Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Close - metoda obiektu PmiRoot

Opis:
Metoda zamknie okno panela (usunie z ekranu oraz zwolni z pamięci).
Składnia:
Close(sReason As String)
Wołanie:
oRoot.Close sReason
Parametry:
sReason(String) Identyfikator sposobu zamknięcia panela. Wartość ta zostanie przeniesiona do zdarzenia PmiRoot.onPanelStopEnd do parametru pEvent.Reason.

Można zastosować na przykład w przypadku, kiedy panel jest otwarty jako okno modalne (patrz W jaki sposób pracować z oknami modalnymi). W przypadku zamknięcia panela modalnego przy pomocy przycisku OK w metodzie PmiRoot.Close zostanie ustawiony parametr sReason na przykład na wartość "ok". W zdarzeniu PmiRoot.onPanelStopEnd można wtedy testować daną wartość a na podstawie tego uzupełnić wartość PmiRoot.ReturnValue.

Wartość tego identyfikatora można również stwierdzić w akcji oExtra.onClose określonej podczas otwierania panela. W metodzie tej akcji dany identyfikator jest dostępny w parametrze oSystem.CloseReason.

Notatka:
Dla zamknięcia okna musi być spełnione uprawnienie PanelClose.
 
Metoda działa również dla Web paneli. Tą metodę można wołać na przykład w zdarzeniu onButtonUp elementu graficznego PmiButton (patrz Przykład).
 
Metoda ta jest stosowana tylko w specjalnych przypadkach. Standardowo okno zostanie zamknięte automatycznie. W obszarze roboczym (PmWorkspace) okno zostanie zamknięte jeżeli w ramach obszaru zostanie otwarte inne okno. Niezależne okno w większości przypadków zamyka użytkownik ręcznie poprzez kliknięcie na krzyż w ramce okna.
Patrz również:
Przykład:
Zamknięcia panela przy pomocy przycisku w tym panelu. W przycisku (obiekt PmiButton) w zdarzeniu onButtonUp znajduje się skrypt:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Close("ok");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice