Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Parametry - zakładka obiektu PmaOpcClientGroup

Opis:
Definicja parametrów grupy danych OPC klienta, które będą współdzielone z podłączonym OPC serwerem.
Wspólne konfiguratory:
Aktywny po starcieJeżeli jest zaznaczone, wtedy grupa zostanie uaktywniona bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ActiveGroup.

Konfiguratory dotyczące odbioru danych z OPC serwera:
Odświeżenie z serwera przy zmianie na serwerzeJeżeli jest zaznaczone, wtedy bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji zostanie zaktywowane odświeżanie danych z serwera (będą odświeżane dane w zakładce "Dane" oraz dane w obiekcie PmaData zawierające ExtOpcClient).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Update.

Jeżeli ten konfigurator nie jest ustawiony, wtedy można odbiera=c dane przy pomocy metod Refresh lub Read.

Minimalna szybkość odświeżania [msec]Szybkość w milisekundach. OPC serwer prze automatycznym odświeżaniu danych nie będzie przesyłać dane szybciej niż jest tu określone.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości UpdateRate.

Pasmo nieczułości [%]OPC serwer podczas automatycznego odświeżania danych nie będzie wysyłać danych, które zmieniły się o mniej, niż jest tu określone.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Deadband.

Zdarzenie "onDataReceive"Typ wywołania zdarzenia onDataReceive. OPC serwer najczęściej wysyła większą ilość dnaych (pozycji) jednocześnie i w tym miejscu określa się, dla których odczytanych zmiennych zostanie wywołane zdarzenie oraz co zostanie zapisane w parametrze pEvent.Items tego zdarzenia.
A = wołać dal wszystkich zarajestrowanych zmiennych (w tym obiekcie oraz w inyych obiektach PmaData) - Zdarzenie jest wywołane dla wszystkich zmiennych, do których przypisano wartości. Chodzi o:
- zmienne zdefiniowane w tym obiekcie PmaOpcClientGroup w zakładce "Dane".
- zmienne zdefiniowane w obiekcie PmaData, które posiadają rozszerzenie danych ExtOpcClient zarejestrowane do tego obiektu PmaOpcClientGroup.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie się znajdować lista rozszerzeń danych tych zmiennych (obiektów typu ExtOpcClient).

B = wywołaj dla całej grupy odczytanych zmiennych - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie jest wywołane tylko dla zmiennych, do których zostały przypisane wartości, oraz które zostały zdefiniowane w tym obiekcie w zakładce "Dane". Zdarzenie jest wywołane tylko raz dla każdej odczytanej grupy zmiennych.

W zdarzeniu onDataReceive w parametrze pEvent.Items będzie się znajdować lista zmiennych (obiektów typu PmVar).

C = wywołać oddzielnie dla każdej pozycji - tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie (przestarzałe) - Zdarzenie jest wywołane tylko dla zmiennych zdefiniowanych w tym obiekcie w zakładce "Dane", do których zostały przypisane wartości. Zdarzenie jest wywołane dla każdej zmiennej osobno. Na przykład jeżeli zostanie odebrana grupa 100 zmiennych, wtedy zdarzenie zostanie wywołane 100x. Z tego powodu jest to opcja szczególnie nieodpowiednia w przypadku dużej ilości zmiennych w obiekcie.

W zdarzeniu onDataReceive można później odkryć zmienne w parametrze pEvent.VarName.

Konfiguratory dotyczące wysyłania danych do OPC serwera:
Automatycznie przesyłaj na serwer przy zapisie do pozycjiJeżeli jest zaznaczone, wtedy przy jakimkolwiek zapisie do zmiennej wartość tej zmiennej zostanie bezzwłocznie do OPC serwera (zarówno przy zapisie do danych zdefiniowanych w zakładce "Dane" jak i przy zapisie do danych w obiekcie PmaData zawierającym ExtOpcClient).

Jeżeli zapisujesz jednocześnie do kilku pozycji tego obiektu, wtedy transmisja zostanie wywołana dla każdej pozycji danych osobno! W takich porzypadkach jest stosowniejszym niezaznaczenie tego konfiguratora i przesyłać dane przy pomocy metody Write.

Uwaga! Zapis do OPC zostanie wywołany tylko jeżeli zostanie przeprowadzony rzeczywisty zapis (np. obiekt.Item(0).Value=3) do pozycji - zaznaczmy ją jako A. Lecz jeżeli w pozycji A jest powiązanie danych (przy odczycie) do innej pozycji B (w innym obiekcie) i zostanie wykonany zapis do pozycji B, wtedy pozycja A nie dowie się o tej zmianie i niczego nie odeśle do OPC serwera (pozycja A o zmianie dowie się dopiero wtedy, kiedy ktoś będzie z niej odczytywać - wtedy zostanie "wykonane" powiązanie danych).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice