Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC 7 - Informacje o wersji

Patrz również: Nowości systemu PROMOTIC.
 

The PROMOTIC version 7.5 (no matter if 7.5.0 or higher) is very important ponieważ all currently running PROMOTIC applications (jeżeli the upgrade to the PROMOTIC 8 version is wanted) will have to go through this version first. The wersja PROMOTIC 8 is able to work only with applications, that went through the wersja PROMOTIC 7.5. The main reason is, that version PROMOTIC 8 no longer contains agorithms for transforming very old applications.

The version PROMOTIC 8 no longer supports some very old (not offered for a very long time) technologies. Therefore in this version 7.5, there is a new item "Warnings" w INFO systemie, that is displaying warnings regarding the usage of obsolete components in current application.

One additional item that is no longer available since version PROMOTIC 8 is the "MDI type main window". The main reason for that is the fact, that using obiekt PmaWorkspace as a main window is positively much simpler, more general and practical than the "MDI window". Jeżeli the application is using the "MDI" (all applications older than PROMOTIC 7), wtedy this fact will also be highlighted w pozycji "Warnings" INFO systemu and the projektant can simply transform his application in order to use the main window typu PmaWorkspace .

Ponieważ the version PROMOTIC 8 no longer supports the obsolete saving formats, it is necessary for those who use Złożone Pmg obiekty (these obiekty are saved in independent files z rozszerzeniem *.pmi), to transform these obiekty into version PROMOTIC 7.5.

 

Wersja 7.5.7 (od 28.06.2012) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmaWeb: The Web serwer has been improved - now supports the persistent connection type (standard for HTTP/1.1), tzn. the connection with the przeglądarka internetowa is not closed after each transmission. This way the speed of communication is increased and the communication load is decreased. Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.1.9.
- Obiekt PmaSequencer: the security of the object has been improved while runnin in another thread - patrz konfigurator "Zastosowany wątek (thread)".
- Obiekt PmaTrendGroup: in cyclic trends in MSSQL (patrz Database MS SQL server cyclic) while deleting a number of records there was an error in the table nazwa.
- PmgActiveX object: właściwość Enabled is now available.

Wersja 7.5.6 (od 07.04.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web panele: There was a problem with data transfer jeżeli the zmienna typu String contained the "średnik" znak (the temporary solution is that the "średnik" znak is replaced by "spacja").

Wersja 7.5.5 (od 14.02.2011) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pm.PrintHtmlPage metoda: print now work also in modes "select" (printer selection) oraz "preview" (print preview). (Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.10)
- Obiekt PmaComm: sometimes the komunikacja stopped and in order to restart it, it was necessary to call metoda OpenPort, or restart the application ! (Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.9)
- Pm.IsDaylight metoda: during the one hour when the time is switched from regular to daylight saving time, returned invalid znacznik. (Korekta jest wprowadzona również do wersji Pm8.0.9)

Wersja 7.5.4 (od 22.04.2010) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmaTrendGroup: Usunięty błąd:
- when saving into Database dBase backups the time can be saved z dokładnoscią up to one thousandth second. When reading the data, the time was rounded off to seconds.
- Obiekt PmaDatabase: in ODBC mode dla bazy danych MS SQL the wrong database type of Float was used for "float". The correct Double type is used now.

Wersja 7.5.3 (od 04.11.2009) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Konfigurator "Zwiększenie wyglądu (zoom) aplikacji": When increasing the frame size obiektu PmaWorkspace did not expand and the fonts in the panels also did not enlarge.
- PmMBus driver komunikacyjny: przyśpieszono wysyłanie oraz odbiór danych poprzez Ethernet bez czekania na timeout.
- PmChar driver komunikacyjny: Usunięty błąd: suma kontrolna w niekórych przypadkach została źle obliczona

Wersja 7.5.2 (od 05.09.2009) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmaTrendGroup: cyclic save technology Database Access cyclic oraz Database MySQL cyclic didn't delete old data.
- PmaReport obiekt: Usunięty błąd: Nie działało ustawianie parametru pEvent.Pars w zdarzeniu onReportRequest podczas zapytania z Web klienta.

Wersja 7.5.1 (od 22.07.2009) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmSBUS driver komunikacyjny: przyśpieszono przesył oraz odczyt danych poprzez Ethernet bez czekania na timeout.
- Trendy:
- PmaTrendGroup.SetValueByTime metoda:
- działa nie tylko dla Access, MS SQL oraz dBase ale również dla Oracle, MySQL oraz FireBird z zapisem cyklicznym.
- teraz może zawierać pierwszy parametr z własną wartością lub tablicą wartości (nawet tylko z jedną pozycją) a to we wszystkich rodzajach zapisu.
- PmaTrendGroup.Open metoda: used for opening the backup trends in ReadOnly mode, it is no longer necessary to enter all three arbitrary parameters: backupcount:-1;backupsizerows:-1;backupsizetime:not limited;
- fixed the possible errors in some operations while viewing the trends with data in the cyclic save technology (Access, MS SQL, Oracle, MySQL oraz FireBird).
- Trends viewer PmgTrendViewer:
- configuration windows have been corrected
- in the develop mode, Edycja trendu, it is now possible to take the settings from the server.
- the input obiekty of the windows now adjust their size to the size okna.
- Pm.ArrayOper metoda: Usunięty błąd: Czasami zanotowano błąd (catch) podczas obliczania Sum, StdDeviation, Min, Max.
- PmaReport obiekt: Usunięty błąd: Nie działały przekazane parametrysParams w metodach SaveToString oraz SaveToFile.
- the window for entering the project password is now "Zawsze na wierzchu", so it is not hidden under the splash screen while opening the application.
- the warning report was not displayed while attempting to open a new project in older PROMOTIC version.

Wersja 7.5.0 (od 18.05.2009) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- In all Pma obiekts and all Pmg obiekts the events were renamed - now all begin with the word "on". Na przykład the "ObjectStart" zdarzenie is now named "onStart".
- PmaReport obiekt: Przeglądarkę tego obiektu (patrz metoda Pm.CreateView) można teraz otworzyć z parametrem. Patrz również parametr pEvent.Pars w zdarzeniu onReportRequest.
- In SO Windows 2003 there is an error in some special operations with real numbers. W systemie PROMOTIC, these operations are now protected against this kind of errors (the basic protection is present od wersji Pm7.3.5, now additional cases have been added).
- W środowisku deweloperskim, w oknie konfiguracyjnym "Ustawienia PROMOTIC", there is a new item "Zastosowanie innej czcionki w środowisku deweloperskim" for changing the czcionka in the PROMOTIC development environment.

Wersja 7.4.1 (od 18.03.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmaPanel:
- the zakładka konfiguracji "Atrybuty" has been removed and all included konfiguratory has been moved to the main page Panel. Most of it is now set w konfiguratorze "Wartość domyślna sOptions". This way, the panel setup has been generalized ponieważ now these settings can be defined also at panel opening na przykład w parametrze sOptions metody OpenView.
- Usunięty błąd: in some cases the texts and symbols were blurred while drawing.
- PmgTrendViewer: metoda SaveToHtm has been extended by the possibility of preserving the trend viewer settings in the target HTML page (patrz the parametr "graphcfg:xxx;").
- Pm.PlaySound metoda:
- metoda posiada teraz tylko jeden parametr sSound, w którym można określić wszystkie potrzebne informacje dla odtwarzania. Teraz dźwięki są odtwarzane serwerem dźwiękowym, który zapewni kolejkowanie dźwiękow oraz ich kolejne odtwarzanie.
- Uogólnienie dla Web paneli. W ten sposób można uruchomić odtworzenie dźwięku np. w przycisku panela klienta Webowego (w Internet Explorerze).
- Pm.ArrayOper metoda: Uogólnienie o obliczenie odchylenia standardowego (parametr "StdDeviation").

Wersja 7.4.0 (od 26.01.2009) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaReport nowy obiekt: Obiekt jest przeznaczony do ogólnego oraz przejrzystego tworzenia np. grupy obiektów przeznaczonych do wyświetlenia w obszarze roboczym (w obiekcie PmaWorkspace), zestawienia do druku na drukarku, do zapisu do pliku HTML/XML/TXT, itd.. W niektórych przypadkach to może być alternetywa do obiektu PmaPanel.
- Pm.PrintHtmlPage nowa metoda designed for printing HTML texts. The text can be defined as URL address, disk file path, or the HTML content can be stored in variable typu String. Metoda ta działa also for the Web panele. Metoda ta allows np. to reconfigure obiekt PmgTrendViewer for trend viewing (new skrypt in "Print" button) so, the trends can be printed also w Web panelu.
- New Makro wyrażenie $.cfgfile is used for easy reading wartości from configuration files. It is very handy for situations kiedy wartość in the configuration file is used for affecting some value w aplikacji configurator.
- Nowy konfigurator Manager plików konfiguracyjnych is realted with this functionality, used for registering necessary user pliki konfiguracyjne.
- PmaPanel, PmaWorkspace obiekt:
- PmaWorkspace.GetViewInfo nowa metoda allows to abtain the information about opened viewers w obiekcie PmaWorkspace.
- Print metoda:
- Uogólnienie: to allow window cutout definition to be printed (before that the whole window had to be printed).
- Usunięty błąd: when printing the panel, the fokus is not drawn around the Pmg obiekt now.
- Edytor paneli oraz Pmg obiekty:
- powiązanie danych "UP - Powiązanie danych z właściwością zalogowanego użytkownika" - new. This binding now allows np. display easily the name of currently logged user (właściwość Name), test the user rights (metoda TestInGroup), itd. Powiązanie danych działa also for the Web panele.
- All Pmg obiekty now have new methods GetChildCount oraz GetChildByIndex. These can be used np. for multiple changes of immersed items of certain type.
- Konfiguracje wstępne w grupie "Panele (PmaPanel)": kiedy clicking prawym przyciskiem myszy w drzewie Pma obiektów, a menu lokalne is opened. There is a new item in this local menu "Nowy obiekt ...", that allows to create a preconfigured object, with certain functionality (it is active tylko dla PmaFolder objects menu oraz PmaRoot). There are 8 konfiguracje wstępne prepared so far and all of them now represent preconfigurations for specific types of modal windows. There is np. a czas and data pole wprowadzania, numeric and alphanumeric keyboard windows, itd. The offer of preconfigured objects will be expanded in following versions (na przykład preconfigure communications with specific PLC types, itd.).
- Obiekt PmaWebDir: Nowy konfigurator Źródło danych, allowing to set the HTML text source, so it is not read from a file na dysku, but it can also be delivered by a skrypt. It is now possible to create general HTML pages created directly w aplikacji PROMOTIC.
- Pm.FileTextWrite metoda: Uogólnienie to define the charset to be used for saving a text file (charset:xxx;).
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólnienie o typ danych Modbus: L1 = Long type 1 (4Byte Signed Integer) oraz R = Float type 1 (4Byte - IEEE 754)

Wersja 7.3.11 (od 20.11.2008) - stabilna wersja

USUNIĘTE BŁĘDY:
- Metoda PmaPanel.OpenView: incorrectly opened przeglądarka in standalone window (jeżeli stated "_blank").
- Incorrect time of deactivation was generated in ExtAlarmAnalog data extension.
- Web panele: jeżeli calling the panel method (patrz właściwość PmaObject.Methods) there was an parameter typu String and it contained some special characters (np. "&<"), wtedy calling such method resulted in an error.

Wersja 7.3.10 (od 14.10.2008) - stabilna wersja

The wersja Pm7.3 is considered stable and only bugfixes will be implemented from now on. Further nowości will be presented in next new version Pm7.4.
 
USUNIĘTE BŁĘDY:
- Edytor paneli: Incorrect displaying of imagein the (v PmgButton) button in SO Windows Vista.
- Web panele: The Web komunikacja for calling metoda projektanta (przy pomocy właściwości Methods) was not working always correctly.

Wersja 7.3.9 (od 11.09.2008) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Drivery komunikacyjne:
- Usunięty błąd: !! in case of multiple simultaneous communication poprzez Ethernet with the opposite party not connected sometimes an error window opened saying "An invalid argument was encountered". Now the window is not opened any more.
- IsConnected nowa właściwość obiektu PmaComm. It indicates whether the Ethernet or łącze szeregowe is connected or not.
- new zdarzenia PmaComm.onConnect oraz PmaComm.onDisconnect. These zdarzenia zostaną wywołane after the connection is estabilished successfully and after the connection is terminated.
- Alarmy oraz Eventy: PmaAlarmGroup.GetStateData oraz PmaAlarmGroup.GetHistoryData nowe metody for gathering data arrays describing current state or history.
- Extension nowa metoda for variables obiektu PmaData. Allowing to read/set the properties for Rozszerzenie danych.
- Obiekt PmaWorkspace: new options "resizable" oraz "movable" has been added to konfigurator "Wartość domyślna sOptions".
- Web panele: zdarzenie onMousePress is now available for all Pmg obiekty on the Web.
- Pmg obiekty:
- PmgButton oraz PmgButtonState object: Uogólnienie to enable adding the icon (obrazek) to the text (patrz konfigurator "Wyświetl obrazek"). The preconfugaration przycisku with the icon were also added into Konfiguracje wstępne Pmg obiektów in the panel editor. These functions działają also for buttons w Web panelu.
- PmgButton object: Uogólnienie by new konfiguratory Płaskie przyciski oraz Otworzyć menu lokalne również przy pomocy lewego przycisku myszki. This will enable the possibility to create a button with included menu for selecting desired actions. The konfiguracja wstępna przycisku as menu was also added into the Konfiguracje wstępne Pmg obiektów in the panel editor. These functions działają also for buttons w Web panelu.
- The items PmgString oraz PmgWEdit: When entering wartość out of the allowed limits a warning message is displayed, showing the minimum and maximum allowed values.
- Użytkownicy oraz uprawnienia:
- new methods PmUser.GetPrivateData oraz PmUser.SetPrivateData are used for saving the auxiliary data from the Web klient na serwerze.
- Pm.LoggedUser nowa właściwość represents the currently logged user.
- Pm.GetUserInfo nowa metoda allows to get the user list and user group list.
- Pm.WndEditUsers metoda: Uogólnienie. It is now possible to use the optional parameter sParams in order to specify, which users can be displayed for editation.

Wersja 7.3.7 (od 19.06.2008) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Uogólnienie dla noermy IEC 60870-5-104, tzn. dla Ethernet-klienta.
- Obiekt PmaWorkspace: Usunięty błąd: when using this object some modal windows were not completely modal (it was possible to change fokus from the modal window to the workspace).
- Alarmy oraz Eventy: Alarm/Event viewers (state and history) dla Webu now have similar look as the local viewers.

Wersja 7.3.6 (od 02.06.2008) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Trendy:
- Usunięty błąd: jeżeli the MsSQL was set to use the national localized date format, wtedy the save data reading/writing did not work correctly (for technologies Database MS SQL server cyclic oraz Database MS SQL server backups (przestarzałe)).
- Usunięty błąd: (error since version Pm7.3.1) sometimes incorrect data readings occured for following database technologies Database Access cyclic, Database MS SQL server cyclic, Database Oracle cyclic oraz Database MySQL cyclic.
- Alarmy oraz Eventy:
- PmaAlarmGroup.QuitSound oraz PmAlarmItem.QuitSound nowe metody available for alarm beeping termination.
- Usunięty błąd: State view windows and history windows appeared hidden under the PmaWorkspace object window.
- Web panele: jeżeli obiekt PmgButtonState was set to invisible (patrz konfigurator "Widoczny"), wtedy it was rendered incorrectly on the Web.

Wersja 7.3.5 (od 20.05.2008) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Trendy: Usunięty błąd: writing into Access/MSSQL/Oracle/MySQL database failed, jeżeli decimal separator was set as "przecinek" in SO Windows.
- An error have been found in some special floating point operations in SO Windows 2003. These operations are now secured against this kind of errors w systemie PROMOTIC.
- Obiekt PmaDatabase: database data type BINARY can be used now.

Wersja 7.3.4 (od 22.04.2008) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Trendy:
- !! Usunięty błąd: while storing the data do bazy danych Access using the Database Access backups (przestarzałe) technology new backups were not created and therefore it was unable to write na dysk (this error was present only in the previous version Pm7.03.03).
- Usunięty błąd: in the trend viewer (obiekt PmgTrendViewer): While selecting the trend configuration (using the "Configuration" button, or przy pomocy metody DlgTrends) method the configuration list was not sorted correctly causing a different configuration activation.
- Web panele: Usunięty błąd: If the text typu Makro wyrażenie was entered into the configurators Format wartości oraz Łańcuch formatujący, then the Web klient displayed wrong values.
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Usunięty błąd: The system user logout window displayed incorrect text.
- Usunięty błąd: Data import oraz eksport into CSV file w zakładce "Dane" was not working for objects other than PmaData.
- the [Info] section was added into the application INI file containing the information about the PROMOTIC version used for creating, last editing and last running aplikacji.
- in the makro wyrażenies (especially for $const) the spaces are now preserved before and after wartość.

Wersja 7.3.3 (od 01.04.2008) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Alarmy oraz Eventy:
- Metoda OpenView obiektu PmaPanel can open alarm and event windows (history and current state) directly in workspace PmaWorkspace now. This działa for alarmy/eventy oraz PmaWorkspace in Web as well.
- Trendy: w obiekcie PmaTrendGroup (zakładka "Zapisanie") for saving to Database MS SQL server cyclic or Database MS SQL server backups (przestarzałe): there is a new configurator that enables Windows uwierzytelnienie as well (there was only the SQL uwierzytelnienie included before).
- Web panele:
- the pMe.PmPanel.Refresh methods can be called now in the Pmg obiekt events. It may be useful for the Web: when the Web page refreshing is not very frequent (patrz konfigurator "Częstostliwość odświeżania stron HTML [s]") and skrypt operation from klient to serwer (przez wywołanie pMe.PmPanel.Methods) causes data change displayed by the Web klient. Then after calling the Methods it is appropriate to call Refresh causing immediate data refresh on klient. Patrz Przykład.
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: francuski. Patrz konfigurator "Główny język runtime".
- Nowy driver for Sprzętowy klucz (USB) zawierający licencje now supports SO Windows Vista 64 bit as well.
- Pm.TestUserInGroup metoda: Usunięty błąd: network users were not checked by this method.

Wersja 7.3.1 (od 18.12.2007) - wersja rozwojowa

This is a Beta version ponieważ it has not been long-term tested in bigger applications yet.

 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- All panel data are now saved directly into "Aplikacja.pra" file. The data in files z rozszerzeniem *.GP oraz *.GPI is now converted into PRA file automatycznie during panel translation and GP/GPI files will not be used and created anymore.
 
- New obiekt PmaWorkspace: Obiekt ten creates application workspace, in which the frames for viewing obiekt PmaPanel can be included. Obiekt ten significantly simplifies window management, particularly when more windows has to be displayed simultaneously. Obiekt offers HTML page also into Web (it has zakładka "Web serwer") and so it is possible to offer viewing of the whole application in the Web. The following new are connected to:
- Obiekt PmaPanel: OpenView nowa metoda substitutes metoda "PmaPanel.OpenOther" (metoda "OpenOther" is still functional, but is obsolete and was removed from dokumentacja) W metodzie OpenView it is possible to say, in which frame of the PmaWorkspace the object panel will be opened.
 
- Rozszerzenia danych: A new conception for adding functionality into data items obiektu PmaData was created. Rozszerzenia danych enable np. directly connect data item to automatic alarming, to OPC or DDE communication, itd. This conception simplifies application creation. It is not necessary to activate the alarms np. przy pomocy metody Activate or przy pomocy obiektu PmaNumberLim any more. OPC variables are not necessarily specified w obiekcie PmaOpcDaClientGroup and obiekt PmaNumber for DDE does not have to be used. In view of this data extensions universality obiekt PmaNumber is now obsolete, ponieważ the usage obiektu PmaData is very simple and universal.
 
- Rozszerzenie wspieranych języków narodowych w trybie runtime o język: węgierski. Patrz konfigurator "Główny język runtime".
- New item PmDevForRt has been added to the pricelist. It is a licencja for runtime key with the possibility of editing the application. It is convinient, when there is a need to edit application without klucz sprzętowy changing na przykład in the case of remote debugging, itd. See also: PmDevForRt - Środowisko deweloperskie dla licencji runtime.
- Edytor paneli: User created Pmg obiekty are now saved as text XML files (z rozszerzeniem *.Pmi).
- Użytkownicy oraz uprawnienia: Użytkownik sieciowy and użytkownik lokalny - Nowy konfigurator Priorytet. The priority status is relevant for network users in the first place: Jeżeli the network user is logging in and there is no free licencja (patrz PmaData(Web)Client - licencja dla klientów PROMOTIC w sferze Internet/Intranet/LAN), wtedy this user priority is compared with all connected users and jeżeli some connected user has lower priority, wtedy it is automatycznie disconnected, and the higher priority user is connected instead.
- Web:
- As mentioned above, new PmaWorkspace object enables to offer not only one PmaPanel object, but it offers the whole workspace.
- Obiekt PmaWeb: New zakładka konfiguracji Uprawnienia has been added.

Wersja 7.2.4 (od 23.11.2007) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: bad title in "Stop" button w INFO systemie.
- Web panele:
- Usunięty błąd: not exact stright of pictures (np. pipes) obiektu PmgRasterImage.
- Obiekt PmgWCombo: now works SelectedValue, SelectedText, SelectedIndex properties oraz metoda RemoveOptions.

Wersja 7.2.3 (od 03.08.2007) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Metody projektanta of PmaFolder oraz PmaPanel objects can be called w INFO systemie now. Very practical for testing and debuging aplikacji. Only methods without parameters can be called for the present. Wołanie is protected by uprawnienie "PmaRoot > Uprawnienia > InfoEdit".
- ReadFromWeb metoda (for PmaData oraz PmaDataTable object): Usunięty błąd: for big received message (>4kB) error occured on received data processing.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Usunięty błąd: nie działał przesył danych w trybie ASCII.
- Eksport oraz Import w środowisku deweloperskim: Usunięty błąd: exported object could not be imported. Error from Pm7.2.2 version.

Wersja 7.2.2 (od 26.07.2007) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmaPanel oraz Pmg obiekty:
- Pmg obiekty can have parameters now. This parameters make possible to create configuration interface Pmg obiektu. On copy Pmg obiektu z parametrem it is very easy to change data binding and other properties. Parameters of Pmg obiekt or panel można uzyskać przy pomocy Makro wyrażenie $.par or przy pomocy metody PmgObject.GetPar.
- Compiled panels is saved directly to "Aplikacja.pra" file now. Plik z rozszerzeniem *.GPR is not used and created now.
- colors for Pmg obiekty can be selected from PROMOTIC colors, but now it is possible to choose any RGB color as well.
- PmaPanel.PrintToBmp metoda: can save to png, jpg, gif oraz tif formats now.
- Trendy:
- PmgTrendViewer.FindTrend nowa metoda enables to find na przykład nearest trend in trend przeglądarka on mouse click to trend area.
- Usunięty błąd: in trend browsing.
- Alarmy oraz Eventy: Description, Comment, UserNote, AckerId properties are now for write as well.
- Drivery komunikacyjne:
- OpenPort/ClosePort methods obiektu PmaComm: Uogólnienie dla Ethernet-klienta. Now it is possible to open/close Ethernet connection by skrypt and dynamicaly change IP address and port.
- PmABradleyDF1 driver komunikacyjny: Uogólnienie o sumę kontrolną typu CRC.
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Uogólnienie o typ danych Modbus: L1 = Long type 1 (4Byte Signed Integer) oraz R = Float type 1 (4Byte - IEEE 754)
- Obiekt Pm:
- Pm.Methods nowa właściwość for calling global methods aplikacji. This type of calling can be used for Web panele as well. Wołanie from Web is protected by new uprawnienie "WebMethods".
- Pm.LicenceInfo metoda: Uogólnienie. Now it is possible to find actual/maksymalna ilość connected Web klients. It is suitable na przykład for Web monitoring.
- new Pm.AddUser oraz Pm.RemoveUser methods for dynamic adding and removing of the users.
- Pm.FileTextRead metoda: now it is possible to read first and last text row only.
- Obiekt PmaWebDir: onPageLoad new zdarzenie enables to change keywords before loading and sending required file.
- improved PROMOTIC instalacja for SO Windows Vista.
- in Aplikacja.ini file is new key RtStartDelay. It enables to delay start of PROMOTIC application.

Wersja 7.2.1 (od 27.04.2007) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Trendy:
- New functionality: Save only changes. Data are saved only on value changes with insensitivity. This functionality can be turn on w konfiguratorze "Włącz zmianowy zapis danych". This very important news can significantly reduce size of data storage.
- Web server and Web panele:
- PmaPanel.ViewerType nowa właściwość for recognition if the skrypt is running in local application or in Web klient. Patrz: Inny algorytm dla panelu lokalnego i dla Web panelu.
- Uogólnienie of calling the metoda projektanta (PmaObject.Methods) of panel: methods can have parameters and an output value of the tablica 2-wymiarowa type now.
- Usunięty błąd: powiązanie danych "PP - Powiązanie danych z właściwością Pma obiektu" didn't work when property is filled z parametrami (np. "Item(1,2)").
- Pmg obiekty: PmgString.onDataEditAccept new zdarzenie: Jest wywołane on edit end obiektu PmgString. Functionality is also for Web panele.
- Alarmy oraz Eventy: There are new konfiguratory for state przeglądarka. This setting is also for alarm przeglądarka on the Web.
- Obiekt PmaComm: dla Ethernet-klienta there is new konfigurator "Filtrować znaki ECHO". Useful when communication with łącze szeregowe/Ethernet konwerter.
- Obiekt PmaDll: Usunięty błąd: calling function z parametrem typu String didn't work.

Wersja 7.2.0 (od 22.03.2007) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Web server and Web panele:
- New PmaWebLang obiekt enables Web pages with more language versions.
- Obiekt PmaWeb: Nowy konfigurator "Język domyślny" for setting preset language version of the Web serwer.
- PmaWebFolder oraz PmaWebDir obiekt: Nowy konfigurator "Tytuł" for short description of this component. This description will be displayed in html pages with list of components. So this list is now more pretty.
- Web serwer pages of objects - Nowy konfigurator "Wyświetl w HTML liście elemetów". So now it is possible to hide system (data) components in przeglądarka internetowa.
- Użytkownicy oraz uprawnienia:
- PmaRoot.onUserLogonEnd zdarzenie: Nowy parametr pEvent.User (obiekt typu PmUser) w celu stwierdzenia szczegółowych informacji o rodzaju użytkownika.
- PmaRoot.onUserLogoff zdarzenie: Nowy parametr pEvent.User (obiekt typu PmUser) w celu stwierdzenia szczegółowych informacji o rodzaju użytkownika.
- PmaWebDir.onPageModify zdarzenie: Nowy parametr pEvent.User (obiekt typu PmUser) w celu stwierdzenia szczegółowych informacji o rodzaju użytkownika.
- w metodzie projektanta of panel there is a new parametr pContext.User to find out the user (local or net), which call that method.
- Trendy:
- New type of backup saving: Archiwizujący zapis danych do bazy danych dBase (Database dBase backups). This type is very easy pro trend management (old files can be easily removed or deleted). See also: Porównanie technologii do zapisywania danych trendów.
- Alarmy oraz Eventy: In text file parameters: Nowy konfigurator Dane tekstowe zapisane jako. So now it is possible to save data in UTF8 Unicode.
- PmaPanel oraz Pmg obiekty:
- to all "kolor" properties (np. PmgPane.ColorItem) it is posssible to write RGB String w postaci #RRGGBB, patrz Opis pracy z kolorami.
- Obiekt PmaRoot: Nowy konfigurator "Wszystkie wykorzystane języki" for definition of enabled languages for this application.
- PmSMS driver komunikacyjny:
- Uogólnienie dla Ethernet-klienta.
- Do parametrów protokołu dodano nowy parametr "Wykonaj inicializacyjne ustawienie modemu" do określenia, czy ma zostać wysłane polecenie modemowe "AT&F".
- PmAdam driver komunikacyjny: Usunięty błąd: Czasami zostały źle ustawione dane w zakładce "Dane-odbiór".

Wersja 7.1.5 (od 13.08.2007) - stabilna wersja

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: read user XML file

Wersja 7.1.4 (od 19.02.2007) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Usunięty błąd: working with hotkeys (Alt+R+A) for nodefault keyboard

Wersja 7.1.3 (od 30.01.2007) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- PmSBUS driver komunikacyjny: Uogólnienie do komunikacji poprzez Ethernet. Uogólniono również o powiadomienia dla protokoł S-BUS+. To znaczy, że ten driver teraz można zastosować nie tylko do komunikacji ze sterownikami SAIA, ale na przykład również ze sterownikami DIGIControl. Dlatego zmieniono nazwę drivera z PmSaiaSbus na PmSBUS.
- PmMelsecQA driver komunikacyjny: Uogólnienie do komunikacji poprzez Ethernet

Wersja 7.1.2 (od 29.11.2006) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Obiekt PmaWeb: Nowy konfigurator Sieciowy adres IP for net card interface assign (useful for computers with more net interfaces).
- PmgTrendViewer:
- Metoda LoadCfg with "input" parameter can select and load pliki konfiguracyjne from surrogate and remote server now.
- Metoda SaveCfg: can save configurations on local disk now when used in the MS Internet Explorer.

Wersja 7.1.1 (od 14.11.2006) - wersja rozwojowa

NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Fixed bug for Edytor paneli when conversion from old projects.

Wersja 7.1.0 (od 09.11.2006) - wersja rozwojowa

PROMOTIC 7 wersja contains new (np. graphics) libraries which don't work on SO Windows 95 and NT4!! So PROMOTIC 7 system does'nt support SO Windows 95/NT4 since this version (you can use PROMOTIC6 version for these old OS).
 
NOWOŚCI I USUNIĘTE BŁĘDY:
- Pmg obiekty:
- Obiekt PmgPipe: New transparent types of streams were introduced.
- PmIEC8705 driver komunikacyjny: Wytworzono
- PmModbusMr driver komunikacyjny: Implementacja komunikacji Ethernet
- PmMBus driver komunikacyjny: Implementacja komunikacji Ethernet
- PmTeco driver komunikacyjny: Implementacja komunikacji Ethernet
- PmChar driver komunikacyjny: teraz wspiera również komunikację poprzez Ethernet
- Unicode: full system PROMOTIC has been converted to Unicode regime and every character has 2 bajty. So now there is no need to deel with code application pages and then it is very easy to create applications na przykład in Russian, Turkish or Chinese language.
- Pmg obiekty: PmgRasterImage: nowy obiekt for image display (file types BMP, JPG, GIF, PNG, SVG, itd.).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice