Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiSlider (Suwak)

Opis:

Jest przeznaczony do wprowadzania wartości liczbowej za pomocą suwaka. Podczas biegu aplikacji można zmieniać wartość suwaka albo przez jego przesuwaniem lub przez kliknięcie na niektórą ze strzałek lub przez kliknięcia na tło suwaka. Wartość wtedy będzie się zmieniać bezskokowo w zakresach ValueMin, ValueMax.

Wartość suwaka jest dostępna przez właściwość Value. Jego powiązanie danych określa zmienną, do której będzie w trybie runtime przenoszona wartość odpowiadająca położeniu przysicku suwaka. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli wartość powiązanej zmiennej jest zmieniana również w inny sposób (np. w skrypcie), wtedy zmiana tej wartości wpłynie na pozycję przycisku suwaka.

Suwak nie zawiera podziałki do wyświetlenia, wprowadzenie wartości jest tylko orientacyjne. Jeżeli zachodzi potrzeba wyświetlenia podziałki lub wartości wprowadzanej danej, wtedy można zastosować bardziej kompleksowy element graficzny PmiSliderPane.

Do wprowadzenia wartości liczbowej można również zastosować element PmiWEdit (wprowadzenie wartości bezpośrednio w elemencie), lub wprowadzać wartość za pomocą metody Pm.InputBox.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
Value Wartość suwaka odpowiadająca pozycji przycisku
ValueMax Zakres górny wprowadzanej wartości
ValueMin Zakres dolny wprowadzanej wartości
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po ostatecznej zmianie zawartości elementu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Slider Konfiguracja suwaka.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice