Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie z danymi E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym

Opis:
Wynikiem powiązania z danymi jest wartość po obliczeni wprowadzonego wyrażenia ogólnego. Wartość może być typu liczbowego (Integer, Single ..), Boolean lub String.
Ustawienie powiązania z danymi:
Zmienne sterująceW tym konfiguratorze można definiować zmienne sterujące. Pierwsza zmienna ma nazwę v1, druga v2, itd. Nazwy zmiennych są następnie wykorzystane w wyrażeniu ogólnym.

Dla każdej zmiennej jest definiowane powiązanie z danymi, które zostanie obliczone zawsze przed obliczeniem ogólnego wyrażenia.

DodajDodanie nowej zmiennej sterującej na koniec listy.
WłóżWłożenie nowej zmiennej sterującej nad zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunięcie zaznaczonej zmiennej sterującej.
JavaScript wyrażenieWyrażenie zapisane w składni języka JavaScript. Patrz Operatory JavaScript i opis składni.

Do wprowadzenia można wykorzystać Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

 
W wyrażeniu można stosować:
- obiekt Pm: na przykład jego matamatyczne lub łańcuchowe metody. Patrz przykład Przykład3.
- obiekt pMe: przedstawia element graficzny, w którym znajduje się określone powiązanie danych. Patrz przykład Przykład4.

Uwaga: Przy pomocy pMe w tym powiązaniu danych można uzyskać dowolną wartość dowolnego elementu graficznego w danym panelu. Nie należy to stosować w celu wołania pMe.PmPanel.Methods, ponieważ to wołanie spowoduje asynchroniczną komunikację z serwerem co w przypadku Web klientów może wpłynąć na duże obciążenie komunikacji.

 
Uwaga: Wprowadzane tutaj wyrażenie nie jest w składni VBScript, ponieważ za jego pomocą nie można wytworzyć niektóre bardzo ważne postaci wyrażenia, na przykład obliczenie warunkowe (w JavaScript na przykład wyrażenie w postaci (v1 ? 2 : 3), patrz Przykład2).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki webowej)
Przykład1:
Proste wyrażenie zawierające dwie zmienne v1 i v2, mnożenie, dodawanie, dzielenie, odejmowanie i nawiasy.
2 * (v1 + 3) / 2 - v2
Przykład2:
Wyrażenie zwraca String i zawiera obliczenie warunkowe (? :). Jeżeli v1 ma wartość 1, wtedy jest zwrócona wartość "start", w innym przypadku "stop".
v1==1 ? "start" : "stop"
Przykład3:
Wyrażenie zwraca wartość funkcji sinus.
Pm.Sin(v1)
Przykład4:
Podczas obliczenia zostanie wywołana metoda projektanta "MyMethod" danego elmentu graficznego.
1 + pMe.Methods.MyMethod(v1)
Przykład5:
Bardziej złożone wyrażenie z kilkakrotnym obliczeniem warunkowym (takie wyrażenie niekiedy może zastąpić powiązanie z danymi T - Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości).
- jeżeli v1 jest równe 0, wtedy wynik jest 12
- jeżeli v1 jest równe 1, wtedy wynik jest 24
- jeżeli v1 jest równe 2, wtedy wynik jest 50
- w innym przypadku wynik jest 0
v1==0 ? 12 : (v1==1 ? 24 : (v1==2 ? 50 : 0))
Przykład6:
Przykład do liniowego przeliczenia wartości. To wyrażenie jest odpowiednie jako zastępstwo powiązania LN - Powiązanie do obliczenia wedłu funkcji liniowej. chcemy, żeby przeliczenie liniowe było następujące (wartości 80, 90, 5, 6 można zamienić za dowolne inne):
- jeżeli v1 jest równe 80, wtedy wynik jest 5
- jeżeli v1 jest równe 90, wtedy wynik jest 6
(v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5
 
Jeżeli dodatkowo jeszcze wymagamy, żeby
- jeżeli v1 jest mniejsze lub równe 80, wtedy wynik jest 5
- jeżeli v1 jest większe lub równe 90, wtedy wynik jest 6
v1<=80 ? 5 : (v1>=90 ? 6 : ((v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5))
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice