Promotic

Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars - okno konfiguracyjne

Opis:
Parametry przekazywane własnej przeglądarce. Określają gdzie i w jaki sposób przeglądarka ma zostać wyświetlona.
Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "target:_blank;modal:1;".

Chodzi o statyczne ustawienie domyślne wpisów.
Wpisy można także dynamicznie definiować dopiero podczas samotnego otwierania przeglądarki (patrz parametr sOptions w metodzie OpenView). W tym przypadku dochodzi do skombinowania wpisów z wyjściowego statycznego ustawienia obiektu z wpisami przekazanymi dynamicznie. Jeżeli ten sam wpis występuje w obu miejscach, wtedy pierwszeństwo otrzyma wpis przekazany dynamicznie, wprowadzony przy otwarciu przeglądarki.

Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć w konfiguratorze "PmaPanel > Panel > Wartość domyślna sFramePars".
Konfiguratory:
Niniejsza konfiguracja jest dla:W tym miejscu można wybrać konfiguurację dla wymaganego sposobu wyświetlania panela (typ okna). Według niniejszej opcji zostaną z kolei wyświetlone/schowane następne konfiguratory. Ten konfigurator nie ma wpływu na wartości końcowe, tylko ułatwia ustawianie dalszych konfiguratorów.
Okno w ramce obiektu PmaWorkspace lub w Pmg obiekcie - Panel jest przeznaczony
do wyświetlenia w obiekcie PmaWorkspace (patrz metoda Pm.CreateView) lub
do wyświetlenia w obiekcie PmgFrame (patrz właściwość PmgFrame.Src).
Samodzielne lub okno modalne - Panel jest przeznaczony do wyświetlenia w formie samodzielnego lub okna modalnego
Gdzie otworzyć okno (target)Określa, w której ramce zostanie przeglądarka otwarta. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Okno w ramce obiektu PmaWorkspace lub w Pmg obiekcie".
frameid - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w obiekcie PmaWorkspace w ramce o identyfikatorze frameid.
_blank - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w nowym oknie.
_self - Nowa przeglądarka zostanie otwarta w bieżącym oknie (w ramce) i przeglądarka, nad którą została metoda wywołana, zostanie zamknięta.
Identyfikator okna (blankid)Identyfikator samodzielnego lub okna modalnego.
Jeżeli okno o identyfikatorze blankid już istnieje, wtedy nowa przeglądarka zostanie otwarta w istniejącym oknie, w innym przypadku zostanie otwarta w nowym oknie.
 
Znaczenie identyfikatora:
- Zapobiega otwarciu dużej ilości okien z tym samym identyfikatorem.
- Umożliwia odniesienie się do tego okna, na przykład:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zamyka okno o identyfikatorze "xy".
 
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Okno modalne (modal)Określa, czy okno będzie modalne. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
0 - Nie (domyślnie) - Okno nie będzie modalne.
1 - Tak - Okno będzie modalne.
Zezwolić nagłówka (caption)Określa, czy okno będzie posiadać nagłówka okna (tzn. niebieski pasek u góry). Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
0 - Nie - Okno będzie bez nagłówka. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
1 - Tak (domyślnie) - Okno będzie posiadać nagłówek.
Zależne od aplikacji (dependent)Określa, czy okno będzie zależne od głównego okna aplikacji. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
0 - Nie - Okno będzie niezależne od głównego okna aplikacji.
1 - Tak (domyślnie) - Okno będzie zależne od głównego okna aplikacji i będzie zawsze ponad aplikacją.
Zawsze na wierzchu (ontop)Określa, czy okno będzie "Zawsze na wierzchu". Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
0 - Nie (domyślnie) - Okno nie będzie "Zawsze na wierzchu".
1 - Tak - Okno będzie "Zawsze na wierzchu". Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
Stan początkowy (state)Określa stan początkowy okna. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
normal (domyślnie) - Okno będzie wyświetlone normalnie (nie będzie ani zminimalizowane ani zmaksymalizowane).
max - Okno będzie wyświetlone w zmaksymalizowanej postaci. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
Zakaż zmianę stanu (fixed:state)Zabrania zmianę stanu okna (normalne / maksymalizowane / minimalizowane). Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
Nie (domyślnie) - Można zmieniać stan okna.
Tak - Nie można zmieniać stanu okna.
Pozycja początkowa (pos)Określa początkową pozycję okna w stanie normalnym.
Pozycja ta jest tylko sugerowana. Jeżeli okno swym rozmiarem nie zmieści się w ekranie, wtedy pozycja ta zostanie przesunięta tak, żeby była widoczna jak największa część tego okna. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
top,center (domyślnie) - Okno będzie wyświetlone w środku aktywnego okna aplikacji (obszaru roboczego).
top,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) względem do aktywnego okna aplikacji (obszaru roboczego).
frame,center - Okno będzie wyświetlone na środku okna, z którego jest otwierane.
view,x,y - Okno będzie mieć lewy górny róg na współrzędnych x oraz y (w pikselach) względem do zawartości okna, z którego jest nowe okno otwierane.
Pozycja jest określana względem do zawartości okna (view) a nie względem samego okna (frame). W takim przypadku na przykład nowe okno można zamieścić obok Pmg obiektu, z którego okno zostało otwarte. Patrz Przykład do otwarcia panela z jego położeniem względem Pmg obiektu.
Zakaż zmianę pozycji (fixed:pos)Zabrania zmianę pozycji okna w stanie normalnym. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
Nie (domyślnie) - Można zmieniać pozycji okna w stanie normalnym.
Tak - Nie można zmieniać pozycji okna w stanie normalnym.
Wielkość początkowa (size)Określa początkową wielkość okna w stanie normalnym. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
content (domyślnie) - Okno zostanie dopasowane wielkością do całego otwartego panela. (tzn. by nie pojawiły się scrollbary).
Szerokość oraz wysokość panela określa się w edytorze grafiki w obiekcie PmgRoot w karcie "Panel".
To samo znaczenie co content ma przestarzała (ale funkcjonalna) wartość panel.
Dx,Dy - Okno będzie mieć wielkość według wprowadzonych współrzędnych dx oraz dy (w pikselach). Wartości te określają zewnętrzny rozmiar okna (tzn. włącznie ramki oraz nagłówka okna).
Zakaż zmianę wielkości (fixed:size)Zabrania zmianę wielkość okna w stanie normalnym. Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli konfiguracja jest dla: "Samodzielne lub okno modalne".
Nie (domyślnie) - Wielkość okna w stanie normalnym można zmieniać
size - Wielkość okna w stanie normalnym nie można zmieniać.
size2 - Ogranicza zmianę wielkości okna w stanie normalnym - okno nie może być większe niż własna wielkość panela.
Wyświetl scrollbary (scrollbar)Określa, czy okno będzie wyświetlone z scrollbarami i umożliwia w ten sposób przesuwanie zawartości, jeżeli wielkość panela jest większe niż wielkość okna, w którym panel jest wyświetlany.
0 - Nie - Scrollbary nie zostaną nigdy wyświetlone a okno nie umożliwi przesuwanie panela.
Takie ustawienie jest dogodne na przykład dla okna rodzaju "paska narzędziowego", kiedy okno powinno być wąskie a scrollbary byłyby zbędne.
1 - Tak (domyślnie) - Okno wyświetli scrollbary i umożliwia przesunięcie panela, jeżeli wielkość panela jest większe niż wielkość okna, w którym panel jest wyświetlony.
Period odświeżania (refresh)Tylko dla otwarcia przeglądarki obiektu PmaPanel. Określa, czy panel będzie odświeżany automatycznie według globalnie ustawionego periodu systemowego lub czy będzie mieć własne odświeżanie. Na razie nie działa przy otwarciu Web panelu.
system (domyślnie) - Panel będzie automatycznie odświeżany według globalnie ustawionego periodu systemowego (patrz konfigurator "PmaRoot > Aplikacja > Period odświeżania ekranów").
0 - Nie - Panel będzie posiadać własne odświeżanie, tzn. będzie wywoływana metoda PmaPanel.Refresh.
Dodatkowe parametryPozostałe parametry, dla których nie ma wytworzonych samodzielnych konfiguratorów. Łańcuch wyjściowy zostanie wytworzony z wartości samodzielych konfiguratorów, które będą skombiwane z wartością w tym konfiguratorze.
Nawigacja:
 
 
- Ustawienie wyjściowych wartości sFramePars
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.