Promotic

Menu Pmg obiektu

Menu Pmg obiektu zostanie wywołane po naciśnięciu prawego przycisku myszki ponad wybranym obiektem w edytorze obiektów Pmg.

Pozycje menu:
- Nowy Pmg obiekt... (Ins): Włoży nowy Pmg obiekt do wybranego obiektu.
- Nowy prototyp... (Ins): Włoży nowy obiekt PmgPrototype do listy prototypów. Opcja ta jest widoczna tylko jeżeli w drzewie Pmg obiektów jest wybrana pozycja #Prototypes.

- Wytnij (Ctrl+X): Przesunie wybrany Pmg obiekt do schowka Windows.
- Kopiuj (Ctrl+C): Skopiuje wybrany Pmg obiekt do schowka Windows.
- Wklej (Ctrl+V): Włoży obiekt ze schowka Windows do wybranego obiektu.
- Zmień nazwę (F2): Zmieni nazwę wybranego obiektu.
- Usuń (Del): Usunie wybrany obiekt włącznie wszystkich jego podobiektów.

- Wytwórz kopię obiektu: Obok aktywnego Pmg obiektu wytworzy jego kopię.
- Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype" dla ustawienie parametrów kopiowania obiektu PmgBox do nowego obiektu PmgPrototype.
- Skonwertuj do obiektu PmgBox: Skonwertuje obiekt PmgInstance do obiektu PmgBox.
- Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki: Tymczasowo ukryje zaznaczony Pmg obiekt w edytorze grafiki. Ponownie uwidocznić ukryty obiekt można w menu "Menu Pmg obiektu > Uwidocznij ukryty obiekt w edytorze grafiki". Uwidocznić wszystkie ukryte obiekty w edytorze grafiki można w menu "Wyświetl obiekty ukryte".
- Uwidocznij ukryty obiekt w edytorze grafiki: Ponownie uwidoczni tymczasowo ukryty Pmg obiekt w edytorze grafiki. Uwidocznić wszystkie ukryte obiekty w edytorze grafiki można w menu "Wyświetl obiekty ukryte".
- Zablokuj w runtime: Zablokuje zastosowanie wybranego obiektu w runtime.
- Zazwól w runtime: Włączy zastosowanie wybranego obiektu w runtime.
- Przesuń: Przesunie zaznaczony Pmg obiekt w drzewie Pmg obiektów na określoną pozycję. To również przesuwa obiekt w kolejności pamięci, co może wpłynąć na przykład na widoczność nakładających się obiektów.
- Przesuń w górę: Przesunie wybrany obiekt w drzewie Pmg obiektów o jedną pozycję w górę.
- Przesuń w dół: Przesunie wybrany obiekt w drzewie Pmg obiektów o jedną pozycję w dół.
- Przesuń na początek: Przesunie wybrany obiekt w drzewie Pmg obiektów przed resztę obiektów na tym samym poziomie.
- Przesuń na koniec: Przesunie wybrany obiekt w drzewie Pmg obiektów za resztę obiektów na tym samym poziomie.
- Podobiekty: Operacje na podobiektach wybranego Pmg obiektu.
- Przesuń podobiekty do obiektu PmgRoot: Przesunie wszystkie podobiekty z zaznaczonego Pmg obiektu do obiektu PmgRoot.
- Wytnij podobiekty: Wytnie wszystkie podobiekty z zaznaczonego Pmg obiektu i wstawi je do schowka Windows.
- Kopiuj podobiekty: Skopiuje wszystkie podobiekty zaznaczonego Pmg obiektu do schowka Windows.
- Usuń podobiekty: Usunie wszystkie podobiekty zaznaczonego Pmg obiektu.
- Zazwól zakazane podobiekty: Wszystkim podobiektom zaznaczonego Pmg obiektu usunie ustawiony konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w runtime".
- Wyświetl ukryte podobiekty: Uwidoczni wszystkie ukryte podobiekty zaznaczonego Pmg obiektu. Obiekt można ukryć w menu "Aktywny Pmg obiekt / Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki".

- Edycja tekstowa obiektu ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu", w którym można edytować lub przeglądać zawartość obiektu w postaci tekstowej.
- Eksportuj obiekt...: Otworzy okno do konfiguracji eksportu wybranego obiektu.
- Importuj do obiektu...: Otworzy okno do wyboru pliku w celu importu do wybranego obiektu.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.