Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC użytkownik - okno konfiguracyjne

Opis:
Okno jest przeznaczone do ustawienia parametrów jednego PROMOTIC użytkownika.
Zostanie otwarte z karty "PmaRoot > Użytkownicy".
Konfiguratory:
IdentyfikatorJednoznaczny identyfikator użytkownika.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmUser.Id. Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
ZapiszSposób zapisania konfiguracji PROMOTIC użytkownika do pliku:
PRA - Konfiguracja tych PROMOTIC użytkowników jest zapisana bezpośrednio w aplikacji. Użytkowników takich można konfigurowań wyłącznie w środowisku deweloperskim (to znaczy, że w celu ewentualnej zmiany jest konieczne przejście do środowiska programowania).
INI - Konfiguracja niniejszych PROMOTIC użytkowników znajduje się w zakodowanym tekście w sekcji [Users] w pliku INI określonym w konfiguratorze "Plik z użytkownikami (INI)". Takich użytkowników można konfigurować jak w środowisku deweloperskim, tak również w uruchomionej aplikacji przy pomocy metody Pm.WndEditUsers w oknie edycji użytkowników lub bezpośrednio przy pomocy metod Pm.AddUser oraz Pm.RemoveUser.
PriorytetPriorytet użytkownika w zakresie 0-100, gdzie 0 oznacza najniższy priorytet oraz 100 oznacza najwyższy priorytet. Priorytet użytkownika jest dostępny we właściwości Priority.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmUser.Priority.
Priorytet użytkownika sieciowego ma duże znaczenie przy pracy z licencjami sieciowymi. Jeżeli jest zapotrzebowanie nowego użytkownika sieciowego na następną licencję sieciową a na serwerze nie ma już do dyspozycji wolnych licencji, wtedy serwer próbuje odnaleźć licencję wykorzystaną przez użytkownika o niższym priorytecie, niż priorytet logującego się użytkownika. Jeżeli serwer odnajdzie taką licencję, wtedy zostaje ona zwolniona dla nowego użytkownika a pierwotny użytkownik o niższym priorytecie otrzyma od serwera komunikat, że została przekroczona ilość licencji sieciowych i połączenie z serwerem zostanie zawieszone. Jeżeli serwer nie odnajdzie takiej licencji, wtedy zapotrzebowanie nowego użytkownika jest odrzucone z tym samym komunikatem. Można więc zapewnić, że wybrani użytkownicy (komunikacja danych pomiędzy dwoma aplikacjami lub administrator systemu) będą mieć zawsze pierwszeństwo.
Nazwa użytkownikaJednoznaczna nazwa, przy pomocy której użytkownik może się logować (może być różna od identyfikatora). Może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki) i spacje.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmUser.Name.
TypZnacznik, czy chodzi o użytkownika lokalnego oraz/lub sieciowego. Użytkownika można ustawić równocześnie jako lokalnego i sieciowego.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmUser.Type.
Użytkownik lokalny - Użytkownik bezpośrednio władający aplikacją na komputerze, na którym aplikacja jest uruchomiona. Zakłada się, że uprawniona obsługa będzie wykonywać operacje krytyczne w stanie zalogowanym (to znaczy, że będzie zalogowana od czasu przyjścia do komputera lub zaloguje się przed wykonaniem chronionych operacji w aplikacji).
Użytkownik sieciowy - Użytkownik, który podłącza się do aplikacji zdalnie (np. sieciowe przeglądanie trendów, alarmów, eventów itd. poprzez protokół HTTP).
Użytkownik lokalny + Użytkownik sieciowy - Równoczesne założenie użytkownika lokalnego i sieciowego, kiedy nazwa użytkownika, hasło, priorytet lub członkowstwo w grupach użytkowników są wspólne. Jeżeli użytkownik sieciowy miałby się różnić od użytkownika lokalnego z taką samą nazwą użytkownika (np. różne hasła, priorytety lub członkowstwo w grupach), wtedy jest konieczne założenie dwu niezależnych użytkowników (lokalnego i sieciowego) o różnych identyfikatorach, lecz z taką samą nazwą użytkownika.
Uwierzytelnienie - HasłoZnacznik, czy mają być wymagane nazwa i hasło klienta. Dla użytkownika lokalnego niniejsza opcja nie ma zastosowania, nazwa użytkownika oraz hasło jest zawsze wymagane.
HasłoHasło użytkownika, które służy do weryfikacji użytkownika.
Uwierzytelnienie - Adres IPZnacznik, czy ma być kontrolowany adres IP użytkowniak sieciowego.
Adres IPAdres IP (w postaci liczbowej), który musi posiadać użytkownik sieciowy (np. 192.168.0.2).
Należy do grupLista grup użytkowników, do których użytkownik będzie należeć.
Każdy użytkownik może należeć równocześnie do kilku grup użytkowników. Taka koncepcja umożliwia przy zmianie personelu przeprowadzić szybkie zaszeregowanie nowego użytkownika do poszczególnych grup, według wykonywanej pozycji użytkownika w pracy i nie jest konieczne przeprowadzanie żadnych zmian w pozostałych częściach aplikacji.
Notatka:
Uprawnienie z kolei definiuje w poszczególnych komponentach uprawnienia dla użytkowników sieciowych do wykonywania odpowiednich operacji.
W przypadku użytkownika sieciowego można zezwolić jego uwierzytelnienie przy pomocy nazwy i hasła użytkownika oraz/lub można zezwolić na identyfikację użytkownika według jego adresu IP. Do wielu komponentów systemu PROMOTIC (INFO system, Dane, Alarmy oraz Eventy, Trendy, panele, itd.) można aktywować dostęp sieciowy poprzez Web przy pomocy obiektu PmaWeb.
© MICROSYS, spol. s r.o.