Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgSliderPane (Suwak z podziałką)

Opis:

Obiekt służy do wprowadzenia wartości z podziałką i ewentualnie z informacją o wprowadzonej wartości.

Obiekt umożliwia także wyświetlenie zakresów do wprowadzania wartości.

Obiekt PmgSliderPane zawiera wewnętrzny obiekt PmgSlider, przy pomocy którego dochodzi do właściwego wprowadzania wartości. Uzyskanie odniesienia do tego obiektu umożliwia właściwość PmgSliderPane.Slider.

Do uzyskania wartości liczbowej można zastosować również obiekt PmgNumber.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgPane.
Właściwości i metody:
Slider Zwraca odniesienie do wewnętrznego obiektu PmgSlider
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
Patrz również:
- PmgSlider (obiekt)

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiSliderPane -> PmgSliderPane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice