Promotic

Menu i pasek narzędziowy edytora grafiki

Pasek narzędziowy (toolbar):

(Edycja obiektu PmgRoot) - Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji obiektu PmgRoot
(Nowy Pmg obiekt) - Otworzy okno "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
(Usuń) - (Del) Usunie zaznaczone Pmg obiekty
(Rastr) - Ponad właśnie edytowanym panelem zostanie wyświetlony rastr (siatka graficzna dla lepszej orientacji w panelu). Rastr można ustawić w konfiguratorze "PmgRoot > Panel > Wyświetl raster".
(Edycja obiektów złożonych) - (G) Jeżeli uaktywnione, wtedy można wybrać i edytować wgnieżdżone Pmg obiekty (w podobny sposób jak można wybrać i edytować Pmg obiekty na pulpicie).
(Zamknięcie wszystkich obiektów) - Wszystkie Pmg obiekty będą mieć zakazaną zmianę pozycji
(Undo = Wróć) - (Ctrl+Z) Usunięcie poprzedniej zmiany konfiguracyjnej panela.
(Redo = Przywróć) - (Ctrl+Y) Przywrócenie konfiguracyjnej zmiany, która została usunięta przy pomocy funkcji Undo
(Zoom menu panela) - Ustawienie zwiększenia/zmniejszenia aktualnie edytowanego panela w zakresie 25%-500%
(Maksymalizacja edytora grafiki) - Umożliwia maksymalizować edytor grafiki do całej powierzchni środowiska deweloperskiego


(Wybór trybu wyświetlenia) - Mogą być wyświetlone albo wszystkie Pmg obiekty, albo tylko obiekty odpowiadające wyświetleniu w oknie obiektu PmaPanel, na Webie lub przy wydruku panela.
Patrz konfigurator "Obiekt ZAKAZANY ...".
- Wyświetl wszystkie obiekty
- Wyświetl jako panel lokalny
- Wyświetl jako Web panel
- Wyświetl jako wydruk

Menu kontekstowe:

Menu to zostanie wywołane po naciśnięciu prawego przycisku myszki w ramach obszaru roboczego panela.

- Nowy Pmg obiekt (Ins): Otworzy okno "Konfiguracje wstępne Pmg obiektów".
- Edycja aktywnego Pmg obiektu (E): Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji aktywnego Pmg obiektu.
- Aktywny Pmg obiekt: Operacje ponad aktywnym Pmg obiektem
- Edytuj: Pozycja (L): Otworzy kartę konfiguracyjną Pozycja.
- Edytuj: Zdarzenia (C): Otworzy kartę konfiguracyjną Zdarzenia.
- Edytuj: Zmienne (V): Otworzy kartę konfiguracyjną Zmienne.
- Edytuj: Parametry Pmg obiektu (P): Otworzy kartę konfiguracyjną PmgObject > Obiekt > Parametry Pmg obiektu.
- Usuń (Del): Usunie aktywny Pmg obiekt z panela.
- Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki (H): Tymczasowo ukryje zaznaczony Pmg obiekt w edytorze grafiki. Ponownie uwidocznić ukryty obiekt można w menu "Menu Pmg obiektu > Uwidocznij ukryty obiekt w edytorze grafiki". Uwidocznić wszystkie ukryte obiekty w edytorze grafiki można w menu "Wyświetl obiekty ukryte".
- Zakaż (w Runtime) (D): W aktywnym Pmg obiekcie ustawi konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w runtime".
- Wytwórz kopię obiektu: Obok aktywnego Pmg obiektu wytworzy jego kopię.
- Przesuń do obiektu PmgRoot: Przesunie aktywny Pmg obiekt z jego nadrzędnego obiektu do obiektu PmgRoot.
- Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Kopiuj do nowego obiektu PmgPrototype" dla ustawienie parametrów kopiowania obiektu PmgBox do nowego obiektu PmgPrototype.
- Skonwertuj do obiektu PmgBox: Skonwertuje obiekt PmgInstance do obiektu PmgBox.
- Wybierz obiekt (Ctrl+Space): Doda aktywny Pmg obiekt między Zaznaczone Pmg obiekty.
- Zmień kolejność w pamięci (O): Obok obiektu wyświetli konfigurator dla indeksu kolejności obiektu.
- Edycja tekstowa obiektu ...: Otworzy okno konfiguracyjne "Edycja tekstowa obiektu", w którym można edytować lub przeglądać zawartość obiektu w postaci tekstowej.
- Eksport obiektu: Otworzy okno konfiguracyjne "Eksport danych do pliku tekstowego CSV". Patrz Import/Eksport w edytorze grafiki.
- Import do obiektu: Otworzy okno wyboru importowanego pliku. Patrz Import/Eksport w edytorze grafiki.
- Podobiekty: Operacje na podobiektach bieżącego Pmg obiektu.
- Przesuń podobiekty do obiektu PmgRoot: Przesunie wszystkie podobiekty z bieżącego Pmg obiektu do obiektu PmgRoot.
- Wytnij podobiekty: Wytnie wszystkie podobiekty z bieżącego Pmg obiektu i wstawi je do schowka Windows.>
- Kopiuj podobiekty: Skopiuje wszystkie podobiekty bieżącego Pmg obiektu do schowka Windows.
- Usuń podobiekty: Usunie wszystkie podobiekty bieżącego Pmg obiektu.
- Zazwól zakazane podobiekty: Wszystkim podobiektom aktywnego Pmg obiektu usunie ustawiony konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w runtime".
- Wyświetl ukryte podobiekty: Uwidoczni wszystkie ukryte podobiekty aktywnego Pmg obiektu. Obiekt można ukryć w menu "Aktywny Pmg obiekt / Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki" lub w menu "Menu Pmg obiektu > Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki".
- Zaznaczone Pmg obiekty: Operacje ponad wybranymi Pmg obiektami
- Usuń wszystkie zaznaczone obiekty (Del): Usunie wszystkie zaznaczone Pmg obiekty w panelu.
- Zapisz zaznaczone Pmg obiekty do konfiguracji wstępnych: Z grupy zaznaczonych obiektów wytworzy jeden obiekt. Otworzy okno Nazwa Pmg obiektu użytkownika, w którym można wprowadzić nazwę obiektu. Patrz Jak zapisać Pmg obiekt do konfiguracji wstępnych obiektów.
- Zmiana pozycji Pmg obiektów (M): Aktywuje tryb do zmiany pozycji wybranych Pmg obiektów
- Zmiana rozmiaru Pmg obiektów (R): Aktywuje tryb do zmiany rozmiaru wybranych Pmg obiektów
- Zakaż zaznaczone obiekty w runtime: We wszystkich zaznaczonych obiektach ustawi konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w runtime".
- Włóż zaznaczone obiekty do obiektu bieżącego (T): Umożliwia proste wytwarzanie obiektów złożonych. Otworzy okno konfiguracyjne "Wytworzenie Pmg obiektu złożonego". Patrz Złożone Pmg obiekty.
- Przenieś zaznaczone Pmg obiekty w kolejności: Przesunie zaznaczone Pmg obiekty w kolejności pamięci na określoną pozycję.
- pod aktywny Pmg obiekt
- nad aktywny Pmg obiekt
- pod wszystkie obiekty
- nad wszystkie obiekty
- Wyświetl obiekty ukryte: Uwidoczni wszystkie ukryte obiekty w edytorze grafiki. Obiekt można ukryć w menu "Aktywny Pmg obiekt / Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki" lub w menu "Menu Pmg obiektu > Tymczasowo ukryj obiekt w edytorze grafiki".
- Zazwól zakazane obiekty w runtime: Wszyskim obiektom w panelu usunie ustawiony konfigurator "PmgObject > Obiekt > Obiekt ZAKAZANY w runtime".
- Znajdź Pmg obiekt: Wyszuka Pmg obiekty według określonych właściwości
- według nazwy: Wyszuka Pmg obiekt według jego metody GetPathName
- według typu: Wyszuka Pmg obiekt według jego właściwości Typ obiektu
- Znajdź tekst: Wyszuka wprowadzony tekst we wszystkich obiektach

- Właściwości
- Czcionki aplikacji: Otworzy okno Menedżer zarejestrowanych czcionek aplikacji.

- Edycja obiektu PmgRoot: Otworzy okno konfiguracyjne obiektu PmgRoot.

Historia:
Pm8.00.06: Usunięty błąd: Nie funkcjonował import całego panela (przy wyborze w menu "Aktywny Pmg obiekt / Import do obiektu").
Pm8.00.01: Usunięty błąd: Korekta funkcji (Undo = Wróć) w celu szybkiego przesuwania Pmg obiektów.
© MICROSYS, spol. s r. o.