Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMenuSelect - zdarzenie objektu PmiItem

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy wyborze pozycji z lokalnego menu elementu. Zdarzenie można zastosować do sterowania elementem przy pomocy lokalnego menu elementu wywoływanego prawym przyciskiem myszy.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Name - (String) Identyfikator wybranej pozycji menu. Ten identyfikator jest definiowany podczas dodawania pozycji za pomocą metody PmMenu.AddMenu.
Notatka:
- To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator Sterowanie aktywne jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot, PmiAx.
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice