Promotic

Otevření okna prohlížeče trendů

V předchozí práci jste vytvořili další okno, v kterém jste založili a konfigurovali prohlížeč trendů.

V obrazu "Panel" vytvořte tlačítko. V konfigurátoru "Text" zadejte popis tlačítka například "Trends". V konfigurátoru "Akce" vyberte ze seznamu "Otevřít obraz - v hlavním rámu (target:main;)". Následně v konfigurátoru "Cesta k obrazu" nastavte cestu k panelu "PanelTrend" – Relativní cesta k: "Panel".Vše potvrďte tlačítkem "OK" a poté umístěte tlačítko do obrazu. Po spuštění aplikace se objeví v obrazu nové tlačítko s popisem "Trends". Kliknete-li a uvolníte toto tlačítko, otevře se okno s prohlížečem trendů.

Na obrazovce nyní vidíte v plné funkčnosti prohlížeč trendů. V horní části je umístěna tabulka proměnných, které jste nakonfigurovali v prohlížeči. Jsou to "Temperature" a "Power".
- Vlevo je barva, jakou se graf příslušné proměnné vykresluje.
- Vedle barvy vpravo můžete poklepáním na čtvereček potlačit/povolit vykreslování příslušného grafu – při potlačení se ve čtverečku objeví znak "X".
- Kliknutím na řádek se tento řádek zvýrazní - takto lze vybrat trendovanou proměnnou. Graf vybrané proměnné se vykresluje přes ostatní grafy (důležité pokud se grafy překrývají). Zároveň se vybráním proměnné změní hodnotová stupnice (Osa Y) podle mezí této proměnné.
- Ve sloupci "Hodnota" se objevuje příslušná hodnota proměnné v čase na kurzoru.


Pod tabulkou proměnných je umístěna oblast, v které se vykreslují grafy.
- Osa X představuje časovou osu s popisky datumu a času
- Osa Y představuje hodnotovou osu s popisky hodnot vybrané proměnné
- kliknutím myši do oblasti přemístíte kurzor (bílá svislá čára) na toto místo
- Ovládání posunu os, kurzoru a zoomování je umožněno, pokud oblast má fokus (kliknutím myši nebo přesunem pomocí klávesy tabulátor) a je následovné:

1) Zoomování:
- stisknutí kláves Ctrl+Shift a zároveň tažením myši vymezit oblast.
- stisknutí klávesy Shift+šipky na klávesnici.

2) Posun osy:
- stisknutí klávesy Ctrl a tažením myši v oblasti nebo na stupnici.
- stisknutí kláves Ctrl+šipky na klávesnici.

3) Posun kurzoru: (pouze pokud je kurzor viditelný)
- stisknutí jedné z kláves-šipek na klávesnici.

4) UNDO/REDO změn časové a hodnotové osy
- UNDO - stisknutí kombinace kláves Alt+Backspace.
- REDO - stisknutí kombinace kláves Ctrl+Y.
Ve spodní části jsou předpřipravena tlačítka s různými funkcemi:
- Tlačítko "Autoposun": Zapnutím autoposunu získáte rázem tzv. aktuální trend. Automaticky se vám bude zobrazovat graf nejčerstvějších nasbíraných dat a graf se bude sám posouvat. Tlačítka pro posun časové osy jsou v tomto režimu pochopitelně znepřístupněna. Vypnutím autoposunu se vrátíte do režimu statického prohlížení.
- Multifunkční přepínací tlačítko: Pro pohyb na časové ose směrem ke starším i novějším hodnotám. Můžete se posouvat o část nastaveného intervalu, o celý interval nebo na nejstarší/nejnovější hodnotu. Dále umožňuje roztažení/zkrácení časového intervalu na definovaný časový rozsah (1 minuta, 15 minut, 30 minut, ...).
- Tlačítko "Posun na konec"
- Tlačítko "Paměť M1 a Paměť M2"
- Tlačítko "Zoom": Slouží k roztažení/zkrácení časové osy.
- Přepínací tlačítko: Slouží k roztažení/zkrácení časové osy na definované časové rozpětí (1 minuta, 15 minut, 30 minut ...).
- Přepínací tlačítko "Nastavení":
- Tabulkové zobrazení/Grafické zobrazení: Přepnutí z/do tabulkového módu
- Obnovit výchozí nastavení
- Načtení konfigurační skupiny: a Uložení konfigurační skupiny Slouží k uložení stávajícího stavu (nastavení) prohlížeče do souboru a k jeho pozdějšímu načtení. Tímto způsobem lze nastavit prohlížeč podle svých potřeb a toto nastavení uložit do souboru pro opakované použití. Následně již tedy nebude nutné vše pracně nastavovat, ale postačí pouze načíst příslušný konfigurační soubor.
- Nastavení prohlížeče trendů: V editoru grafiky jste definovali proměnné pro prohlížení. Nemuseli jste to dělat, mohli jste nechat prohlížeč prázdný a teprve za běhu aplikace do prohlížeče přidávat proměnné. Tímto tlačítkem se otevře konfigurační okno "Trendy", ve kterém lze odstraňovat, editovat, přidávat proměnné do prohlížeče trendů.
- Export data do CSV
- Tisk průběhů trendů: Tímto tlačítkem se načte připravená HTML stránka do které se vloží aktuální stav prohlížeče trendů. Stránka se otevře v InternetExploreru a vyvolá se nabídka pro tisk této stránky. Následně vyberte a nakonfigurujte tiskárnu a potvrďte tisk.
- Tlačítko "Čas": Slouží k přímému zadání času, na který se posune časová osa.


Sami zde vidíte, kolik komfortu skýtá použití jednoho předpřipraveného složeného Pmg objektu. Samozřejmě nejsou v něm použity a využity všechny možnosti, které nabízí vlastní objekt PmgTrendViewer. Je teď na vás a vaší fantazii, jak aplikaci v tomto směru rozvinout a využít tak nabízeného.
© MICROSYS, spol. s r. o.