Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiSliderPane (Suwak z podziałką)

Opis:

Element graficzny jest przeznaczony do wprowadzenia wartości z podziałką i ewentualnie z informacją o wprowadzonej wartości. Zawiera wewnętrzny element PmiSlider, za którego pośrednictwem dochodzi do właściwego wprowadzania wartości. Uzyskanie odniesienia do tego elementu umożliwia właściwość Slider. Element graficzny umożliwia także wyświetlenie zakresów do wprowadzania wartości.

Do uzyskania wartości liczbowej można zastosować również elementy PmiWEdit, PmiText lub zastosować metodę Pm.InputBox.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
Slider Odniesienie do wewnętrznego elementu PmiSlider
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Podziałka Ustawienia do wyświetlenia podziałki w miernikach
Zakres Ustawienie zakresów technologicznych i przyrządowych
PmiSlider Konfiguracja suwaka.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice