Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dane - zakładka obiektu PmaOpcClientGroup

Opis:
Definicja danych grupy OPC. Wygląd tej zakładki jest wspólny dla większej ilości Pma obiektów i z tego powodu jest wspólny opis przedstawiony w opisie zakładki "PmaObject > Dane". W tym miejscu są opisane pozycje konfiguracji tylko jednej zmiennej, które są specyficzne tylko dla tej zakładki tego obiektu.
Przyciski:
Dodanie jednej lub większej ilości nowych zmiennych.
Nowa zmienna - Otworzy okno Zmienna, w którym można dodać nową zmienną.
Więcej nowych zmiennych - Otworzy okno Wielokrotne dodawanie zmiennych, w którym można dodać dowolną ilość zmiennych.
Otworzy okno Zmienna, w którym można edytować zaznaczoną zmienną.
Usunie wybrane zmienne.
Przesunie wybraną zmienną w liście w górę.
Przesunie wybraną zmienną w liście w dół.
Otworzy okno do wyszukiwania tekstu.
Otworzy listę wyboru następnych możliwości.
Eksport do pliku XML - patrz Eksport danych do pliku tekstowego XML. Różne sposoby eksportu do pliku XML są opisane w Import/Eksport w edytorze obiektów Pma.
Eksport do pliku CSV - patrz Eksport danych do pliku tekstowego CSV
Import z pliku XML - patrz Import danych z pliku tekstowego XML
Import z pliku CSV - patrz Import danych z pliku tekstowego CSV
Import z serwera OPC - Niniejsza pozycja znajduje się wyłącznie w obiekcie PmaOpcClientGroup. Otworzy okno "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera". Na wybranym poziomie można zaznaczyć kilka wartości (przy pomocy klawiszy Ctrl, ewentualnie Shift), które następnie zostaną dodane do niniejszej zakładki.
Sortuj - Zesrotowanie zmiennych w kolejności alfabetycznej wg. nazy zmiennych. Dojdzie do zmiany kolejności zmiennych. Uwaga na przypadki, kiedy do zmiennych przystępuje się nie za pomocą ich nazwy, lecz indeksem (kolejnośc).
Rozszerzenia danych - Otworzy okno Lista rozszerzeń danych, w którym jest wyświetlona lista wszystkich odnajdzionych rozszerzeń danych (definiowanych gdziekolwiek w aplikacji), przeznaczonych do tego konkretnego obiektu docelowego (patrz konfigurator "Obiekt docelowy" w rozszerzeniu danych).
Pozycje konfiguracji zmienne - podstawowe:
NazwaNazwa zmiennej (bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Typ danychTyp danych zmiennej. Typ danych zostanie w zmiennej zachowany a zapisywane wartości zostaną skonwertowane do tego typu danych.

Wyjątkiem jest typ danych Variant - oznacza, że zmienna zachowa sobie ostatnio zapisywaną wartość razem z typem danych. W ten sposób można do zmiennej zapisać również tablicę (nie udostępnione dla licencji PmRtFree).

WartośćW tym miejscu określana jest
- wartość (wyrażenie), które zostanie przyszeregowane do zmiennej po uruchomieniu aplikacji lub
- powiązanie danych do innej wartości.

Patrz właściwość Value oraz patrz Konfiguracja powiązania danych.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

ZaokrąglenieJeżeli jest zaznaczone, wtedy podczas każdego zapisu wartość w zmiennej zostanie zaokrąglona z wymaganą dokładnością.

Działa poprawnie tylko w przypadku liczbowych typów danych (Double, Single, Long, Short, Byte).

Patrz również Pm.Round.

DokładnośćLiczba dodatnie określająca dokładność (ilość miejsc dziesiętnych lub całych), z jaką wartość zostanie zaokrąglona. Na przykład:
0.01 = zaokrąglenie na setne
0.1 = zaokrąglenie na dziesiąte
0.5 = zaokrąglenie na pięć dziesiątych
1 = zaokrąglenie na liczby całkowite
10 = zaokrąglenie na dziesiątki
25 = zaokrąglenie na najbliższy iloraz liczby 25
NotatkaNotatka w celu lepszej orientacji w projekcie, możliwa do wykorzystania przez interfejs skryptowy również w uruchomionej aplikacji.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Note.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Pozycje konfiguracji zmienne - rozszerzone rozszerzeniem danych ExtOpcClient:
ItemIDAdres tekstowy/identyfikator zmiennej w OPC serwerze. Adres można wprowadzić lub ręcznie lub można go wybrać z okna "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera", które można otworzyć przyciskiem po prawej stronie konfiguratora. Okno wyboru można wywołać tylko jeżeli OPC serwer jest zainstalowany i umożliwia wybór.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ItemId.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

AccessPathŚcieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze. Wartość często może być pusta. Ścieżkę można wprowadzić lub ręcznie lub można ją wybrać z okna wyboru, które można otworzyć przyciskiem po prawej stronie konfiguratora. Okno wyboru można wywołać tylko jeżeli OPC serwer jest zainstalowany i umożliwia wybór.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AccessPath.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Przeliczenie wartościJeżeli jest zaznaczone, wtedy odebrana i wysłana wartość będą przeliczane według wyrażenia PmValue = k/d * CommValue + q, gdzie PmValue jest wartość w systemie PROMOTIC, CommValue jest wartość z komunikacji, k,d,q są stałymi przeliczania wprowadzonymi w konfiguratorze.

Przeliczenie zostanie wykonane także przy nadawaniu wartości. Zostanie wtedy wykonane odwrotne przeliczenie według wyrażenia CommValue = d/k * (PmValue - q).

Uwaga: Podczas nadawania wartości z przeliczeniem logicznie może dojść do utraty dokładności i dlatego przesłana wartość PmValue nie musi odpowiadać następnie odebranej wartości PmValue. Na przykład podczas przeliczania PmValue = 1000 * CommValue oraz jeżeli CommValue jest wartością 1B (Zakres 0-255) wtedy przy nadawaniu wartości PmValue=2008 zostanie nadana wartość CommValue=2. Jeżeli następnie zostanie odebrana wartość CommValue=2, wtedy zostanie ona przeliczona na wartość PmValue=2000.

Notatka:
Skryptowy dostęp do zmienne w tej zakładce jest możliwy:
- przy pomocy metody Item lub
- przy pomocy metody Pm z zastosowaniem identyfikatora #vars
 
Jeżeli jest stosowane ExtOpcClient, wtedy w tej zakładce nie trzeba definiować danych.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice