Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

W jaki sposb zapisać binarny plik (obrazek) z adresu URL

Następujący skrypt umożliwi z konkretnego adresu URL pobrać oraz zapisać na dysk binarny plik. W skrypcie została zastosowana technologia Microsoft HTTP request do podierania zawartości binarnego pliku z adresu URL. Ado technologia do zapisu zawartości pliku na dysk. Obie technologie są uruchamiane przy pomocy metody CreateObject.
Przykład pobrania oraz zapisania zdjęcia wykonanego kamerą Web:
Skrypt można zakomponować do aplikacji na przykład w obiekcie PmaTimer, PmaKey, ...
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oHttp, oStream, sUrl, sSavePath
sSavePath = Pm.DiscGetPath("#appres:") & "MyPicture.jpg"
sUrl = "http://sah.x3w.cz/dl/lanovka.jpg"

Set oHttp = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")

oHttp.Open "GET", sUrl, false, "username", "password"  'username and password tylko jeżeli proxy server
oHttp.setRequestHeader "Content-Type", "image/multipart"
oHttp.send
If oHttp.readyState = 4 And oHttp.status = 200 Then
Set oStream = CreateObject("adodb.stream")
oStream.type = 1  '1=adTypeBinary
oStream.open
oStream.write oHttp.responseBody
oStream.savetofile sSavePath, 2  '2=adSaveCreateOverWrite, 1=adSaveCreateNotExist
Set oStream = Nothing
End If
oHttp.abort
Set oHttp = Nothing
Navigacja:
 
 
- W jaki sposb zapisać binarny plik (obrazek) z adresu URL
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice