Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powszechny opis obiektów

System PROMOTIC jest systemem obiektowo orientowanym, to znaczy, że w pełni wykorzystuje zalety związane z korzystaniem z obiektów.

Obiekt jest strukturą danych, przy pomocy której można wykonywać różne czynności (np. odczyt, zapis, uruchamianie algorytmów, przechowywanie wartości, itd.).

Każdy obiekt posiada swoją specyficzną funkcjonalność, np. obiekt PmTimer (Czasomierz) służy do regularnego powtarzania algorytmu zdefiniowanego przez projektanta. Żeby funkcjonalność obiektu mogła być wykorzystana, obiekt musi być włożony w aplikacji.

 
Obiekt z reguły posiada właściwości, metody oraz ydarzenia które może także dziedziczyć po swoich obiektach rodzicielskich.
- Właściwościami obiektu są dane, które obiekt zawiera i z którymi pracuje. MIędzy właściwości obiektów należą na przykład nazwa panelu, wskazanie stanu bieżącego, wartość (liczbowa lub tekstowa) lub typ danych zmiennej.

Na przykład obiekt PmTimer posiada właściwość Period przy pomocy której można odczytać lub ustawić period tykania czasomierza.

- Metody obiektu są funkcje, które są w ramach obiektu wykonywane. Między metody należy na przykład zapis danych na dysk, wydruk panelu na drukarkę, itd. Właściwości i metody obiektów mogą być dowolnie stosowane w aglorytmach, w których można do nich przystępować.

Na przykład obiekt PmTimer posiada metodę Emulate przy pmocy której można przedwcześnie wykonać emulowane tyknięcie czasomierza.

- Zdarzenia obiektu służą do tego, żeby obiekt poinformował, że się w nim "coś wydarzyło".

Na przykład obiekt PmTimer posiada zdarzenie onTick, przy pomocy którego obiekt informuje że właśnie "tyknął". Do każdego zdarzenia można wstawić algorytm.

- Dziedziczenie obiektów określa powiązania z innymi (rodzicielskimi) obiektami. Jeżeli obiekt jest odziedziczony z innego obiektu, wtedy to znaczy, że posiada jego właściwości, metody i zdarzenia.

Na przykład obiekt PmTimer jest odzedziczony z obiektu PmObject, który posiada właściwość, metody i zdarzenia wspólne dla wszystkich PROMOTIC obiektów.

 
W systemie PROMOTIC istnieją obiekty następujących typów::

PROMOTIC obiekty, Elementy graficzne, Graficzne ActiveX obiekty, Globalny obiekt Pm.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice