Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt TrendsView (Przeglądarka trendów)

Opis:
Patrz: TrendsView - Szczegółowy opis obiektu
 
Obiekt ActiveX przeznaczony do przeglądania trendów
 
Cały ekran zawierający element graficzny służący do przeglądania trendów włącznie z listą trendów, przycisków pomocniczych, itd. można wytworzyć w prosty sposób - patrz Konfiguracja wstępna "Przeglądarka trendów".
Właściwości i metody:
Action Wykonanie akcji w przeglądarce trendów
AddServer Zarejestrowanie serwera do listy w przeglądarce
AddTrend Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend
Autoscroll Zezwolenie/zakaz Autorolowania
AutoscrollRate Period wczytywania danych w sekundach przy włączonym autorolowaniu
AutoscrollSize O ile rolować
AutoscrollSizeUnit Jednostka wartości właściwości AutoscrollSize
AutoscrollType Typy rolowania automatycznego
BackgroundColor Kolor tła przeglądarki
CompressType Typ obliczenia do kompresji danych
CursorColor Kolor kursora
CursorTime Czas odpowiadający pionowej linii kursora
CursorTimeColor Kolor etykiety czasu kursora
CursorTimeLocation Umiejscowienie czasu kursora
CursorType Typ kursora, jego wygląd
DataTimeout Maksymalny czas oczekiwania na dane
DlgTrends Wywołanie okna do runtime konfiguracji przeglądarki trendów
Draw Przerysowanie całego elementu
FindTrend Wyszukanie obiektu typu tvTrend
GetCfg Zwraca bieżące wartości danych konfiguracyjnych przeglądarki a wyświetlanych trendów
GetState Zwraca stan przeglądarki
GetStateText Zwraca bieżący stan przeglądarki w formie tekstowej
GraphInit Zwraca obiekt tvGraph - inicjalizujący obiekt do kreślania
GridTime Zwraca obiekt typu tvGrid (pionowe linie siatki na osi czasu)
GridValue Zwraca obiekt typu tvGrid (poziome linie siatki na osi wartości)
InsertTrend Wytworzy nowy obiekt typu tvTrend
LastCfgSrc Odniesienie do ostatnio wczytanego pliku konfiguracyjnego
LastCfgTitle Nazwa oststnio wczytanego pliku konfiguracyjnego
LastErr Kod liczbowy ostatniego zaistniałego błędu
LastErrText Tekst ostatniego zaistniałego błędu
LoadCfg Wczytanie danych konfiguracyjnych przeglądarki
PointsMaxVisibleCount Maksymalna ilość wyświetlonych punktów w zakresie przeglądarki
ReadData Wywołanie wysłania żądania o dane bieżące
RemoveAllTrends Usunie wszystkie trendy
RemoveTrend Usunięcie określonego trendu
SaveCfg Zapisanie bieżących danych konfiguracyjnych przeglądarki
SaveToHtm Wytworzy stronę HTML dla danych tej przeglądarki
ScaleTime Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka czasu)
ScaleValue Zwraca obiekt typu tvScale (podziałka wartości)
ScrollTime Przewinięcie (scroll) przeglądarki po osi czasu
ScrollValue Przewinięcie (scroll) przeglądarki trendu po osi wartości
SetUserControl Włącza/wyłącza sterowanie przeglądarką przez użytkownika
TableHeadBgColor Kolor tła nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadFont Czcionka tekstów nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadRowHigh Wysokość wiersza nagłówka w trybie tabelkowym
TableHeadTextColor Kolor tekstów nagłówka w trybie tabelkowym
TableOper Ustawienie niektórych parametrów w trybie tabelkowym
TableRowHigh Wysokość wiersza danych w trybie tabelkowym
TableTimeBgColor Kolor tła kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeColumnWidth Szerokość kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFont Czcionka w kolumnie czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFormat Format wartości kolumny czasu w trybie tabelkowym
TableTimeFormatType Typ formatu wartości czasu w trybie tabelkowym
TableTimeTextColor Kolor wartości czasu w kolumnie czasu w trybie tabelkowym
TimeMax Czas prawej krawędzi przeglądarki
TimeMin Czas lewej krawędzi przeglądarki
TimeSetType Typ wejściowych wartości czasu w metodach przeglądarki
TimeType Typ wartości na osi poziomej (czas lub wartość liczbowa)
TimeZoomMax Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki
TimeZoomMaxForPoints Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia punktów
TimeZoomMaxForValues Maksymalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia wartości punktów
TimeZoomMin Minimalny zakres osi czasu przeglądarki
TimeZoomMinForCompress Minimalny zakres osi czasu przeglądarki do wyświetlenia przeliczanych wartości
TrendActive Indeks aktywnego obiektu tvTrend
TrendArea Zwraca obiekt tvTrendArea (obszar trendów)
Trends Zwraca obiekt tvTrend
TrendsCount Zwraca ilość obiektów podległych tvTrend
ValueZoomMode Sposób ustawiania zakresu osi wartości
ViewMode Przełączenie z/do trybu tabelkowego
ZoomTime Zmiana zakresu, długości (zoomu) przeglądarki na osi czasu
ZoomValue Zoomowanie trendu w osi wartości
Zdarzenia:
onCursorTimeChange Jest wywołane przy zmianie czasu na pozycji pionowej linii kursora
onDataTrendReady Jest wywołane kiedy przeglądarka otrzyma dane z serwera
onError Jest wywołane jeżeli doszło do błędu w przeglądarce
onMouseArea Jest wywołane przy kliknięciu myszką w obszarze wykreślania wykresów
onReadData Jest wywołane za każdym razem, kiedy przeglądarka żąda o nowe dane
onTimeChange Jest wywołane przy zmianie początkowego lub końcowego czasu przeglądarki
onTrendParamsChange Jest wywołane podczas uruchomienia przeglądarki lub jeżeli doszło do zmiany podstawowego parametru niektórego z obiektów typu tvTrend
Lista podobiektów:
tvTrendArea(Obszar TrendsView) Obiekt przedstawia powierzchnię obszaru, na którym wyświetlane są wykresy
tvGraph(Wykres TrendsView) Obiekt do kreślania przebiegu trendu
tvGrid(TrendsView siatka) Obiekt który przedstawia linie siatki
tvPoints(Punkty TrendsView) Obiekt, który utrzymuje punkty danych trendu
tvScale(Podziałka TrendsView) Obiekt przedstawia podziałkę
tvTicks(TrendsView wskazy podziałki) Obiekt dla konfiguracji ułożenia wskazów podziałki lub linii siatki
tvTrend(TrendsView trend) Obiekt przedstawia jedną trendowaną wartość
Okna konfiguracyjne:
Control Ustawienie zakładek konfiguracyjnych dla runtime
General Podstawowe ustawienie przeglądarki trendów
GraphView Ustawienia trendów w trybie wykresów
Grid Ustawienia właściwości siatki
ScaleTime Ustawienia podziałki osi czasu trendu
ScaleValue Ustawienia podziałki osi wartości trendu
TableView Ustawienia trendów w trybie tabelkowym
Trends Konfiguracja oraz wytworzenie poszczególnych trendów
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice