + q, gdzie PmValue jest wartością w systemie PROMOTIC, CommValue jest wartością z komunikacji, k,d,q są stałymi przeliczania wprowadzonymi w konfiguratorze.

Przeliczenie zostanie wykonane także przy nadawaniu wartości. Zostanie wtedy wykonane odwrotne przeliczenie według wyrażenia CommValue = d/k * (PmValue - q).

Uwaga: Podczas nadawania wartości z przeliczeniem logicznie może dojść do utraty dokładności i dlatego przesłana wartość PmValue nie musi odpowiadać następnie odebranej wartości PmValue. Na przykład podczas przeliczania PmValue = 1000 * CommValue oraz jeżeli CommValue jest wartością 1B (Zakres 0-255) wtedy przy nadawaniu wartości PmValue=2008 zostanie nadana wartość CommValue=2. Jeżeli następnie zostanie odebrana wartość CommValue=2, wtedy zostanie ona przeliczona na wartość PmValue=2000.

Notatka:
Dostęp w skrypcie do zmiennej w niniejszej zakładce jest umożliwiony:
- przy pomocy właściwości Item lub
- przy pomocy metody Pm z zastosowaniem identyfikatora #vars
 
Jeżeli jest stosowane ExtComm, wtedy nie jest konieczna definicja danych w niniejszej zakładce.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice