Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Powiązanie danych E - Powiązanie z wyrażeniem ogólnym

Opis:
Wynikiem powiązania danych jest wartość po obliczeni wprowadzonego wyrażenia ogólnego. Wartość może być typu liczbowego (Integer, Single ..), Boolean lub String.
Konfiguratory powiązania danych:
Zmienne sterująceW tym konfiguratorze można definiować zmienne sterujące. Pierwsza zmienna ma nazwę v1, druga v2, itd. Nazwy zmiennych są następnie wykorzystane w wyrażeniu ogólnym.

Dla każdej zmiennej jest definiowane powiązanie danych, które zostanie obliczone zawsze przed obliczeniem ogólnego wyrażenia.

DodajDodanie nowej zmiennej sterującej na koniec listy.
WłóżWłożenie nowej zmiennej sterującej nad zaznaczoną zmienną.
UsuńUsunięcie zaznaczonej zmiennej sterującej.
JavaScript wyrażenieWyrażenie zapisane w składni języka JavaScript. Patrz Operatory JavaScript oraz opis składni.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

 
W wyrażeniu można stosować:
- obiekt Pm: na przykład jego matamatyczne lub łańcuchowe metody. Patrz przykład Przykład3.
- obiekt pMe: przedstawia element graficzny, w którym znajduje się określone powiązanie danych. Patrz przykład Przykład4.

Uwaga: Przy pomocy pMe w tym powiązaniu danych można uzyskać dowolną wartość dowolnego elementu graficznego w danym panelu. Nie należy to stosować w celu wołania pMe.PmPanel.Methods, ponieważ to wołanie spowoduje asynchroniczną komunikację z serwerem co w przypadku Web klientów może wpłynąć na duże obciążenie komunikacji.

 
Uwaga: Wprowadzane tutaj wyrażenie nie jest w składni VBScript, ponieważ za jego pomocą nie można wytworzyć niektóre bardzo ważne postaci wyrażenia, na przykład obliczenie warunkowe (w JavaScript na przykład wyrażenie w postaci (v1 ? 2 : 3), patrz Przykład2).
Notatka:
To powiązanie danych działa w Web panelach. Właściwe obliczenie powiązania nie wymaga komunikacji z Web serwerem (z aplikacją PROMOTIC) - obliczenie jest dokonywane po stronie klienta (tzn. po stronie przeglądarki webowej)
Przykład1:
Proste wyrażenie zawierające dwie zmienne v1 oraz v2, mnożenie, dodawanie, dzielenie, odejmowanie oraz nawiasy.
2 * (v1 + 3) / 2 - v2
Przykład2:
Wyrażenie zwraca String i zawiera obliczenie warunkowe (? :). Jeżeli v1 ma wartość 1, wtedy jest zwrócona wartość "start", w innym przypadku "stop".
v1==1 ? "start" : "stop"
Przykład3:
Wyrażenie zwraca wartość funkcji sinus.
Pm.Sin(v1)
Przykład4:
Podczas obliczenia zostanie wywołana metoda projektanta "MyMethod" danego elmentu graficznego.
1 + pMe.Methods.MyMethod(v1)
Przykład5:
Bardziej złożone wyrażenie z kilkakrotnym obliczeniem warunkowym (takie wyrażenie niekiedy może zastąpić powiązanie danych T - Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości).
- jeżeli v1 jest równe 0, wtedy wynik jest 12
- jeżeli v1 jest równe 1, wtedy wynik jest 24
- jeżeli v1 jest równe 2, wtedy wynik jest 50
- w innym przypadku wynik jest 0
v1==0 ? 12 : (v1==1 ? 24 : (v1==2 ? 50 : 0))
Przykład6:
Przykład do liniowego przeliczenia wartości. To wyrażenie jest odpowiednie jako zastępstwo powiązania LN - Powiązanie do obliczenia wedłu funkcji liniowej. chcemy, żeby przeliczenie liniowe było następujące (wartości 80, 90, 5, 6 można zamienić za dowolne inne):
- jeżeli v1 jest równe 80, wtedy wynik jest 5
- jeżeli v1 jest równe 90, wtedy wynik jest 6
(v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5
 
Jeżeli dodatkowo jeszcze wymagamy, żeby
- jeżeli v1 jest mniejsze lub równe 80, wtedy wynik jest 5
- jeżeli v1 jest większe lub równe 90, wtedy wynik jest 6
v1<=80 ? 5 : (v1>=90 ? 6 : ((v1-80)*(6-5)/(90-80) + 5))
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice