Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt - zakładka elementu PmiItem

Opis:
Ta zakładka razem z jej konfiguratorami jest wspólna dla wszystkich elementów graficznych z wyjątkiem: PmiRoot oraz PmiInstance.
Pozycje konfiguracji:
Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) elementu graficznego. Służy do uzyskania odniesienia do tego obiektu przy pomocy metody PmiItem.Items.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Typ obiektuTyp elementu graficznego Patrz właściwość: TypeName.
Ścieżka do obiektuNazwa obiektu łącznie z pełną ścieżką. Tekst ten można wstawić jako pierwszy argument metody PmiItem.Items. Patrz właściwość: FullName.
WidocznyOkreśla, czy dany element będzie w trybie runtime widoczny (tym samym również aktywny).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.

Sterowanie aktywneJeżeli jest zaznaczone, wtedy będą działać czynności nad danym elementem, jak na przykład kliknięcie myszką, edycja, itd. (domyślnie).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy element (oraz jego podelementy) nie uzyskają fokus i nie zostaną wywołane zdarzenia na przykład: onFocusIn, onFocusOut, onKeyPress, onMousePress, onMenuFill, onButtonUp ...

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Enabled.

Wykreśl tło pod elementemJeżeli jest zaznaczone, wtedy element będzie wykreślany w następujący sposób: najpierw zostanie wyrysowane tło pod elementem (przeźroczyste miejsca w elemencie graficznym) i dopiero po tym zostanie wyrysowany właściwy element graficzny. Jest zatem konieczne jego zakreślenie, jeżeli w przypadku odświeżania elementu zachodzi konieczność odświezenia również tła pod tym elementem graficznym.
Wyrysować obwódkę wokół elementu z fokusemJeżeli jest zaznaczone, wtedy zostanie wyrysowana obwódka (cienki prostokąt wokół elementu) jeżeli element uzyska fokus.
Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszkiJeżeli jest zaznaczone, wtedy można menu lokalne otworzyć naciśnięciem lewego przycisku myszki lub klawiszem spacja. W innym przypadku standardowo można otworzyć menu lokalne elementu prawym przyciskiem myszy.

Menu lokalne elementu można wytworzyć przez wypełnienie zdarzenia: onMenuFill oraz onMenuSelect (patrz Przykład w opisie obiektu AddMenu).

Parametry elementuLista oraz konfiguracja parametrów elementu zdefiniowanych przez użytkownika.

Chodzi o tekst w formacie KeyVal.

Tekst tooltipaW tym miejscu wprowadza się tekst (tooltip), który będzie wyświetlany w uruchomionej aplikacji (jeżeli zostaną spełnione warunki do wywołania tooltipa). To znaczy, że jeżeli kursor myszki zostanie na sekundę nad danym elementem, wtedy pojawi się mniejsze okno zawierające wprowadzony tekst. Okno to po określonym czasie (około 15 sekund) zostanie automatycznie zamknięte.
 
- Tekst może mieć nawet kilka wierszy. Nowy wiersz można wprowadzić za pomocą Ctrl+Enter.
- Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ToolTip.
- Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).
- Ten konfigurator nie działa w przypadku:
- PmiRoot element graficzny.
- PmiRasterImage element graficzny, który w elemncie PmiRoot tworzy tło całego panela - patrz konfigurator PmiRoot > Panel.
Element graficzny ZAKAZANY ...Następujące konfiguratory służą do zakazania wyświetlania elementu w trybie runtime podczas pewnego rodzaju wyświetlenia.

Wymagany rodzaj wyświetlenia można nasymulować w pasku narzędzi edytora paneli, pozycja (Wybór trybu wyświetlenia).

Element graficzny ZAKAZANY w trybie runtimeJeżeli jest zaznaczone, wtedy element graficzny w trybie runtime nie jest wykorzystany. W tym przypadku ustawienie pozostałych konfiguratorów zakazowych nie ma znaczenia.

Konfigurator ten można również zmieniać za pomocą munu kontekstowego:

Element graficzny ZAKAZANY w panelu PromoticJeżeli jest zaznaczone, wtedy element graficzny w trybie runtime nie jest zastosowany przy wyświetlaniu w oknie obiektu PmPanel.
Element graficzny ZAKAZANY w Web paneluJeżeli jest zaznaczone, wtedy element graficzny w trybie runtime nie jest zastosowany do wyświetlania w sieci Web.
Element graficzny ZAKAZANY podczas drukuJeżeli jest zaznaczone, wtedy element graficzny w trybie runtime nie jest zastosowany przy wydruku panelu.

Otwarty panel można drukować wewnątrz panela metodą PmiRoot.Print, zamknięty panel można drukować za pomocą metody PmPanel.Print.

Przyciski po prawej stronie okna konfiguracji każdego elementu:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice