Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Otevření okna prohlížeče trendů

Po spuštění runtime aplikace se objeví okno "Obraz", protože jste cestu k tomuto oknu zadali v pracovní ploše (v objektu PmWorkspace) v konfigurátoru Prohlížeč komponenty (viz Otevření obrazu po spuštění aplikace). Vy jste ale v předchozí práci vytvořili další okno, v kterém jste založili a konfigurovali prohlížeč trendů. Jakým způsobem otevřeme druhé okno?
 
Ve spuštěné aplikaci klikněte na ikonu "Obrazy" v horní nástrojové liště a otevřete tak okno se seznamem obrazů aplikace, které byly do tohoto seznamu zařazeny. Pokud je některé okno již otevřeno (nemusí být na obrazovce vidět), pak je v tomto seznamu zvýrazněno tučným písmem.
 
V tom případě označte okno "Panel Trends View" a klikněte na tlačítko OK. Otevře se tak okno s prohlížečem trendů.
 
Jiným způsobem otevření okna "PanelTrend" by mohlo být ovládací tlačítko umístěné v obraze, který se otevře po startu aplikace. Provedeme nyní tuto úpravu aplikace!
 
V editoru obrazů otevřete okno s názvem "Obraz". Do něj kamkoli vložte ze skupiny Tlačítko jednostavové prvek Předkonfigurace "jednostavové - pouze text". Kliknutím na tento prvek se otevře jeho konfigurační okno.
 
Do konfigurátoru Text zadejte popis tlačítka například "Trendy".
 
V záložce Události v události onButtonUp pravým tlačítkem myši otevřte Skript průvodce.
 
 
V položce "Prohlížečka PROMOTIC objektů" proveďte "Výběr PROMOTIC objektů" – Relativní cesta vzhledem k: PanelTrend a potvrďte tlačítkem "Vložit na pozici kursoru". Po potvrzení všech změn přeložte panel. Skriptový průvodce vytvoří následující:
 
pMe.PmPanel.OpenView("../PanelTrend", "", "");
 
Tímto voláte nad objektem "Obraz" metodu OpenView. Tato metoda otevře prohlížečku objektu "../PanelTrend". Obsah se objeví ve stejném okně ve kterém byl předtím zobrazen obsah objektu "Obraz".
 
Vše potvrďte tlačítky OK, uložte a přeložte obraz. Po spuštění aplikace se objeví v obraze nově tlačítko s popisem "Trendy". Kliknete-li a uvolníte toto tlačítko, otevře se okno s prohlížečem trendů.
 
Na obrazovce nyní vidíte v plné funkčnosti prohlížeč trendů. V horní části je umístěna tabulka veličin, které jste nakonfigurovali v prohlížeči. Jsou to "Teplota" a "Vykon".
- Vlevo je barva, jakou se graf příslušné veličiny vykresluje.
- Vedle barvy vpravo můžete poklepáním na čtvereček potlačit/povolit vykreslování příslušného grafu – při potlačení se ve čtverečku objeví znak "X".
- Kliknutím na řádek se tento řádek zvýrazní - takto lze vybrat veličinu. Graf vybrané veličiny se vykresluje přes ostatní grafy (důležité pokud se grafy překrývají). Zároveň se vybráním veličiny změní hodnotová stupnice (Osa Y) dle mezí této veličiny.
- Ve sloupci "Hodnota" se objevuje příslušná hodnota veličiny v čase na kurzoru.
 
Pod tabulkou veličin je umístěna oblast, v které se vykreslují grafy.
- Osa X reprezentuje časovou osu s popisky datumu a času
- Osa Y reprezentuje hodnotovou osu s popisky hodnot vybrané veličiny
- Kliknutím myši do oblasti přemístíte kurzor (bílá svislá čára) na toto místo
- Ovládání posunu os, kurzoru a zoomování je umožněno, pokud oblast má fokus (kliknutím myši nebo přesunem pomocí klávesy tabelátor) a je následovné:

1) Zoomování:

- stisk kláves Ctrl+Shift a zároveň tažením myši vymezit oblast.
- stisk klávesy Shift+šipky na klávesnici.

2) Posun osy:

- stisk klávesy Ctrl a tažením myši v oblasti nebo na stupnici.
- stisk kláves Ctrl+šipky na klávesnici.

3) Posun kursoru: (jen pokud je kursor viditelný)

- stisk jedné z kláves-šipek na klávesnici.

4) UNDO/REDO změn časové a hodnotové osy

- UNDO - stisk kombinace kláves Alt+Backspace.
- REDO - stisk kombinace kláves Ctrl+Y.
 
 
Ve spodní části jsou předpřipravena tlačítka s různými funkcemi:
- Tlačítko "Autoposun": Zapnutím autoposunu získáte rázem tzv. aktuální trend. Automaticky se vám bude zobrazovat graf nejčerstvějších nasbíraných dat a graf se bude sám posouvat. Tlačítka pro posun časové osy jsou v tomto režimu pochopitelně znepřístupněna. Vypnutím autoposunu se vrátíte do režimu statického prohlížení.
- Multifunkční přepínací tlačítko: Pro pohyb na časové ose směrem ke starším i novějším hodnotám. Můžete se posouvat o část nastaveného intervalu, o celý interval nebo na nejstarší/nejnovější hodnotu. Dále umožňuje roztažení/zkrácení časového intervalu na definovaný časový rozsah (1 minuta, 15 minut, 30 minut, ...).
- Tlačítko "Posun na konec"
- Tlačítko "Paměť M1 a Paměť M2"
- Tlačítko "Zoom": Slouží k roztažení/zkrácení časového intervalu zobrazení.
- Přepínací tlačítko: Slouží k roztažení/zkrácení časového intervalu na definovaný časový rozsah (1 minuta, 15 minut, 30 minut ...).
- Přepínací tlačítko "Nastavení":
- Tabulkové zobrazení/Grafické zobrazení: Přepnutí z/do tabulkového módu
- Obnovit výchozí nastavení
- Načtení konfigurační skupiny: a Uložení konfigurační skupiny Slouží k uložení stávajícího stavu (nastavení) prohlížeče do souboru a k jeho pozdějšímu načtení. Tímto způsobem je možné nastavit prohlížeč dle svých potřeb a toto nastavení uložit do souboru pro opakované použití. Následně již tedy nebude nutné vše pracně nastavovat, ale postačí pouze načíst příslušný konfigurační soubor.
- Nastavení prohlížeče trendů: V editoru obrazů jste definovali veličiny k prohlížení. Nemuseli jste to dělat, mohli jste nechat prohlížeč prázdný a teprve za běhu aplikace do prohlížeče přidávat veličiny. Tímto tlačítkem se otevřete okno "Trends", ve kterém lze odstraňovat, editovat, přidávat veličiny do prohlížeče trendů.
- Export data do CSV
- Tisk průběhů trendů: Tímto tlačítkem se načte připravená HTML stránka do které se vloží aktuální stav prohlížeče trendů. Stránka se otevře v Internet Exploreru a vyvolá se nabídka pro tisk této stránky. Následně zvolte a nakonfigurujte tiskárnu a potvrďte tisk.
- Tlačítko "Čas": Slouží k přímému zadání času, na který se posune časová osa.
 
Sami zde vidíte, kolik komfortu skýtá použití jednoho předpřipraveného složeného grafického prvku. Samozřejmě nejsou v něm použity a využity všechny možnosti, které nabízí vlastní objekt TrendsView. Je teď na vás a vaší fantazii, jak aplikaci v tomto směru rozvinout a využít tak nabízeného.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice