Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmTable (Tabela)

Opis:
Patrz: PmTable - Szczegółowy opis obiektu
 
Ten obiekt ActiveX służy do wyświetlenia i ewentualnie edycji dowolnych danych w formie tabelkowej.
Właściwości i metody:
BackColor Wstępnie ustawiony kolor tła nie stałych komórek tabeli
ColFirstVisible Indeks kolumny, która zostanie wyświetlona jako pierwsza za stałymi kolumnami
Cols Ilość wszystkich kolumn tabeli
Dim Początkoww ustawienie tabeli
Draw Odświeżenie tabeli
FillFromInfo Wczytanie danych z obiektu możliwego do wyświetlenia w INFO systemie
FitWidth Dostosowanie szerokości kolumn do bieżącej szerokości tabeli
FixedBackColor Wstępnie ustawiony kolor tła stałych komórek tabeli
FixedCols Ilość stałych kolumn tabeli
FixedFont Czcionka stałych komórek tabeli
FixedForeColor Wstępnie ustawiony kolor tekstu stałych komórek tabeli
FixedRows Ilość stałych wierszy tabeli
FocusedCellText Wartość zaznaczonej komórki
FocusedCol Indeks kolumny zaznaczonej komórki
FocusedRow Indeks wiersza zaznaczonej komórki
FocusVisible Umożliwienie wyłączenia standardowej obwódki zaznaczonej komórki
Font Czcionka nie stałych komórek tabeli
ForeColor Wstępnie ustawiony kolor tekstu nie stałych komórek tabeli
GetColPrivateData Zwraca pomocniczą wartość kolumny
GetColWidth Zwraca szerokość kolumny (w pikselach)
GetRowPrivateData Zwraca pomocniczą wartość wiersza
Grid Włączenie wyświetlenia siatki komórek
InsertRow Włożenie nowego wiersza do tabeli
Interaction Typ obsługi tabeli
IsCellFocused Stwierdzi, czy komórka jest zaznaczona
RemoveRow Usunie wiersza tabeli
ResizeColEnabled Zezwolenie/zakaz zmiany szerokości kolumn
RowFirstVisible Indeks wiersza, który zostanie wyświetlona jako pierwszy za wierszami stałymi
Rows Ilość wszystkich wierszy tabeli
SetColPrivateData Ustawia pomocniczą wartość kolumny
SetColWidth Ustawia szerokość kolumny (w pikselach)
SetEditMode Ustawia komórki do trybu edycji
SetFocus Wymuszone uzyskanie fokusu
SetRowPrivateData Ustawia pomocniczą wartość wiersza
StartHeight Wysokość wiersza
StartWidth Wstępnie ustawiona szerokość kolumn
Metody dla ustawienia komórki (Cell) tabelki:
GetCellBackColor Zwraca kolor tła komórki
GetCellEditable Zwraca, czy jest możliwa edycja komórki
GetCellForeColor Zwraca kolor tekstu komórki
GetCellText Zwraca tekst komórki
GetCellTextAlign Zwraca wyrównanie tekstu komórki
GetCellTextAlignVert Zwraca pionowe wyrównanie tekstu komórki
SetCellBackColor Ustawia kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumni i wierszy)
SetCellEditable Włącza/wyłącza możliwość edycji komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellForeColor Ustawia kolor tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
SetCellText Ustawia tekst komórki
SetCellTextAlign Ustawia horyzontalne (poziome) wyrównanie tekstu komórki
SetCellTextAlignVert Ustawia pionowe wyrównanie tekstu komórki
Przestarzałe właściwości i metody:
CellBackColor Kolor tła komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
CellEditable Możliwość edycji komórki tabeli (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
CellForeColor Kolor tekstu komórki tabeli (ewentualnie całycz kolumn i wierszy)
CellText Wartość tekstowa komórki
CellTextAlign Wyrównanie horyzontalne (poziome) tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
CellTextAlignVert Wyrównanie w pionie tekstu komórki (ewentualnie całych kolumn i wierszy)
ColPrivateData Pomocnicza wartość kolumny
ColWidth Szerokość kolumny tabeli (w pikselach)
RowPrivateData Pomocnicza wartość wiersza
Zdarzenia:
CellClicked Jest wywołane przy kliknięciu na komórkę
CellEdited Jest wywołane przy zakończeniu edycji komórki
CellEditRequested Jest wywołane przy rozpoczęcui edycji komórki
CellFocusChanged Jest wywołane przy zmianie fokusu komórki
CellTextChange Jest wywołane przy zmianie bieżąco zmienianego tekstu
FixedCellClicked Jest wywołane przy kliknięciu lewym przyciskeíem myszki na komórkę w stałej części
KillFocus Jest wywołane przy utracie fokusu
OnDataUpdate Jest wywołane przy zapotrzebowaniu na dane podczas przesuwania scrollbara
SetFocus Jest wywołane przy uzyskaniu fokusu
Okna konfiguracyjne:
Fonts and Texts Ustawienia czcionki tekstów i właściwości komórek tabeli
General Podstawowe ustawienie obiektu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice