Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

tvPoints - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt tvPoints
 

Obiekt tvPoints utrzymuje w sobie bufor punktów danych (jeden punkt danych jest tworzony przez czas, wartość i atrybut punktu) trendu. Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do źródła danych przy pomocy metody tvTrend.Connect, wtedy bufor ten jest automatycznie napełniany podczas każdego przesunięcia w osi czasu przeglądarki lub przez wywołanie metody TrendsView.ReadData.

Z buforem punktów danych można pracować - dodawać, usuwać, przepisywać punkty danych przy pomocy metod tego obiektu. TO jest zwłaszcza dogodne, jeżeli obiekt tvTrend nie jest podłączony do żadnego źródła danych (do zmiennej w obiekcie PmTrend). Wtedy można na przykład przez wywołanie metody AddPoints napełnić bufor i można zastosować również możliwość wykonywania takiego napełniania w zdarzeniu onReadData przeglądarki, które jest wywoływane zawsze przy przesunięciu/zmianie zoomu osi czasu.

 
Przykład1:
Stwierdzi tablicę punktów (czasu i wartości) w widocznej części przeglądarki.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var aValues = oPoints.GetValueArray("visible");
var aTimes = oPoints.GetTimeArray("visible");

Pm.Debug(aValues.GetItem(0));
Pm.Debug(aTimes.GetItem(0));
Pm.Debug(oPoints.Min("visible"));
Pm.Debug(oPoints.Max("visible"));
Pm.Debug(oPoints.Count("visible"));
Przykład2:
Niechaj obiekt tvTrend (w przykładzie chodzi o obiekt o identyfikatorze "t1") nie jest podłączony do źródła danych. Bufor do wyświetlenia jest wypełniany przy pomocy metod.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var tNow = Pm.Time;
var oTView = pMe.Acx;
var oPoints = oTView.Trends("t1").Points;
var vTimes = Pm.CreatePmArray().Array1(tNow-3/24, tNow-2/24, tNow-1/24, tNow);
var vValues = Pm.CreatePmArray().Array1(34, 56.6, 13.3, 98);
oTView.TimeSetType = 1;
oPoints.AddPoints(vTimes, vValues, 0, 1);
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice