Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OPC - zakładka obiektu PmaOpcClient

Opis:
Definicja OPC serwera, do korego ma być ten klient podłączony. Nazwę serwera można wprawdzie wpisać ręcznie, lecz bardziej powszechny jest wybór OPC serwera przy pomocy przycisku "...". Przez naciśnięcie tego przycisku zostaje otwarte okno z listą wszystkich OPC serwerów na danym komputerze i z tej listy można wybrać odpowiedni OPC serwer. Podczas takiego wyboru OPC serwera automatycznie wypełnia się także opis, który jest zarejestrowany z tym serwerem.
Pozycje konfiguracji:
OPC serwer - CLSID/ProgIDTekst identyfikacyjny (CLSID lub ProgID) OPC serwera. Do wyboru można zastosować sąsiedni przycisk.
OPC serwer - opisOpis (tekst dodatkowy) OPC serwera. Ten tekst jest automatycznie wypełniany przy wyborze serwera przy pomocy przycisku.
Uruchomić na komputerzeNazwa lub adres IP komputera odległego, na którym ma zostać uruchomiony OPC serwer. Przykład: Server1 (można również \\Server1) lub 192.168.0.2. Pusta wartość oznacza komputer lokalny (ustawienie domyślne). Komunikacja z odległym serwerem OPC przebiega przy pomocy Microsoft komunikacji DCOM. Patrz: Konfiguracja interfejsu DCOM dla OPC serwera.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice