Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Menu i pasek narzędziowy edytora paneli

Menu główne:

- Projekt:
- Lista i wybór paneli: (Ctrl+O) Otworzy okno z listą istniejących paneli (zawartości graficznych) aplikacji. Z tej listy można wybrany panel otworzyć lub usunąć. Patrz Okno "Lista i wybór paneli".
- Zapisanie panelu: (Ctrl+S) Zapis edytowanego panelu na dysk. Opisywaną czynność nie można wybrać (nie jest aktywna) jeżeli edytowany panel jeszcze nie został zmieniony.
- Zapisanie wszystkich paneli: Zapis wszystkich paneli do pliku "Aplikacja.pra".
- Kompilacja zmienionych (zedytowanych) paneli z testem konsystencji: (Ctrl+P) Zostanie wykonana kompilacja tylko tych paneli, które zostały zmienione od ostatniej kompilacji. Równocześnie zostaną przeprowadzone testy konsystencji.
- Kompilacja wszystkich paneli bez testów konsystencji: Zostanie wykonana kompilacja wszystkich paneli. Nie będą przeprowadzane testy konsystencji.
- Kompilacja wszystkich paneli z testem konsystencji: Zostanie wykonana kompilacja wszystkich paneli. Równocześnie zostaną przeprowadzone testy konsystencji. Czynność tę można wywołać również w edytorze aplikacji w pasku narzędziowym (Kompiluj wszystkie panele).
- Wynik ostatniej kompilacji: (Ctrl+R) Otworzy okno z wypisem rezultatu ostatniej kompilacji
- Koniec: (Alt+F4) Zakończenie i zamknięcie okna edytora paneli
 
- Edytuj:
- Kopiuj zaznaczone: (Ctrl+C) Skopiowanie zaznaczonych elementów graficznych do schowka Windows
- Wytnij zaznaczone: (Ctrl+X) Przeniesie zaznaczone elementy graficzne do schowka Windows
- Wklej: (Ctrl+V) Wklei skopiowaną zawartość ze schowka Windows do graficznego okna panelu. Dla skopiowanych elementów wytworzy nowe nazwy.
- Wklej i zachowaj nazwy: Skopiuje zawartość ze schowka Windows do graficznego okna panelu. Spróbuje zachować nazwy dla skopiowanych elementów (nie może dojść do kolizji z już istniejącymi elementami).
- Usuń: (Del) Usunie zaznaczone elementy graficzne
- Undo = Wróć: (Ctrl+Z) Usunięcie poprzedniej zmiany konfiguracyjnej w panelu.
- Redo = Przywróć: (Ctrl+Y) Przywrócenie konfiguracyjnej zmiany, która została usunięta przy pomocy funkcji Undo
- Zaznacz wszystko: (Ctrl+A) Zaznaczy wszystkie elementy graficzne w panelu
- Przesuń zaznaczone elementy: Otworzy okno do zmiany pozycji zaznaczonych elementów
- Zwiększ/zmniejsz zaznaczone elementy: Otworzy okno do zmiany wielkości zaznaczonych elementów
- Kopiuj cały panel: Skopiuje cały panel z okna do schowka Windows
- Wklej cały panel: Skopiuje panel ze schowka Windows do okna
- Nowy element: (N) Otworzy okno z paletą elementów w celu wyboru elementu graficznego
- Znajdź element graficzny:
- wg nazwy: Odszuka element graficzny według jego właściwości FullName
- wg typu: Odszuka element graficzny według jego właściwości TypeName
- Znajdź tekst: Odszuka wprowadzony tekst we wszystkich elementach
- Eksport:
- edytowanego panelu
- wszystkich elementów graf. w panelu
- zaznaczonych elementów graf. w panelu
- Import:
- element(y) graf. do panelu
- panel(e) do edytora
- Czcionki aplikacji: (Ctrl+T) Otworzy okno konfiguracyjne "Czcionki aplikacji"
- Edycja obiektu PmiRoot: Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji obiektu graficznego PmiRoot
 
- Wyświetl:
- Deweloperski pasek narzędziowy: Wyświetl deweloperski pasek narzędziowy (toolbar)
- Rastr: Ponad właśnie edytowanym panelem zostanie wyświetlony rastr (siatka graficzna dla lepszej orientacji w panelu). Rastr można ustawić w konfiguratorze PmiRoot > Panel > Wyświetl raster.
- Kolejność elementów: Nad każdym elementem graficznym będzie w środowisku deweloperskim wyświetlony indeks kolejności elementu.
 
- Narzędzia:
- Zamknięcie wszystkich elementów: Wszystkie elementy graficzne będą mieć zakazaną zmianę pozycji
- Edycja elementów złożonych: (G) Jeżeli uaktywnione, wtedy można bezpośrednio zaznaczać i edytować wgnieżdżone elementy graficzne (w podobny sposób jak zaznacza się i edytuje elementów na pulpicie). Patrz konfigurator "Włączone zaznaczanie i bezpośrednia edycja elementów złożonych".
- Ustawienia edytora paneli: Otworzy okno konfiguracyjne "Ustawienia edytora paneli".
 
- Okna:
- Płytki: Wszytkie otwarte okna rozmieści obok siebie do płytek
- Kaskada: Wszystkie otwarte okna rozmieści do kaskady
- Rozmieszczenie ikon: Wszystkie ikony otwartych okien rozmieści obok siebie
- Wszystko do ikon: Wszystkie otwarte okna zmniejszy do ikon
- Zamkni wszystko: Zamknie wszystkie otwarte okna
 
- Pomoc:
- Treść pomocy: Otworzy dokumentację PROMOTIC na rozdziale Spis treści dokumentacji PROMOTIC
- Edytor paneli: Otworzy dokumentację PROMOTIC na rozdziale Edytor paneli
- Sterowanie środowiska: Otworzy dokumentację PROMOTIC na rozdziale Podstawowa obsługa edytora paneli

Pasek narzędziowy (toolbar):

- (Ctrl+O) Otworzy okno z listą istniejących paneli (zawartości graficznych) aplikacji. Z tej listy można wybrany panel otworzyć lub usunąć. Patrz Okno "Lista i wybór paneli".
- (Ctrl+S) Zapis edytowanego panelu na dysk. Opisywaną czynność nie można wybrać (nie jest aktywna) jeżeli edytowany panel jeszcze nie został zmieniony.
- Zapis wszystkich paneli do pliku "Aplikacja.pra".
(Kompilacja zmienionych (zedytowanych) paneli z testem konsystencji) - Zostanie wykonana kompilacja tylko tych paneli, które zostały zmienione od ostatniej kompilacji. Równocześnie zostaną przeprowadzone testy konsystencji.
(Kompilacja wszystkich paneli z testem konsystencji) - Zostanie wykonana kompilacja wszystkich paneli. Równocześnie zostaną przeprowadzone testy konsystencji. Czynność tę można wywołać również w edytorze aplikacji w pasku narzędziowym (Kompiluj wszystkie panele).
(Nowy element graficzny) - Wyświetli paletę elementów w celu wyboru elementu graficznego.
(Edycja PmiRoot) - Umożliwi edycję obiektu PmiRoot.
(Rastr) - Ponad właśnie edytowanym panelem zostanie wyświetlony rastr (siatka graficzna dla lepszej orientacji w panelu). Rastr można ustawić w konfiguratorze PmiRoot > Panel > Wyświetl raster.
(Edycja elementów złożonych) - (G) Jeżeli uaktywnione, wtedy można bezpośrednio zaznaczać i edytować wgnieżdżone elementy graficzne (w podobny sposób jak zaznacza się i edytuje elementów na pulpicie).
- Wszystkie elementy graficzne będą mieć zakazaną zmianę pozycji
- (Del) Usunie zaznaczone elementy graficzne
(Undo = Wróć) - (Ctrl+Z) Usunięcie poprzedniej zmiany konfiguracyjnej w panelu.
(Redo = Przywróć) - (Ctrl+Y) Przywrócenie konfiguracyjnej zmiany, która została usunięta przy pomocy funkcji Undo
- Wyrównaj zaznaczone elementy: W lewo
- Wyrównaj zaznaczone elementy: W prawo
- Wyrównaj zaznaczone elementy: W górę
- Wyrównaj zaznaczone elementy: W dół
- Centruj zaznaczone elementy poziomo
- Centruj zaznaczone elementy pionowo
- Wyrównaj rozstęp pomiędzy zaznaczonymi elementami w osi X
- Wyrównaj rozstęp pomiędzy zaznaczonymi elementami w osi Y
- Wyrównaj rozmiar długości (DX) zaznaczonych elementów
- Wyrównaj rozmiar szerokości (DX) zaznaczonych elementów
- Wyrównaj rozmiar długości (DX) i wysokości (DY) zaznaczonych elementów
 
(Wybór trybu wyświetlenia) - Mogą być wyświetlone albo wszystkie elementy graficzne, albo tylko elementy odpowiadające wyświetleniu w oknie obiektuPmPanel, na Webie lub przy wydruku panelu.

Patrz konfigurator Element graficzny ZAKAZANY ....

- Wyświetl wszystkie elementy
- Wyświetl jako panel lokalny
- Wyświetl jako Web panel
- Wyświetl jako wydruk

Menu kontekstowe:

Menu to zostanie wywołane po naciśnięciu prawego przycisku myszki w ramach obszaru roboczego panela.
 
- Nowy element graficzny: Wyświetli paletę elementów w celu wyboru elementu graficznego.
- Edycja elementu bieżącego: Otworzy okno konfiguracyjne dla edycji elementu bieżącego.
- Element bieżący:
- Edytuj Pozycja: Otworzy zakładkę konfiguracyjną Pozycja.
- Edytuj Zdarzenia: Otworzy zakładkę konfiguracyjną Zdarzenia.
- Edytuj Zmienne: Otworzy zakładkę konfiguracyjną Zmienne.
- Edytuj Podelementy: Otworzy zakładkę konfiguracyjną Podelementy.
- Edytuj Parametry elementu: Otworzy zakładkę konfiguracyjną PmiItem > Obiekt > Parametry elementu.
- Usuń: Usunie element bieżący z panela.
- Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność): Tymczasowo ukryje element bieżący. Uwidocznić wszystkie ukryte elementy można w menu "Uwidocznij elementy ukryte".
- Zakaż (w Runtime): W elemencie bieżącym ustawi konfigurator "PmiItem > Obiekt > Element graficzny ZAKAZANY w trybie runtime".
- Wytwórz kopię elementu: Obok elementu bieżącego wytworzy jego kopię.
- Zaznacz element: Dodanie elementu bieżącego między "Elementy zaznaczone".
- Zmień kolejność w pamięci: Obok elementu wyświetli konfigurator dla indeksu kolejności elementu.
- Eksport elementu: Otworzy okno konfiguracyjne Eksport danych do pliku tekstowego CSV. Patrz Import/Eksport w edytorze paneli.
- Import do elementu: Otworzy okno wyboru importowanego pliku. Patrz Import/Eksport w edytorze paneli.
- Uaktywnij zakazane elementy w elemencie: Wszystkim podelementom elmentu bieżącego usunie ustawiony konfigurator "PmiItem > Obiekt > Element graficzny ZAKAZANY w trybie runtime".
- Uwidocznij elementy ukryte w elemencie: Uwidoczni wszystkie ukryte podelementy elementu bieżącego. Element można ukryć w menu "Element bieżący / Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność)".
- Elementy zaznaczone:
- Usuń wszystkie zaznaczone elementy: Usunie wszystkie zaznaczone elementy w panelu.
- Zapis oznaczonych elementów do konfiguracji wstępnych: Z grupy zaznaczonych elementów wytworzy jeden element. Otworzy okno Nazwa elementu graficznego użytkownika, w którym można określić nazwę elementu. Patrz W jaki sposób zapisać element do konfiguracji wstępnych elementów.
- Przesuń zaznaczone elementy: Otworzy okno, w którym można określić typ przesunięcia zaznaczonych elementów.
- Zwiększ/zmniejsz zaznaczone elementy: Otworzy okno, w którym można określić typ zmiany rozmiaru zaznaczonych elementów.
- Zaznaczone elementy zakaż w trybie runtime: We wszystkich zaznaczonych elementach ustawi konfigurator "PmiItem > Obiekt > Element graficzny ZAKAZANY w trybie runtime".
- Włóż zaznaczone elementy do elementu bieżącego: Umożliwia proste wytwarzanie elementów złożonych. Otworzy okno Wytworzenie elementu złożonego. Patrz Złożone elementy graficzne.
- Przenieś zaznaczone elementy w kolejności:
- pod bieżący element
- nad bieżący element
- pod wszystkie elementy
- nad wszystkie elementy
- Uwidocznij elementy ukryte: Uwidoczni wszystkie ukryte elementy w panelu. Ukryć element można w menu "Element bieżący / Ukrycie (tylko doraźna niewidzialność)".
- Zezwól zakazane elementy w trybie runtime: Wszyskim elementom w panelu usunie ustawiony konfigurator "PmiItem > Obiekt > Element graficzny ZAKAZANY w trybie runtime".
- Znajdź element graficzny:
- wg nazwy: Odszuka element graficzny według jego właściwości FullName
- wg typu: Odszuka element graficzny według jego właściwości TypeName
- Znajdź tekst: Odszuka wprowadzony tekst we wszystkich elementach
- Właściwości:
- Czcionki aplikacji: Otworzy okno Manager zarejestrowanych czcionek aplikacji.
- Edycja obiektu PmiRoot: Otworzy okno konfiguracyjne obiektu PmiRoot.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice