Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiWCombo (ComboBox)

Opis:
Element graficzny jest przeznaczony do wprowadzenia wartości przy pomocy wyboru z listy úprzednio przygotowanych wartości. Za wybraną wartość można uważać albo indeks, wyświetlony tekst lub niewidoczną wartość (Value) - patrz konfigurator "Wartością wyboru jest". Listę można w uruchomionej aplikacji wyświetlić przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+Down, teksty można wybierać przy pomocy klawiszy Down/Up.

Wybrana opcja jest zapisana do właściwości SelectedIndex, SelectedText i SelectedValue. Jeżeli wybrana wartość posiada powiązanie danych, wtedy przy zmianie wartości ComboBoxu jej wartość jest zapisana do zmiennej określonej przez powiązanie danych w momencie, określonym w konfiguratorze Atrybuty (na klawisz Enter, przy wyborze z listy, itd.). Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna określona przez powiązanie danych jest zmieniana także w inny sposób, wtedy zmiana tej wartości wpływa na zmianę wartości ComboBoxu.

Element ten jest Element okienny.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem
Właściwości i metody:
AddOption Dodanie opcji do listy
ColorItem Kolor tła
ColorText Kolor tekstu
Options Odczyt wyświetlonych tekstów, niewidocznych tekstów lub całych opcji z listy na podstawie określonego indeksu
OptionsCount Ilość opcji w liście
RemoveOptions Opróżnienie listy opcji
SelectedIndex Indeks wybranego tekstu (indeksowane od 0).
SelectedText Wybrany wświetlony tekst
SelectedValue Niewidoczna wartość połączona z wybranym wyświetlonym tekstem
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po zakończeniu wyboru wartości
onDataEditCancel Jest wywołane po naciśnięciu klawisza Esc
onDataEditing Jest wywołane podczas zmiany wybieranej wartości
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista i ustawienie zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Combo Właściwości elementu PmiWCombo
Atrybuty Atrybut elementu PmiWCombo
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice