Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GraphView - zakładka obiektu TrendsView

Opis:
Ustawienia trendów w trybie wykresów. Opisywane konfiguratory ustawiają wygląd wykresów. Powyższy wygląd jest widoczny, jeżeli konfigurator Tryb wyświetlania jest ustawiony na graficzny lub właściwość ViewMode jest ustawiona na "graph".

Ta zakładka znajduje się w oknie konfiguracyjnym, które można otworzyć przy pomocy konfiguratora PmiAx > ActiveX > Właściwości.

Pozycje konfiguracji:
Kolor tłaKolor tła przeglądarki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.BackgroundColor.

Typ kursoraTyp kursora, jego wygląd.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.CursorType.

0 = żaden
1 = pełny krzyż
2 = linia pionowa
Kolor kursoraKolor kursora.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.CursorColor.

Wyświetlić czas kursoruUlokowanie etykietki czasu kursora.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.CursorTimeLocation.

0 = nie jest wyświetlana
1 = jest wyświetlana w dole wewnątrz obszaru wykresów
2 = jest wyświetlana w górze wewnątrz obszaru wykresów
Kolor etykietki czasu kursoraKolor etykietki czasu kursora.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.CursorTimeColor.

Wyświetl kursor w trybie autorolowaniaAktywuje kursor także przy włączonym trybie autorolowania.
Wymagać tylko konieczne dane (wymóg optimalizowany)Jeżeli opcja jest aktywna, wtedy przeglądarka żąda od trend serwera tylko dane konieczne, na przykład przy przesunięciu osi czasu o 1/4 długości przeglądarka zażąda tylko o dane odpowiadające bieżącej 1/4 długości osi czasu. Resztę danych przeglądarka ma w swoim buforze z przeszłych wymagań.

Jeżeli opcja jest nie aktywna, wtedy przeglądarka żąda przy zapotrzebowaniu zawsze o kompletne dane odpowiadające całej długości osi czasu.

Zakres osi czasu [sec]Zakres (długość) osi czasu przeglądarki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.ZoomTime.

Minimalny zakres osi czasu [sec]Minimalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki (nie można ustawić mniejszego).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.TimeZoomMin.

Maksymalny zakres osi czasu [sec] (-1 = nieograniczone)Maksymalny zakres (długość) osi czasu przeglądarki (nie można ustawić większego).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.TimeZoomMax.

Maks. zakres osi czasu dla etykietek wartości [sec]Maksymalny limit zakresu osi czasu przy którym będą wyświetlone etykietki wartości punktów.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.TimeZoomMaxForValues.

Maks. zakres osi czasu do wyświetlenia punktów [sec]Maksymalny limit zakresu osi czasu przy którym będą wyświetlone punkty wartości.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.TimeZoomMaxForPoints.

Zakres osi wartościTyp ustawienia zakresu (minimum oraz maksymum) osi wartości.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TrendsView.ValueZoomMode.

1 - każdy trend według swego minimum i maksimum - Właściwość ValueMin oraz ValueMax nie są ustawiane automatycznie.
2 - minimum automatycznie, każdy trend osobno - Właściwość ValueMin jest ustawiana automatycznie jako minimum wartości wyświetlonych punktów tego trendu. Właściwość ValueMax nie jest ustawiana automatycznie.
3 - maksymum automatycznie, każdy trend osobno - Właściwość ValueMin nie jest ustawiana automatycznie. Właściwość ValueMax jest ustawiana automatycznie jako maksymum wartości wyświetlonych punktów tego trendu.
4 - Minimum oraz maksymum automatycznie, każdy trend osobno - Właściwość ValueMin oraz ValueMax są ustawiane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów tego trendu.
5 - minimum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Właściwość ValueMin jest ustawiana automatycznie jako minimum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMin jest zgodna dla wszystkich trendów). Właściwość ValueMax nie jest ustawiana automatycznie.
6 - maksymum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Właściwość ValueMin nie jest ustawiana automatycznie. Właściwość ValueMax jest ustawiana automatycznie jako maksymum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMax jest zgodna dla wszystkich trendów).
7 - Minimum oraz maksymum automatycznie, takie same dla wszystkich trendów - Właściwość ValueMin oraz ValueMax są ustawiane automatycznie jako minimum/maksymum wartości wyświetlanych punktów wszystkich trendów (ValueMin oraz ValueMax są zgodne dla wszystkich trendów).
TrendArea:
Pozycja X,YX i Y pozycja obszaru wykresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.X oraz tvTrendArea.Y.

Wielkość Dx,DySzerokość oraz wysokość obszaru wykresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Dx oraz tvTrendArea.Dy.

KolorKolor powierzchni obszaru wykresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Color.

Typ trójwymiarowościTyp trójwymiarowości powierzchni obszaru wykresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Type3D.

Szerokość trójwymiarowościSzerokość trójwymiarowości powierzchni obszaru wykresu.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTrendArea.Width3D.

Patrz również:
- Zakładka TableView
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice