Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiAnimImage (Ilustracja animowana)

Opis:
Element graficzny służy do wyświetlenia ilustracji animowanych (GIF).
 
Element graficzny PmiAnimImage umożliwia:
- kolor tła (patrz konfigurator "Kolor tła")
- włączenie animacji (patrz konfigurator "Animacja aktywna")
 
Element graficzny nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant aplikacji musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do owego pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorBg Kolor tła
PlayEnabled Uruchomienie/zatrzymanie animacji
Src Nazwa pliku ze ścieżką do pliku animowany GIF
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Image Właściwości animacji.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice