Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Złożone elementy graficzne

Podstawowe elementy graficzne można łączyć do złożonych elementów graficznych. Złożone elementy są oferowane również w wachlarzu elementów, na przykład Panel z nagłówkiem. (jest to podstawowy element graficzny PmiPanel a do niego jest włożony podstawowy element graficzny PmiText).

Element złożony może zawierać dwa lub więcej podstawowych i złożonych elementów. Element złożony powstanie przez włożenie jednego elementu do drugiego, co można wykonać na dwa sposoby.

1) Jeżeli w panelu wytworzono więcej elementów, z których chcemy wytworzyć jeden złożony element graficzny, wtedy będziemy postępować w następujący sposób: Jeden z elementów zawsze służy jako podkładka, wszystkie ostatnie do niego zagnieżdżają się. Element graficzny, do którego będziemy wkładać musi być zawsze większy od pozostałych. Oznaczymy wszystkie elementy graficzne, które będą zagnieżdżone do elementu podstawowego, i przeniesiemy je na element podstawowy (umieścimy je na żądane miejsce). Pozostawiając oznaczonymi wszystkie wkładane elementy kliknij prawym przyciskiem myszy na element podstawowy, do którego chcesz wkładać. Należy kliknąć w miejsce, w którym niepokrywają się elementy wkładane z podkładką (jeżeli elementy wkładane w pełni pokrywają element, do którego mają być zagnieżdżone, wtedy należy odsunąć elementy wkładane poza obszar elementu podstawowego a następnie kliknąć w niego). Poprzez kliknięcie zostanie otwarte okno, w którym należy wabrać "Elementy zaznaczone / Włóż zaznaczone elementy do elementu bieżącego". Tym zostanie otwarte okno Wytworzenie elementu złożonego, kdzie należy wpisać wszystkie potrzebne parametry.

2) Jeżeli chcemy do jakiegokolwiek elementu zagnieździć inny element, to poprzez wybór z konfiguracji wstępnych, wtedy otworzymy okno konfiguracji danego elementu oraz otworzymy zakładkę Podelementy (jeżeli na zakładce znajduje się znak +, wtedy to oznacza, że istnieje przynajmniej jeden element zagnieżdżony). Przy pomocy przycisku Dodaj można włożyć nowe elementy wyborem z wachlarza. W zakładce można zmieniać ustawienia elementów lub je usunąć.

 
Jeżeli niektóre właściwości elementu złożonego (wewnętrznego lub podstawowego) są powiązane danych zmiennych PROMOTIC, wtedy zaleca się wytworzyć złożony element graficzny, w którym te właściwości nie są powiązane bezpośrednio ze zmiennymi PROMOTIC (tzn. nie zostanie zastosowane powiązanie danych Powiązanie danych PP - Powiązanie z właściwością PROMOTIC obiektu), lecz zostaną powiązane przy pomocy powiązania Powiązanie danych GP - Powiązanie z właściwością elementu graficznego z nowo wywtorzonym elementem Zmienne elementu podstawowego (patrz przykłady w opisie powiązanie danych GP). Powiązanie elementu podstawowego ze zmiennymi PROMOTIC zostanie następnie przeprowadzone połączeniem elementów zmiennych ze zmiennymi PROMOTIC przy pomocy powiązań (np. powiązanie Powiązanie danych PP - Powiązanie z właściwością PROMOTIC obiektu) w konfiguracji elementu Zmienne.
 
Zaletą elementów złożonych jest na przykład możliwość zmieniać pozycję oraz rozmiary większej ilości elementów jednocześnie. Element złożony można również zapisać do konfiguracji wstępnych, patrz W jaki sposób zapisać element do konfiguracji wstępnych elementów.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice