Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMousePress - zdarzenie objektu PmiItem

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy naciśnięciu, zwolnieniu, lub podwójnym kliknięciu lewego przycisku myszki na elemencie graficznym. Czy zdarzenie zostało wywołane przez naciśnięcie, zwolnienie lub dwukrotne kliknięcie można stwierdzić z parametru pEvent.Action.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Action - (Long) Typ akcji dotyczącej lewego przycisku myszki.
0 - zwolnienie lewego przycisku myszki
1 - naciśnięcie lewego przycisku myszki
2 - dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszki
pEvent.Ctrl - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Ctrl.
pEvent.Shift - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Shift.
pEvent.Alt - (Boolean) Indykacja równocześnie naciśniętego klawisza Alt.
pEvent.FocusIn - (Boolean) Wskazanie, czy przez naciśnięcie element uzyskał fokus.
false - Element graficzny posiadał fokus już przed naciśnięciem.
true - Element graficzny uzyskał fokus po tym naciśnięciu.
pEvent.X - (Long) Pozycja kusrora myszki w osi X w stosunku do lewego górnego rogu elementu (w pikselach). W przypadku elementów, które mają obwódkę (patrz konfigurator "Obwódka - szerokość") pozycja jest liczona od tej obwódki (tzn. przy kliknięciu wewnątrz lewej obwódki jest pozycja X ujemna).
pEvent.Y - (Long) Pozycja kursora myszki w osi Y w stosunku do lewego górnego rogu elementu (w pikselach). W przypadku elementów, które mają obwódkę (patrz konfigurator "Obwódka - szerokość") pozycja jest liczona od tej obwódki (tzn. przy kliknięciu wewnątrz lewej obwódki jest pozycja Y ujemna).
Notatka:
- To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator Sterowanie aktywne jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot, PmiAx.
 

Uwaga 1: Zawsze trzeba sprawdzać właściwość pEvent.Action (patrz Przykład). Jeżeli właściwość nie byłaby sprawdzana, wtedy skrypt w zdarzeniu onMousePress będzie wywołany dwukrotnie, ponieważ jeżeli użytkownik naciśnie i zwolni przycisk myszki, wtedy zdarzenie onMousePress zostanie wywołane dwukrotnie, lecz zawsze z innym parametrem pEvent.Action.

Uwaga 2: Do skryptu w przypadku, kiedy jest testowana akcja z pEvent.Action=1, NIE JEST odpowiednie umieszczanie metod wywołujących inne okno na pulpit (np. Pm.InputBox, itd.). Jeżeli taka metoda zostanie wykorzystana, wtedy może to spowodować następujące NIEwywołanie akcji z pEvent.Action=0. Skrypty wywołujące dalsze okna trzeba umieszczać do sekcji otestowania akcji na wartość 0.

 
To zdarzenie zostanie wywołane tylko po naciśnięciu lewego przycisku myszki. Prawy przycisk myszki (tzn. wołanie menu kontekstowego) można obsłużyć w zdarzeniu onMenuFill. Środkowy przycisk myszki narazie nie jest wspierany w celu wołania dowolnego zdarzenia.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

if (pEvent.Action == 0)
{
  //wykonaj coś, jeżeli zostanie zwolniony przycisk myszki
  if (pEvent.Ctrl)
    //Jeżeli dodatkowo był jeszcze naciśnięty klawisz Ctrl, wtedy wykonaj jeszcze coś dodatkowego
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice