Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Connect - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Podłączenie obiektu tvTrend do źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmTrend).
Składnia:
Connect(nType As Long, vServer As Variant, vGroup As Variant, vItem As Variant, sParam As String, [vUser As Variant], [vPassword As Variant]) As Boolean
Wołanie:
b = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam) 'Serwer NIEwymaga uwierzytelnienia uprawnień.
b = oTrend.Connect(nType, vServer, vGroup, vItem, sParam, vUser, vPassword) 'Serwer wymaga uwierzytelnienia uprawnień.
Parametry:
nType(Long) Typ podłączenia
0 - Parametry vServer, vGroup, vItem nie są brane pod uwagę i zamiast tych parametrów podłączenie przebiega według ustawienia właściwości ConnectionType, ConnectionServer, ConnectionGroup, ConnectionItem, ConnectionUser, ConnectionPassword.
1 - Podłączenie lokalne, podłączenie do trend serwera w tej samej aplikacji PROMOTIC. Ważne są wszystkie parametry metody.
2 - Odległe podłączenie poprzez protokół HTTP, dane przesyłane w formacie XML. Ważne są wszystkie parametry metody.
vServer(Variant) Odległe źródło danych - serwer.
Jeżeli nType=0, wtedy parametr nie jest brany pod uwagę.
Jeżeli nType=1, wtedy wartość parametru jest konieczne ustawić na łańcuch "local".
Jeżeli nType=2, wtedy parametr przedstawia adres http a wartość parametru jest potrzebne ustawić w formie tekstu typu: "http://computer/trend", gdzie:
- computer jest zazwyczaj nazwą komputera odległego
- trend jest wartością konfiguratora PmWebFolder > WebFolder > Identyfikator Web elementu lub konfiguratora PmTrend > Web serwer > Identyfikator Web elementu w aplikacji na komputerze computer.
vGroup(Variant) Grupa w odległym źródle danych - serwerze trendów (ID tej grupy).
Jeżeli nType=0, wtedy parametr nie jest brany pod uwagę.
Jeżeli nType=1, wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 jest wartością konfiguratora PmTrend > Trend > ID identyfikator grupy na serwerze.
Jeżeli nType=2 a równocześnie pozycja trend w parametrze vServer jest:
- wartością konfiguratora PmWebFolder > WebFolder > Identyfikator Web elementu, wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na przykład na łańcuch "group1", gdzie group1 jest wartością konfiguratora PmTrend > Trend > ID identyfikator grupy.
- wartością konfiguratora PmTrend > Web serwer > Identyfikator Web elementu, wtedy wartość tego parametru jest potrzebne ustawić na pusty łańcuch "".
vItem(Variant) Nazwa wartości w grupie serwera trendów. Patrz nazwy wartości w zakładce PmTrend > Dane.
sParam(String) Parametry podłączenia. Wprowadza się łańcuch "iniread=xxx", gdzie xxx jest dowolnym z łańcuchów min, max, unit, color, name, lub ich kombinacją oddzieloną przecinkiem. Na przykład "iniread=min,max,color". Znaczenie tych parametrów jest kolejno minimum, maksymum, jednostka, kolor oraz nazwa Wartości te są przy wywołaniu metody odczytane z ustawiena wartości w zakładce PmTrend > Dane i ustawione dla przeglądarki.

Jeżeli parametr nie jest zastosowany, wtedy jest konieczne jego ustawienie jako pusty łańcuch "".

vUser[opcjonalne] (Variant) Nazwa użytkownika. Wprowadzana jest tylko jeżeli serwer trendów wymaga uwierzytelnienia dostępu nazwą i hasłem użytkownika, patrz określenie nazwy użytkownika i hasła w zakładce PmRoot > Trendy.

Parametr vUser nie jest konieczne wprowadzać, jeżeli parametr nType=1 lub 0 oraz właściwość ConnetionType=1, tzn. metoda Connect podłącza się dp serwera lokalnego.

vPassword[opcjonalne] (Variant) Hasło użytkownika. Wprowadzane jest tylko jeżeli serwer trendów wymaga uwierzytelnienia dostępu nazwą i hasłem użytkownika, patrz określenie nazwy użytkownika i hasła w trend serwerze - konfiguracja zakładki PmRoot > Trendy.

Parametr vPassword nie jest konieczne wprowadzać, jeżeli parametr nType=1 lub 0 oraz właściwość ConnetionType=1, tzn. metoda Connect podłącza się dp serwera lokalnego.

Wartość zwrotna:
true - Podłączenie wykonane z powodzeniem
false - Błąd podczas podłączania
Notatka:

Podłączyć można się lokalnie do trend serwera działającemu w tej samej aplikacji, w której jest uruchomiona przeglądarka - w tym przypadku dostęp do serwera jest zawsze zapeniony i parametry vUser, vPassword nie są wykorzystywane.

Podłączyć można się także do odległego serwera trendów PROMOTIC. Dostęp do odległego serwera może być uwierzytelniany, patrz zakładka PmRoot > Trendy i można zastosować parametry vUser, vPassword.

Po pomyślnym podłączeniu jakiekolwiek przesunięcie w osi czasu lub jawne wywołanie metody TrendsView.ReadData powoduje wysłanie żądania o dane do podłączonego serwera.

Podłączenie jest ważne aż do przyszłego wywołania metody Connect, lub do usunięcia obiektu tvTrend, lub do zakończenia działalności przeglądarki.

Przykład1:
Podłączenie do serwera trendów, do obiektu PmWebFolder w tym serwerze, trends (pod adresem "http://computer/trends") jest identyfikatorem Web komponentu w zakładce WebFolder.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect;
var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/trends", "group1", "a1", "");
  if (bConnect)
    //OK
}
Przykład2:
Podłączenie do serwera trendów, do obiektu PmTrend w tym serwerze, historical1 (pod adresem "http://computer/historical1") jest identyfikatorem Web komponentu w zakładce Web serwer.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect;
var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  bConnect = oTrend.Connect(2, "http://computer/historical1", "", "a1", "");
  if (bConnect)
    //OK
}
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var bConnect;
var oTView = pMe.Acx;
var oTrend = oTView.Trends("t1");

if (oTrend)
{
  bConnect = oTrend.Connect(1, "local", "group1", "a1", "");
  if (bConnect)
    //OK
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice