Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki

Pasek narzędziowy (toolbar):

(Edycja obiektu PmgRoot) - Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji obiektu PmgRoot
(Nowy Pmg obiekt) - Wyświetli paletę Pmg obiektów w celu wyboru Pmg obiektu.
(Usuń) - (Del) Usunie zaznaczone Pmg obiekty
(Rastr) - Ponad właśnie edytowanym panelem zostanie wyświetlony rastr (siatka graficzna dla lepszej orientacji w panelu). Rastr można ustawić w konfiguratorze "PmgRoot > Panel > Wyświetl raster".
(Edycja obiektów złożonych) - (G) Jeżeli uaktywnione, wtedy można bezpośrednio zaznaczać i edytować wgnieżdżone Pmg obiekty (w podobny sposób jak zaznacza się i edytuje Pmg obiekty na pulpicie).
(Zamknięcie wszystkich obiektów) - Wszystkie Pmg obiekty będą mieć zakazaną zmianę pozycji
(Undo = Wróć) - (Ctrl+Z) Usunięcie poprzedniej zmiany konfiguracyjnej w panelu.
(Redo = Przywróć) - (Ctrl+Y) Przywrócenie konfiguracyjnej zmiany, która została usunięta przy pomocy funkcji Undo
(Zoom menu panela) - Ustawienie zwiększenia/zmniejszenia aktualnie edytowanego panela w zakresie 25%-500%
(Maksymalizacja edytora grafiki) - Umożliwia maksymalizować edytor grafiki do całej powierzchni środowiska deweloperskiego
 
(Wybór trybu wyświetlenia) - Mogą być wyświetlone albo wszystkie Pmg obiekty, albo tylko obiekty odpowiadające wyświetleniu w oknie obiektu PmaPanel, na Webie lub przy wydruku panelu.

Patrz konfigurator "Obiekt ZAKAZANY ...".

- Wyświetl wszystkie obiekty
- Wyświetl jako panel lokalny
- Wyświetl jako Web panel
- Wyświetl jako wydruk

Menu kontekstowe:

Menu to zostanie wywołane po naciśnięciu prawego przycisku myszki w ramach obszaru roboczego panela.
 
- Nowy Pmg obiekt (Ins): Wyświetli paletę Pmg obiektów w celu wyboru Pmg obiektu.
- Edycja aktywnego Pmg obiektu (E): Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji aktywnego Pmg obiektu.
- Aktywny Pmg obiekt: Operacje ponad aktywnym Pmg obiektem
- Edytuj: Pozycja (L): Otworzy kartę konfiguracyjną Pozycja.
- Edytuj: Zdarzenia (C): Otworzy kartę konfiguracyjną Zdarzenia.
- Edytuj: Zmienne (V): Otworzy kartę konfiguracyjną Zmienne.
- Edytuj: Parametry Pmg obiektu (P): Otworzy kartę konfiguracyjną PmgObject > Obiekt > Parametry Pmg obiektu.
- Usuń (Del): Usunie aktywny Pmg obiekt z panela.
- Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność) (H): Tymczasowo ukryje aktywny Pmg obiekt. Uwidocznić wszystkie ukryte obiekty można w menu "Uwidocznij obiekty ukryte".
- Zakaż (w Runtime) (D): W aktywnym Pmg obiekcie ustawi konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w trybie runtime".
- Wytwórz kopię obiektu: Obok aktywnego Pmg obiektu wytworzy jego kopię.
- Przesuń do do obiektu PmgRoot: Przesunie aktywny Pmg obiekt z jego nadrzędnego obiektu do obiektu PmgRoot.
- Skopiuj do nowego obiektu PmgPrototype ...: Otworzy okno Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype dla ustawienie parametrów kopiowania obiektu PmgPane do nowego obiektu PmgPrototype.
- Skonwertuj do obiektu PmgPane: Skonwertuje obiekt PmgInstance do obiektu PmgPane.
- Zaznacz obiekt (Ctrl+Space): Dodaj aktywny Pmg obiekt między Zaznaczone Pmg obiekty.
- Zmień kolejność w pamięci (O): Obok obiektu wyświetli konfigurator dla indeksu kolejności obiektu.
- Eksport obiektu: Otworzy okno konfiguracyjne Eksport danych do pliku tekstowego CSV. Patrz Import/Eksport w edytorze grafiki.
- Import do obiektu: Otworzy okno wyboru importowanego pliku. Patrz Import/Eksport w edytorze grafiki.
- Uaktywnij zakazane obiekty w obiekcie: Wszystkim podobiektom aktywnego Pmg obiektu usunie ustawiony konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w trybie runtime".
- Uwidocznij obiekty ukryte w obiekcie: Uwidoczni wszystkie ukryte podobiekty aktywnego Pmg obiektu. Obiekt można ukryć w menu "Aktywny Pmg obiekt / Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność)".
- Zaznaczone Pmg obiekty: Operacje ponad wybranymi Pmg obiektami
- Usuń wszystkie zaznaczone obiekty (Del): Usunie wszystkie zaznaczone Pmg obiekty w panelu.
- Zapisz zaznaczone Pmg obiekty do konfiguracji wstępnych: Z grupy zaznaczonych obiektów wytworzy jeden obiekt. Otworzy okno Nazwa Pmg obiektu użytkownika, w którym można wprowadzić nazwę obiektu. Patrz W jaki sposób zapisać Pmg obiekt do konfiguracji wstępnych obiektów.
- Zmiana pozycji Pmg obiektów (M): Aktywuje tryb do zmiany pozycji wybranych Pmg obiektów
- Zmiana rozmiaru Pmg obiektów (R): Aktywuje tryb do zmiany rozmiaru wybranych Pmg obiektów
- Zakaż zaznaczone obiekty w trybie runtime: We wszystkich zaznaczonych obiektach ustawi konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w trybie runtime".
- Włóż zaznaczone obiekty do obiektu bieżącego (T): Umożliwia proste wytwarzanie obiektów złożonych. Otworzy okno Wytworzenie Pmg obiektu złożonego. Patrz Złożone Pmg obiekty.
- Przenieś zaznaczone Pmg obiekty w kolejności: Przesunie zaznaczone Pmg obiekty w kolejności pamięci na określoną pozycję.
- pod aktywny Pmg obiekt
- nad aktywny Pmg obiekt
- pod wszystkie obiekty
- nad wszystkie obiekty
- Uwidocznij obiekty ukryte: Uwidoczni wszystkie ukryte obiekty w panelu. Obiekt można ukryć w menu "Aktywny Pmg obiekt / Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność)".
- Zezwól zakazane obiekty w trybie runtime: Wszyskim obiektom w panelu usunie ustawiony konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w trybie runtime".
- Znajdź Pmg obiekt: Wyszukanie Pmg obiektu wg określonych właściwości
- wg nazwy: Odszuka Pmg obiekt według jego metody GetPathName
- wg typu: Odszuka Pmg obiekt według jego właściwości Typ obiektu
- Znajdź tekst: Odszuka wprowadzony tekst we wszystkich obiektach

- Właściwości
- Czcionki aplikacji: Otworzy okno Manager zarejestrowanych czcionek aplikacji.

- Edycja obiektu PmgRoot: Otworzy okno konfiguracyjne obiektu PmgRoot.

Historia:
Pm8.00.06: Usunięty błąd: nie funkcjonował import całego panelu graficznego (przy wyborze w menu "Aktywny Pmg obiekt / Import do obiektu").
Pm8.00.01: Usunięty błąd: Korekta funkcji (Undo = Wróć) w celu szybkiego przesuwania Pmg obiektów.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice