Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Główny - zakładka obiektu PmAlarmEvent

Opis:
Podstawowe parametry alarm/event grupy.
Pozycje konfiguracji:
Grupa wstępnie ustawiona naOkreśla, z którym rodzajem pozycji będzie obiekt pracować:
Eventy - Grupa zawiera wyłącznie event pozycje (bezstanowe), nie jest stosowana deaktywacja ani potwierdzanie, ani przeglądarka stanu, itd.
Alarmy - Grupa zawiera event pozycje (stanowe), może jednak zawierać także event pozycje (bezstanowe), jest stosowana deaktywacja i potwierdzanie, przeglądarka stanu, itd.
Identyfikator grupyJednoznaczny identyfikator alarm/event grupy w aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmEvent.GroupId.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.
Wyświetlana nazwa grupyWyświetlana nazwa alarm/event grupy. Jest wykorzystywana w przeglądarkach, wydrukach, itd.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmEvent.GroupTitle.

Nazwa nie musi być określona (może być pusty łańcuch) - w tym przypadku nazwa grupy nie będzie nigdzie wyświetlana. Sens ma to tylko wtedy, kiedy w aplikacji znajduje się wyłącznie jedna alarm/event grupa.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Obszar (area)Określenie obszaru, do którego należy alarm/event grupa (grupa lub grupa podległa). Wszystkie alarm/event pozycje jednego obiektu PmAlarmEvent należą do tego samego obszaru. Jest to dowolny łańcuch, umożliwiający obsłudze przy przeglądaniu grupy łatwiejsze filtrowanie wymaganych wartości. Przydatny zwłaszcza wtedy, kiedy kilka obiektów PmAlarmEvent zapisuje dane do wspólnego pliku na dysku (patrz konfigurator "Rodzic aktywny"). Każda podgrupa ma wtedy swój odmienny obszar, na podstawie którego można w przeglądarkach alarmów (stanów i historii) odróżnić oraz ewentualnie filrować. Przy otwarciu przeglądarki (stanów lub historii) nad obiektem PmAlarmEvent typu podgrupa, w przeglądarce automatycznie włączy się łańcuch filtracyjny, filtrujący zawartość grupy dla konkretnego obszaru. Wtedy wyświetlą się tylko alarmy oraz eventy danej podgrupy.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Rodzic aktywnyJeżeli jest zaznaczone, wtedy można w konfiguratorze Rodzic ustawić grupę rodzicielską.
RodzicAlarm/event pozycje (obiekty PmAlarmEventItem) będą powstawać i zapisywać się na dysk w grupie rodzicielskiej. W tej grupie rodzicielskiej będą również wyświetlane w przeglądarce stanu bieżącego lub w przeglądarce historii alarm/event grupy. Filtracja w przeglądarce według konfiguratora Obszar (area) umożliwi wyświetlić tylko pozycje konkretnej alarm/event grupy w ramach grupy rodzicielskiej. Pozycje Zapisanie, Przeglądarka stanu oraz Przeglądarka historii nie mają wtedy żadnego sensu.
Grupa odległa (klient)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy grupa nie jest przeznaczona do wytwarzania alarm/event pozycji, lecz służytylko do odległego przeglądania innej alarm/event grupy. Nad taką grupą nie powiedzie się żadna operacja, której wynikiem byłby zapis na dysk.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Ilość alarmów nie aktywnych, nie potwierdzonych (niebieskich)Jeżeli jest niezerowa, wtedy przy aktywacji nie aktywnej, nie potwierdzonej pozycji (niebieski) dojdzie do aktywacji nowej pozycji (czerwony), lecz równocześnie pozostanie zachowana pierwotna pozycja nie aktywna nie potwierdzona (niebieski), tym samym są widoczne obie pozycje równocześnie (czerwony oraz niebieski). Po potwierdzeniu nie aktywnej, nie potwierdzonej pozycji (niebieskiej), pozycja ta jest automatycznie usunięta. Konfigurator umożliwia ustawienie maksymalnej ilości nie aktywnych, nie potwierdzonych pozycji (niebieskich) (kopii pozycji aktywnej) dla każdej alarm/event pozycji. Zero oznacza, że żadna starsza nie aktywna, nie potwierdzona alarm/event pozycja (niebieska) nie powstaje, każda alarm/event pozycja występuje tylko raz (żadne kopie).
Przy aktywacji wyświetl przeglądarkęKonfigurator określa, czy przy zmianie stanu niektórej z pozycji w alarm/event grupie ma zostać automatycznie wyświetlona przeglądarka stanu lub historii.
żadna przeglądarka - Nie zostanie wyświetlona żadna przeglądarka.
przeglądarka stanu - Zostanie wyświetlona przeglądarka stanu bieżącego alarm/event grupy.
przeglądarka historii - Zostanie wyświetlona przeglądarka historii alarm/event grupy.
Priorytet konieczny do wyświetlenia przeglądarkiKonfigurator określa minimalnego koniecznego priorytetu, który musi mieć alarm/event pozycja przy zmianie stanu, żeby doszło do automatycznego wyświetlenia przeglądarki stanu lub historii. To znaczy, że wyłącznie alarm/event pozycja o priorytecie takim samym lub wyższym niż ustawiony priorytet może spowodować automatyczne wyświetlenie przeglądarki.
0 = niski - Minimalnym koniecznym priorytetem alarm/event pozycji jest 0 (tzn. dla wszystkich alarm/event pozycji o priorytecie 0, 5 i 10).
5 = średni - Minimalnym koniecznym priorytetem alarm/event pozycji jest 5 (tzn. dla wszystkich alarm/event pozycji o priorytecie 5 i 10).
10 = wysoki - Minimalnym koniecznym priorytetem alarm/event pozycji jest 10 (tzn. dla wszystkich alarm/event pozycji o priorytecie 10).
Usuń nie aktywne potwierdzone (zielone) (odnosi się tylko dla automatycznie wytworzonych pozycji)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy alarm/event pozycja zostanie usunięta z listy, jeżeli stanie się równocześnie nie aktywną i potwierdzoną (patrz stan nie aktywny oraz potwierdzony (zielony)). Ma sens wyłącznie w przypadku dynamicznie wytwarzanych alarm/event pozycji. Taką samą wartość można ustawić także w alarm/event pozycji typu wzór, patrz Usuń nieaktywne potwierdzone (zielone). Wyeliminować wyświetlanie alarm/event pozycji nie aktywnych potwierdzonych można przy pomocy konfiguratora Ukryć nie aktywne potwierdzone (zielone).
Zmień nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE na NOWE niezinicjalizowane za [s] (-1=nigdy)Konfigurator służy do ustawienia/zakazania zwłoki w czasie w sekundach, po której zostaną nieaktywne potwierdzone (zielone) ZAKOŃCZONE alarmy automatycznie zmienione na nieaktywne potwierdzone (zielone) NOWE niezinicjalizowane alarmy. Wartość -1 zakazuje zmianę automatyczną.

W połączeniu z konfiguratorem PmAlarmEvent > Przeglądarka stanu > Ukryć nie aktywne potwierdzone (zielone) można w ten sposób mieć wyświetlone wyłącznie alarmy aktywne lub alarmy zakończone w bliskiej przeszłości. Alarmy, które jeszcze nie zaistniały lub alarmy zakończone dawniej nie będą w ogóle wyświetlane.

Sygnalizacja dźwiękowaSposób dźwiękowej indykacji stanu pozycji alarmowych.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmAlarmEventItem.SoundMode.

0 = bez dźwięku
1 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu albo deaktywacji
2 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu i deaktywacji
3 = dźwięk ustaje po potwierdzeniu
Odtwarzacz dźwiękuKonfigurator określa sposób odtworzenia dźwięku.
0 = brzęczyk (przestarzałe, tylko dla SO Windows XP) - Dźwięk jest odtwarzany na wewnętrznym reproduktorze (brzęczyku) w postaci prostego tonu. Wysokość tonu wskazuje ilość dźwiękowo aktywnych alarmów.

Uwaga!Wbudowany brzęczyk działa poprawnie tylko pod SO Windows XP (jeżeli jest dostępny). Pod SO Windows Vista nie działa w ogóle a w SO Windows 7 jego funkcjonowanie jest przekierowane do karty dzwiękowej, lecz niezupełnie (nie zmienia się wysokość tonu).

1 = serwer dźwiękowy - Dźwięk jest odtwarzany serwerem dźwiękowym na karcie dźwiękowej komputera. Własny dźwięk ma postać pliku dźwiękowego WAV. Dodatkowymi parametrami dźwięku można określić ilość powtórzeń dźwięku (jeżeli alarm jest jeszcze dźwiękowo aktywny) i ewentualnie opóźnienie między powtórzeniami dźwięku. Dźwięki są serwerze dźwięku zaszeregowane do kolejki według czasu powstania zapotrzebowania oraz według priorytetów alarmów. Dźwięk który zostanie odtwarzany zawsze będzie odtworzony aż do końca. W danej chwili można w systemie odtworzyć najwyżej jeden dźwięk. Dźwięki są odtwarzane jeden po drugim.
Parametry dźwiękuParametry dźwięku określające sposób jego odtworzenia (są ważne tylko dla serwera dźwięku). Chodzi o tekst w formacie KeyVal. Na przykład "file:#pmres:Sound/alarm01.wav;repeat:5;delay:2.5;".

Do wyboru dźwięku włącznie z ustawieniem parametrów można zastosować dialog systemowy "Parametry dźwięku" (umożliwiający także odtworzenie dźwięku).

Tu określone parametry może zmienić każdy obiekt PmAlarmEventItem - patrz konfigurator Parametry dźwięku.
file:xx; - Plik dźwiękowy. Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

W folderze PROMOTIC ("/Pm/Resource/Sound") znajdują się pliki *.wav, które można zastosować. Odniesienie do nich jest na przykład #pmres:Sound/alarm01.wav. Projektant może wytworzyć własne pliki i ulokować je do własnego foldera (patrz konfigurator "Ścieżki do folderów systemowych") Następnie odniesienie do nich wygląda na przykład #appres:MySound1.wav.

repeat:xx; - Ilość powtórzeń dźwięku (-1 = nieograniczone, domyślnie).
delay:xx; - Opóźnienie przy powtarzaniu dźwięku w sekundach (np. delay:0.5;). Opóźnienie jest minimalnymczasem między końcem poprzedniego i początkiem odtwarzania ztego samego dźwięku. Opóźnienie może być jeszcze większe, jeżeli w tym czasie jest odtwarzany inny dźwięk (jest konieczne odczekanie do końc aodtwarzanie), ponieważ w kolejce znajdują się dalsze dźwięki z wyższym priorytetem. Wartością domyślną jest delay:0;.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice