Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Tekst - zakładka elementu PmiText

Opis:
Właściwości tekstu.
Pozycje konfiguracji:
TekstKonfigurator do ustawienia tekstu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Value oraz FontId.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Jeżeli wykona się zapis do tej właściwości i jeżeli ta właściwość jest połączona przez powiązanie danych PP, AP, SP, OP lub GP, wtedy zapisywana wartość zostanie przeniesiona również do źródła tego powiązania.

CzcionkaCzcionka tekstu.
KolorKolor tekstu
Wyrównanie poziomePoziome wyrównanie tekstu
W lewo
Na środek
W prawo
Wyrównanie pionowePionowe wyrównanie tekstu
W górę
Na środek
W dół
ObrócenieRotacja tekstu (dostępne tylko w elementach PmiText, PmiButton oraz PmiButtonTwo)
Nie obracać
W lewo - Tekst zostanie odwrócony o 90 stopni w przeciwnym kierunku ruchu wskazówek zegara
W dół - Tekst zostanie odwrócony o 180 stopni
W prawo - Tekst zostanie odwrócony o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara
Typ cieniowania tekstuWybór typu cieniowania tekstu.
Żadne - Tekst nie będzie wycieniowany
W prawo u dołu - Tekst będze wycieniowany W prawo u dołu
Kolor cieniowaniaWybór koloru cieniowania tekstu
Typ danych wprowadzanej wartościUstawia, czy w trybie edycji w elemencie jest wykonwana kontrola typu danych, można ustawić kontrolę na wprowadzenie wartości rzeczywistej lub całkowitej (z limitami lub bez nich). Przy opcji łańcuch jest wprowadzanie bez ograniczeń. W trybie edycji jest każdy znak sprawdzany, czy odpowiada ustawieniu tej właściwości.

Konfigurator jednak umożliwia kontrolę wprowadzania, lecz ponadt wpływa również na rzeczywisty typ danych wartości (tzn. właściwość Value zwraca String, Double lub Long).

Łańcuch tekstowy - Właściwość Value zwraca String. Edycja wartości nie jest sprawdzana pod względem zawartości.
Liczba całkowita - Właściwość Value zwraca Long. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem zakres dolny oraz zakres górny. Patrz konfigurator "Zakres dolny" oraz "Zakres górny".
Liczba rzeczywista - Właściwość Value zwraca Double. Edycja wartości może być sprawdzana pod względem zakres dolny oraz zakres górny. Patrz konfigurator "Zakres dolny" oraz "Zakres górny".
Zawsze zwracaj łańcuch (przestarzałe)Jeżeli jest zaznaczone, wtedy właściwość Value będzie zawsze zwracać typ danych String nawet jeżeli jest ustawiony liczbowy typ danych wprowadzanej wartości.
Tekst jest wielowierszowyJeżeli jest zaznaczone, wtedy tekst zostanie wuświetlony na więcej niż jednym wierszu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Multiline.

Wyświetlić jako hasłoJeżeli jest zaznaczone, wtedy to tekst będzie wyświetlany jako hasło, tzn. zamiast znaku będzie wyswietlany tylko znak * (gwiazdka).
Typ formatowania wartościMożna wprowadzić prosty przepis formatowania. Bardziej złożony przepis (np. dla kilku wartości wejściowych) może być określony za pośrednictwem powiązania danych F - Powiązanie z formatowanym tekstem.

Wskazówka: Do wyświetlenia liczby ze stałą ilością miejsc dziesiętnych ze znakiem dziesiętnym zawsze na tej samej pozycji zastosuj wyrównanie Poziome "W prawo" (na końcu przepisu dodatkowo można wprowadzić także spacje, żeby liczba nie była umieszczona za bardzo W prawo).

Żaden - Formatowanie nie jest zastosowane
Format wg. języka C - Formatowanie wg. składni języka C. Patrz Specyfikacja formatowania łańcuchów w języku programowania C.
Format wartościPrzepis formatujący w składni według typu formatowania wartości.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Typ edycjiJeżeli zostanie zezwolena edycja w tym konfiguratorze, wtedy można w trybie runtime nad tym elementem wywołać edycję przy pomocy klawisza Enter lub dwukrotne klinięcie myszki.
Edycja jest zabroniona - Wartość nie można edytować bezpośrednio w tym elemencie.
Edycja w miejscu wartości - Wartość można edytować bezpośrednio w tym elemencie.
Edycja przy pomocy okna pomocniczego - Podczas edycji wartości zostanie otwarte nowe, pomocnicze okno.
Zakres dolnyJeżeli jest zezwolona edycja, wtedy można przez zakreślenie opcji wymóc kontrolę wprowadzania na określony w tym miejscu zakres dolny. Przy próbie wprowadzenia wartości poza zakresem zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.

Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych wprowadzanej wartości = Liczba całkowita lub Liczba rzeczywista.

Zakres górnyJeżeli jest zezwolona edycja, wtedy można przez zakreślenie opcji wymóc kontrolę wprowadzania na określony w tym miejscu zakres górny. Przy próbie wprowadzenia wartości poza zakresem zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.

Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ danych wprowadzanej wartości = Liczba całkowita lub Liczba rzeczywista.

Nagłówek okna edycjiTekst nagłówka okna, które zostanie wyświetlone podczas edycji wartości.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Konfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Typ edycji = Edycja przy pomocy okna pomocniczego.

Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice