Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onMenuFill - zdarzenie objektu PmiItem

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy naciśnięciu prawym przyciskiem myszy nad elementem. W tym zdarzeniu można menu wypełnić, jest to właściwie wymóg na wytworzenie menu. Ponieważ zdarzenie jest wykonywane przy każdym wyświetleniu menu na nowo, to wytwarzane menu może mieć zawsze inną zawartość wytworzoną przez ten skrypt.

Jeżeli użytkownik wybierze w tym sposobem wypełnionym menu lokalnym niektórą z pozycji, wtedy jest wywołane zdarzenie onMenuSelect.

Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do elementu graficznego, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Menu - (Object) Obiekt typu PmMenu, który przedstawia listę pozycji menu (lokalnego lub systemowego). Na początku obiekt nie posiada żadnej pozycji. W tym zdarzeniu można przy pomocy metody AddMenu wypałnić obiekt wymaganymi pozycjami i wytworzyć w ten spoób dowolne menu. Uwaga! Nie jest dozwolone przechowywanie odniesienia do tego obiektu w celu´późniejszego zastosowania.
Notatka:
- To zdarzenie zostanie wywołane tylko jeżeli konfigurator Sterowanie aktywne jest zaznaczony.
- Zdarzenie to działa także w Web panelach.
- Zdarzenie to nie działa w elemencie graficznym: PmiRoot, PmiAx.
 
Zdarzenie jest wywołane w elemencie PmiButton również przy naciśnięciu lewego przycisku myszki jeżeli jest ustawiony konfigurator Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki.
Przykład:
Patrz: Przykład w opisie obiektu AddMenu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice