Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt CanvasCtxExt (Obiekt CanvasCtxExt)

Opis:
Tym obiektem system PROMOTIC rozszerza możliwości rysowania standardyzowanego obiektu CanvasCtx o metody, które upraszczają projektantowi PROMOTIC tworzenie algorytmów dla rysowania w obiekcie PmiCanvas.
- Obiekt ten działa również w przypadku Web panelach.
- Obiekt ten jest dostępny tylko przy pomocy parametru pEvent.CtxExt (w obiekcie PmiCanvas w zakładce Draw w zdarzeniu onDraw oraz w metodach pomocniczych).
 
Obiekt CanvasCtx jest standardyzowany oraz niezależny od systemu PROMOTIC. W sysytemie PROMOTIC zaimplementowano własny obiekt CanvasCtxExt (Ext = Extension), który rozszerza funkcjonalności rysowania dla prostszego oraz ogólniejszego stosowania.
Właściwości i metody:
prepareDrawRect Wykona transformację, która określony prostokąt w specjalny sposób przesunie, odwróci oraz przewróci
isReset Stwierdzi, czy obszar do rysowania zawiera zawartość graficzną z poprzedniego rysowania
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice