Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmAdo (Baza danych ADO)

Opis:
Patrz: PmAdo - Szczegółowy opis obiektu, PmAdo - Praktyczne przykłady
 
Obiekt zapewnia dostęp do baz danych przy pomocy technologii ADO. Obiekt ten przedstawia podłączenie do jednej bazy danych i ponadto może równocześnie zawierać więcej obiektów AdoRecordset (które udostępniają dane w rzeczywistych tabelach w bazie danych). Przy pomocy obiektu PmAdo mogą być odczytywane/zapisywane dane z/do rzeczywistej tabeli w bazie danych oraz mogą być wykonywane polecenia SQL w podłączonej bazie danych.

Obiekt PmAdo udostępnia bezpośrednio obiekty i metody technologii ADO. Zwłaszcza obiekt AdoRecordset (zestaw rekordów) jako wynik polecenia SQL SELECT. Przez to jest zapewniona maksymalna otwartość i wszystko, co można wykonać przy pomocy technologii ADO można zastosować również w systemie PROMOTIC.

 
Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder oraz PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.
 
W tym obiekcie nie można wytworzyć żadnych następnych PROMOTIC obiektów.

Zastosowanie obiektu PmAdo wymaga zakup licencji PmDB. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Właściwości i metody:
DbBeginTrans Rozpoczyna nową transakcję nad podłączoną bazą danych
DbClose Odłączenie obiektu PmAdo od bazy danych i zwolnienie wszystkich zapamiętanych obiektów AdoRecordset
DbCommitTrans Potwierdza transakcję nad podłączoną bazą danych
DbConnectionParams Dodatkowe parametry podłączenia do bazy danych
DbConnectionString Parametry podłączenia do bazy danych
DbExecute Wykona wprowadzone polecenie w składni języka SQL
DbIsOpen Test, czy obiekt PmAdo jest podłączony do bazy danych
DbOpen Podłączenie PmAdo do bazy danych
DbRollbackTrans Pomija transakcję nad podłączoną bazą danych
LastErr Liczbowy kod błędu ostatniej wykonanej metody (właściwości) nad obiektem PmAdo
LastTextErr Opis tekstowy wyniku ostatniej metody (właściwości) wykonanej ponad obiektem PmAdo
RsClose Zwolni zapamiętany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze
RsGet Udostępni utrzymywany obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze, który został uprzednio wytworzony przez wywołanie metody RsOpen
RsIsOpen Test, czy istnieje obiekt AdoRecordset o wprowadzonym identyfikatorze
RsOpen Wykona polecenie SQL SELECT, rezultat polecenia jest zwrócony w formie AdoRecordset (zestaw rekordów)
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Główna Podstawowe ustawienia dostępu do bazy danych za pośrednictwem ADO
Metody Definicja metod projektanta obiektu
Lista podobiektów:
AdoField(ADO Field) Obiekt ADO Field zawiera informację o kolumnie
AdoRecord(ADO Record) Obiekt ADO Record przedstawia wyłącznie jeden rekord
AdoRecordset(ADO Recordset) Obiekt ADO Recordset przedstawia zestaw rekordów
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice