Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TrendsView - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: Obiekt TrendsView
 
Wygląd graficzny przeglądarki określa właściwość ViewMode - dane są wyświetlone w formie tabelki lub grafu.
 
Przebieg jednej wartości trendu jest reprezentowany obiektem typu tvTrend. W jednej przeglądarce może być więcej wartości trendów (obiektów typu tvTrend) a zatem można obserwować wiele przebiegów na jednej powierzchni graficznej.

Obiekt typu tvTrend może być podłączony do źródła danych (np. metodą tvTrend.Connect), w tym przypadku przeglądarka automatycznie wczytuje dane ze źródła - z serwera trendów. Aplikacja PROMOTIC serwerem trendów jest, który przechowuje dane przy użyciu obiektu PmTrend.

Trendowana wartość w przeglądarce jednak nie musi być podłączona do serwera a wtedy można punkty danych tworzące przebieg wartości ustawić poprzez wołanie metod obiektu typu tvPoints, na przykład tvPoints.AddPoints, patrz przykład Przykład do wyświetlenia funkcji matematycznych przy pomocy przeglądarki trendów. W tym przypadku można wykorzystać zdarzenie onReadData dla dynamicznego uzupełniania metodą AddPoints (patrz przykład).

Obiekt typu tvPoints jest w obu przypadkach (podłączony lub niepodłączony obiekt tvTrend) posiadaczem punktów danych (albo podane przez tvPoints.AddPoints lub wczytane z serwera).

 
Przebieg jednego trendu jest wyświetlany narzędziami do rysowania - jednym albo większą ilością obiektów typu tvGraph. Obiekty tvGraph są tworzone w obiekcie tvTrend a służą do zdefiniowania typu linii (grubośc, kolor, typ, itd.) dla trybu graficznego lub czcionki, koloru tekstu, itd., dla trybu tabelkowego.

Każdy obiekt tvTrend ma przynajmniej jeden podstawowy obiekt tvGraph a dostęp do niego jest przy pomocy właściwości tvTrend.GraphDefault.

Obiekt tvTrend jednak może posiadać więcej obiektów tvGraph (każdy może być zkonfigurowany na przykład inny kolor), a dodawane są wołaniem metody tvTrend.AddGraph. W tym przypadku należy takie obiekty zdefiniować, jakim obiektem rysuje się w jakich przedziałach czasu, patrz parametr sValidityFce metody AddGraph.

P

rzy pomocy obiektów tvGraph można wtedy na przykład w trybie graficznym wyświetlić graficzny przebieg wartości, który będzie standardowo zielony, ale w przedziale czasu przekroczenia określonej wartości limitującej będzie ta linia czerwona. W trybie tabelkowym można za pomocą obiektów tvGraph wyświetlić wartości przekraczające limit różnymi kolorami ale również inną czcionką.

Patrz sposób rysowania tvTrend oraz tvGraph.

 
Przebiegi trendów są rysowane w kolejności, w jakiej tworzone są obiekty tvTrend (np. metodami AddTrend, InsertTrend). Pierwszy w kolejności obiekt jest narysowany najwcześniej a przebieg aktywnego obiektu Trend jest narysowany na wierzchu (aktywny trend jest ten z obiektów w pakiecie, którego indeks w polu jest równy wartości TrendActive).

Zakres osi czasu (X) przeglądarki określają właściwości TimeMin oraz TimeMax, a zakres osi wartości (Y) określają właściwości aktywnego trendu tvTrend.ValueMin oraz tvTrend.ValueMax.

 
W przeglądarce można włączyć automatyczne wczytywanie najnowszych wartości przebiegów trendów oraz automatyczne przewijanie osi czasu (słupki czasu w trybie tabelkowym) poprzezustawienie właściwości Autoscroll na true.

Period wczytywania określa właściwość AutoscrollRate, sposób wczytywania i sposób przewijania osi czasu określa właściwość AutoscrollType.

Ustawienia podziałki osi czasu lub wartości można zmieniać w obiektach ScaleTime lub ScaleValue, ustawienia właściwości siatki można zmieniać w obiektach GridTime lub GridValue.

 
Aktualne ustawienie właściwości przeglądarki włącznie listy obiektów tvTrend można zapisywać do tekstowego konfiguracyjnego pliku XML oraz ewentualnie zpowrotem wczytywać za pomocą metod SaveCfg, LoadCfg.

Zawartość przeglądarki można drukować na przykład metodą SaveToHtm za pomocą w przeglądarce dostarczonych stron HTML jak w formie graficznej tak tabelkowej. Takie strony HTML można zkopiować, wg potrzeby edytować i użyć w zamian za oryginalne dostarczone z systemem.

Metodami DlgTrends oraz tvTrend.DlgProperties można w trakcie uruchomienia trybu runtime dynamicznie zmieniać listę wyświetlanych przebiegów trendów.

 
Web:

Ten element ActiveX działa również w Web panelach. Patrz Elementy graficzne ActiveX oraz Web panele.

 
Sterowanie przy pomocy myszki lub klawiatury (podczas sterowania klawiaturą element powinien posiadać fokus, który uzyska na przykład kliknięciem myszki lub przesunięciem za pomocą klawisza tabelator):
Zoomowanie:
- poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl+Shift i następnym ciągnięciem myszki można wyznaczyć obszar w powierzchni przebiegu trendów.
- poprzez naciśnięcie klawisza Shift+strzałki na klawiaturze.
Przesunięcie osi:
- poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i ciągnięciem myszki na powierzchni przebiegu trendów.
- poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl i ciągnięciem myszki na którejkolwiek podziałce.
- poprzez naciśnięcie klawisza Ctrl+strzałki na klawiaturze.
Przesunięcie kursoru: (tylko jeżeli kursor jest widoczny)
poprzez naciśnięcie klawiszy-strzałek na klawiaturze.
UNDO/REDO zmian osi czasu oraz wartości (tylko w trybie graficznym, do UNDO bufforu są zapisywane tylko zmiany przesunięcia, zakresu osi czasu oraz wartości)
UNDO - poprzez naciśnięcie klawiszy Alt+Backspace.
REDO - poprzez naciśnięcie klawiszy Ctrl+Y.
 
 
Hierarchia podobiektów:
- TrendsView:
- ScaleTime: (obiekt typu tvScale) podziałka czasu
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) wskazy główne na podziałce czasu
- ScaleValue: (obiekt typu tvScale) podziałka wartości
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) wskazy główne na podziałce wartości
- GridTime: (obiekt typu tvGrid) siatka podziałki czasu
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) umieszczenie linii na podziałce czasu
- GridValue: (obiekt typu tvGrid) siatka podziałki wartości
- Ticks: (obiekt typu tvTicks) umieszczenie linii na podziałce wartości
- Trends: (obiekt typu tvTrend) trend - przebieg jednej zmiennej
- Points: (obiekt typu tvPoints) zestaw punktów, których przebieg jest rysowany
- GraphDefault: (obiekt typu tvGraph) obiekt rysowania wstępnie ustawiony
- Graphs: (obiekt typu tvGraph) obiekt rysowania wytworzony projektantem
- TrendArea: (obiekt typu tvTrendArea) powierzchnia, w której są narysowane przebiegi trendów
- GraphInit: (obiekt typu tvGraph) inicjalizujący obiekt rysowania
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice