Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetState - metoda obiektu PmAlarmEventItem

Opis:
Zmiana stanu alarm pozycji przez ustawienie nowego wymaganego stanu. Zmiana stanu jest wewnętrznie wykonywana przez automatyczne wywołanie metod Activate, Inactivate oraz Acknowledge tak, żeby alarm pozycja osiągnęła nowy, wymagany stan.

W niektórych przypadkach można przejść ze stanu bieżącego do nowego wymaganego stanu bezpośrednio, przez wywołanie jednej z trzech przedstawionych metod. W innych przypadkach nie można przejść z jednego stanu do drugiego bezpośrednio, i musi dojść do kilkakrotnego wewnętrznego wywołania niektórych z przedstawionych metod, i alarm pozycja musi przejść przez kilka innych stanów, zanim osiągnie wymagany stan.

Alarm pozycja w stanie "nie aktywny oraz potwierdzony (zielony)" może przejść do stanu "aktywny oraz niepotwierdzony (czerwony)" bezpośrednio przez wywołanie metody Activate.

Alarm pozycja w stanie "aktywny oraz potwierdzony (żółty)" może przejść do stanu "nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski)" przez kolejne wywołanie metod Inactivate ("nie aktywny oraz potwierdzony (zielony)"), Activate ("aktywny oraz niepotwierdzony (czerwony)") i w końcu Inactivate ("nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski)").

W historii alarmów rzeczywiście pojawi sią ciąg kolejno wywołanych metod.

Składnia:
SetState(nState As Long)
Wołanie:
oAlEvItem.SetState nState
Notatka:

Metoda ta ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, kiedy właściwe alarmy są zaimplementowane poza systemem PROMOTIC (np. w sterowniku PLC) i PROMOTIC jest wykorzystywany do ich wyświetlania. Przy pomocy zdarzenia onUserItemAction można wychwycić również kwitowanie takich alarmów z tym, że kwitowanie w systemie PROMOTIC zostanie pominięta i informacja o pokwitowaniu zamiast tego zostanie wysłana do systemu odpowiedzialnego za alarmowanie (sterownik PLC).

Dla eventów nie ma sensu (tylko dla alarmów).

Metoda jest synchroniczna, tzn. że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów/eventów jest asynchronniczny, to znaczy, że ta metoda przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.

Patrz również:
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oItem
Set oItem = oAlEv.Item("Temperatura")
oItem.SetState 3
oAlEv.Item("Temperatura").SetState 3
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice