Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Przeglądarka stanu - zakładka obiektu PmAlarmEvent

Opis:
Przeglądarka stanu bieżącego alarm/event grupy.
Pozycje konfiguracji:
AktywnaAktywuje/deaktywuje wykorzystanie przeglądarki stanu dla alarm/event grupy.
Zawsze na wierzchuJeżeli jest zaznaczone, wtedy przeglądarka stanu alarm/event grupy zostanie wyświetlona ponad pozostałymi oknami.
Tylko do odczytuJeżeli jest zaznaczone, wtedy nie będzie możliwe w przeglądaarce stanu alarm/event grupy zmieniać dane alarm/event pozycji (obiektów PmAlarmEventItem). Na przykład potwierdzać, dopełnić notatkę do potwierdzenia, itd.
Ukryć nie aktywne potwierdzone (zielone) Umożliwia ustawić, czy mają być wyświetlane nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy. Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy można rozdzeilić na dwa rodzaje. Na nowo powstałe niezinicjalizowane (jeszcze nie powstałe alarmy) i na alarmy, które w przeszłości już były aktywne i doszło do ich zaniku.
0 = Wyświetl wszystkie nieaktywne potwierdzone (zielone) - Zostaną wyświetlone wszystkie nieaktywne potwierdzone (zielone), tzn. nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy obu rodzai. To znaczy, że nowe tak, zaniknięte tak.
1 = Ukryć wszystkie nieaktywne potwierdzone (zelené) - Alarmy nieaktywne potwierdzone (zielone) nie będą w ogóle wyświetlane. To znaczy, że nowe nie, zaniknięte nie.
2 = Ukryj tylko nowe niezinicjalizowane nieaktywne potwierdzone (zielone) - Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy typu nowe niezinicjalizowane (jeszcze nie powstałe alarmy) nie zostaną wyświetlone. Nieaktywne potwierdzone (zielone) alarmy, które w przeszłości były już altywne i doszło do ich zaniku zostaną wyświetlone. To znaczy, że nowe nie, zaniknięte tak. Patrz konfigurator "PmAlarmEvent > Główny > Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy)".
Wykorzystanie pliku konfiguracyjnegoOkreśla sposób wykorzystania pliku konfiguracyjnego z ustawieniami przeglądarki stanu.
Nie jest stosowany - Plik konfiguracyjny z ustawieniem w ogóle nie jest stosowany. Przy otwarciu przeglądarki jest stosowana statyczna konfiguracja według obiektu PmAlarmEvent.
Tylko do odczytu - Plik konfiguracyjny z ustawieniem jest stosowany wyłącznie do odczytu przy otwarciu przeglądarki. Przy otwarciu przeglądarki najpierw zostanie wczytana statyczna konfiguracja z obiektu PmAlarmEvent, uzupełniona o wszystkie informacje zapisane w pliku konfiguracyjnym. W otwartej przeglądarce nie ma przycisku Zapisz.
Odczyt i zapis - Plik konfiguracyjny z ustawieniem jest stosowany do odczytu przy otwarciu przeglądarki. Przy otwarciu przeglądarki najpierw zostanie wczytana statyczna konfiguracja z obiektu PmAlarmEvent, uzupełniona o wszystkie informacje zapisane w pliku konfiguracyjnym. W otwartej przeglądarce znajduje się przycisk Zapisz, który umożliwia zapis bieżącego ustawienia przeglądarki do z góry ustawionego pliku konfiguracyjnego. To znaczy, że odczyt i ewentualny zapis konfiguracji w przeglądarce konkretnej grupy alarm/event jest wykonywany do tego samego pliku. Do zapisu konfiguracji przeglądarki jest wymagane uprawnienie SaveCfgState. Jeżeli użytkownik nie posiada takiego uprawnienia, wtedy operacja nie powiedzie się i zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
PlikNazwa pliku konfiguracyjnego. Rozszerzenie pliku *.ag w przypadku alarmów i *.eg w prypadku zdarzeń. Uwaga: Niemożna stosować tego samego pliku do zapisu konfirugacji przeglądarki stanu oraz historii. Można z kolei współdzielić plik konfiguracyjny pomiędzy kilkoma grupami, jeżeli te powinny mieć to samo ustawienie.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Domyślnie jest ustawiona w przypadku alarmów na #cfg:WndStat.ag i w przypadku zdarzeń na #cfg:WndStat.eg.

Nagłówek oknaWyświetlana nazwa przeglądarki (w większości przypadków nie jest konieczna zmiana). Za tą nazwą zostanie wyświetlony znak : oraz nazwa grupy (patrz Wyświetlana nazwa grupy).

Do wprowadzenia można wykorzystać Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Typ czasuFormat wyświetlenia daty i czasu.
0 = Czas
1 = Data + Czas
2 = Czas + milisekunda
3 = Data + Czas + milisekunda
Czcionka do wyświetleniaCzcionka zastosowana do wyświetlenia alarm/event pozycji oraz nagłówka.
Typ kolorówOkreóla wykorzystanie kolorów do wyświetlania stanu alarmów i zaznaczenia wybranego alarmu. Stan alarmu jest prezentowany odpowiednim kolorem. Kolorowy jest albo właściwy tekst albo tło tekstu o to albo dla pierwszej kolumny albo dla całej linii. Zaznaczenie wybranego alarmu odróżnia kolorem wybrany alarm (kursor) od pozostałych. Dotychczas domyślną wartością jest 0.
0 = Stan: cała linia z kolorowym tłem. Zaznaczony: czarnym kolorem zaznaczona pierwsza kolumna.
1 = Stan: cała linia kolorowy tekst. Zaznaczony: cała linia podświetlona.
2 = Stan: pierwsza kolumna tekst kolorowy. Zaznaczony: cała linia podświetlona.
3 = Stan: cała linia tekst kolorowy. Zaznaczony: czarno podświetlona pierwsza kolumna.
4 = Stan: pierwsza kolumna z kolorowym tłem. Zaznaczony: cała linia podświetlona.
Kolory stanu alarmówKonfiguratory umożliwiają ustawienie kolorów odpowiednich dla poszczególnych stanów alarmów. Uwaga: Kolory służą do prostego rozróżnienia poszczególnych stanów alarmów a ich zmiana powinna zostać wykonana z rozmysłem, ponieważ do wstępnie ustawionych kolorów alarmów odnosi się także dokumentacja Promotic a nawet obsługa aplikacji.
Zastosuj określoną pozycjęJeżeli jest zaznaczone, wtedy przeglądarka zostanie otwarta na określonej pozycji w określonej wielkości. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy przeglądarka zostanie otwarta w wielkości domyślnej na środku ekranu.
Maksymalizowana pozycjaJeżeli jest zaznaczone, wtedy przeglądarka zostanie otwarta w zmaksymalizowanej wielkości.
x, y, dx, dyOkreślenie pozycji oraz wielkości przeglądarki.
KolumnyUstawienie poszczególnych kolumn. Kolumny można dodawać, usuwać i zmieniać ich kolejność. Dla każdej kolumny określane są dwie wartości:
- Wyświetlana nazwa: Do wprowadzenia można wykorzystać Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).
- Wyświetlana szerokość (w pikselach).
 

Lista kolumn:

Id: znaczenie: stan wstępnie ustawiony:
TimeOn Czas aktywacji wyświetlony
TimeOff Czas deaktywacji dla alarmu:wyświetlony, dla eventa:nie jest stosowane
TimeAck Czas pokwitowania dla alarmu:wyświetlony, dla eventa:nie jest stosowane
GlobalId Identyfikator alarm/event pozycji w grupie nie wyświetlony
Priority Priorytet alarm/event pozycji dla alarmu:wyświetlony, dla eventa:nie wyświetlony
Area Zaznaczenie obszaru alarm/event pozycji nie wyświetlony
Source Zaznaczenie źródła alarm/event pozycji wyświetlony
Desc Opis alarm/event pozycji wyświetlony
Comment Komentarz alarm/event pozycji dla alarmu:wyświetlony, dla eventa:nie jest stosowane
UserNote Notatka użytkownika alarm/event pozycji dla alarmu:nie wyświetlony, dla eventa:nie jest stosowane
AckerId Identyfikacja użytkownika potwierdzającego dla alarmu:nie wyświetlony, dla eventa:nie jest stosowane
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice