Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmgPane (Panel z nagłówkiem, bez nagłówka, obwódka)

Opis:
Obiekt jest przodkiem niektórych Pmg obiektów (tych, które są wyświetlane trójwymiarowo) i jest odziedzioczony z abstrakcyjnego obiektu PmgObject. To znaczy, że z niego odziedziczone Pmg obiekty posiadają poza swoimi właściwościami i metodami również właściwości i metody obiektów PmgPane oraz PmgObject.

Obiekt służy przede wszystkim do łączenia kilku Pmg obiektów, służy jako obiekt podkładowy do innych Pmg obiektów.

 
Jeżeli chcesz włożyć kilka samodzielnych Pmg obiektów do jednego obiektu typu PmgPane a równocześnie nie chcesz, żeby właściwy obiekt panel nei był widoczny, wtedy wybierz przeźroczysty kolor (zaznaczony krzyżykiem) panelu, zjaśnienia i zciemnienia.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmgObject.
Właściwości i metody:
BorderType Typ obwódki panelu
BorderWidth Szerokość obwódki panelu
ColorDark Kolor zciemnienia 3D obwódki Pmg obiektu
ColorItem Kolor tła panelu
ColorLight Kolor zjaśnienia obwódki 3D Pmg obiektu
Zdarzenia:
onFocusIn Jest wywołane jeżeli obiekt uzyska fokus
onFocusOut Jest wywołane jeżeli obiekt utraci fokus
onKeyPress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu klawisza klawiatury
onMenuFill Jest wywołane po naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad Pmg obiektem
onMenuSelect Jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu Pmg obiektu
onModeChange Jest wywołane podczas zmiany trybu Pmg obiektu
onMousePress Jest wywołane po naciśnięciu lub zwolnieniu lewego przycisku myszki
onRefresh Jest wywołane przy odświeżaniu danych Pmg obiektu
onStart Jest wywołane podczas konstrukcji Pmg obiektu przy otwieraniu panelu
onStop Jest wywołane podczas destrukcji Pmg obiektu przy zamykaniu panelu
Karty konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego Pmg obiektu w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości Pmg obiektu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych Pmg obiektu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metody projektanta Pmg obiektu
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu Pmg obiektu

Historia:
Pm9.00.00: Zmiana nazwy obiektu: PmiPanel -> PmgPane
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice