Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgSliderPane (Suwak z podziałką)

Opis:

Obiekt służy do wprowadzenia wartości z podziałką i ewentualnie z informacją o wprowadzonej wartości.

Obiekt umożliwia także wyświetlenie zakresów do wprowadzania wartości.

Obiekt PmgSliderPane zawiera wewnętrzny obiekt PmgSlider, przy pomocy którego dochodzi do właściwego wprowadzania wartości. Uzyskanie odniesienia do tego obiektu umożliwia właściwość PmgSliderPane.Slider.

Do uzyskania wartości liczbowej można zastosować również obiekt PmgNumber.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
Slider Zwraca odniesienie do wewnętrznego obiektu PmgSlider
Zakładki konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
Patrz również:
- PmgSlider (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiSliderPane -> PmgSliderPane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice