Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiWEdit (Edit Box)

Opis:
Element graficzny jest przeznaczony do wprowadzania lub wyświetlania wartości podobnie jak element PmiText. W odróżnieniu od elementu PmiText umożliwia wprowadzenie wartości przy pomocy edycji na miejscu (element jest przełączony do trybu edycji na przykład przez kliknięcie myszką, kiedy posiada kursor). Edycję na miejscu umożliwia jeszcze na przykład ActiveX obiekt PmTable.

Wartość elementu jest zapisana w wartości Value. Jej ewentualne powiązanie danych określa źródło (a zarazem cel), do którego będzie wartość przenoszona, a to zawsze w chwili zakończenia wprowadzania nowej wartości, patrz zdarzenie onDataEditAccept. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli źródło powiązania danych jest zmieniane również za pomocą innych metod, wtedy taka zmiana przejawi się w zmianie wartości elementu, tzn. element wyświetla zmiany tej odnoszonej zmiennej (jeżeli element nie jest przełączony do trybu edycji).

Element graficzny nie jest ograniczony co do wielkości tekstu, tzn. można w nim wyświetlać tekst o dużej wielkości (ma sens prawdopodobnie tylko jeżeli konfigurator Wielowierszowy jest zaznaczony).

Element ten jest Element okienny.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorItem Kolor tła
ColorText Kolor wartości tekstowej
Value Wyświetlana wartość
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po ostatecznej zmianie zawartości elementu
onDataEditCancel Jest wywołane po naciśnięciu klawisza Esc
onDataEditing Jest wywołane przy zmianie zawartości elementu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Edit Właściwości elementu PmiWEdit
Atrybuty Atrybuty elementu PmiWEdit
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice